Thông báo 160/TB-VPCP

Thông báo 160/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 25 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 160/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA - LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2012

Trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu, đã tham dự lễ ngăn sông đợt 1 công trình thủy điện Lai Châu, kiểm tra tình hình chuẩn bị phát điện của tổ máy 5, lắp đặt tổ máy 6 thủy điện Sơn La và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu. Tham gia đoàn công tác và dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước và các đơn vị đang thi công trên công trường xây dựng các Nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước, sau khi nghe đồng chí Thái Phụng Nê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thống nhất với báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua và mục tiêu nhiệm vụ đến cuối năm 2012 của các Dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu. Đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, các Nhà thầu,... đã có nhiều giải pháp sáng tạo để đảm bảo được các mốc tiến độ: Ngăn sông đợt 1 công trình thủy điện Lai Châu, chạy không tải tổ máy số 5; hoàn thành đóng điện đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất khi tổ máy số 5 thủy điện Sơn La vào vận hành.

Các Bộ, ngành đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án. Các địa phương đã hoàn thành các cơ sở thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, hoàn thành di chuyển toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ, đáp ứng được tiến độ tích nước hồ chứa đến cao trình mực nước dâng 215m. Các địa phương đã giải quyết tốt các chế độ theo quy định, nên mặc dù số hộ dân cần di chuyển lớn, nhưng không xảy ra khiếu kiện. Khi xảy ra sụt lở, các tỉnh đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo an toàn. Việc thu hồi đất, giao đất sản xuất nông nghiệp đã có tiến bộ, đến nay đã giao được 78% diện tích đất; đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các khu, điểm tái định cư từng bước ổn định.

Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng còn một số tồn tại: việc xử lý chống thấm vai trái còn chậm; công tác quyết toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng của Dự án di dân tái định cư còn chậm, mới đạt 13%, còn 1.400 dự án hoàn thành, nhưng chưa thực hiện được quyết toán; việc giải ngân của các ngân hàng còn chậm. Các tồn tại này cần được khắc phục trong thời gian tới.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự án thủy điện Sơn La

a) Dự án xây dựng công trình:

- Phát điện tổ máy số 6 vào tháng 8/2012; hoàn thành xây dựng kiến trúc tổng thể công trình trong năm 2012;

- Khẩn trương hoàn thành xử lý màng chống thấm vai trái đập phần trên cao trình 180m;

- Nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2012; hoàn thành quyết toán công trình trước tháng 6/2013.

b) Dự án di dân tái định cư

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán các công trình đã hoàn thành; hoàn thiện thủ tục để giải ngân vốn theo kế hoạch;

- Tập trung đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư; triển khai phương án sản xuất cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các khu, điểm tái định cư.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên hoàn thành Báo cáo rà soát, điều chỉnh phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư.

2. Dự án thủy điện Lai Châu

a) Dự án xây dựng công trình:

- Thực hiện chống lũ 2012 an toàn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

b) Dự án di dân tái định cư: Triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư còn lại; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và triển khai xây dựng các dự án thành phần, công trình hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư, đáp ứng tiến độ kế hoạch di chuyển dân.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Bộ Công Thương

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt Bộ định mức - đơn giá công trình trong quý II năm 2012 và Tổng dự toán Dự án thủy điện Lai Châu trong quý II năm 2012.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác đấu thầu cung cấp thiết bị cơ điện và hệ thống thiết bị quan trắc, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán, đáp ứng tiến độ thi công Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và Dự án thủy điện Lai Châu; đề xuất giải pháp phát triển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải trình về việc không triển khai xây dựng cơ chế tài chính đối với doanh thu phát điện sớm của Dự án thủy điện Sơn La, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng phù hợp với các điều kiện thực tế trong các khu tái định cư theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án được phân bổ cho các tỉnh theo quy định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ họp, nghe báo cáo các nội dung trên vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2012.

- Hoàn thành xây dựng "Chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ dân tái định cư sau tái định cư Dự án thủy điện Sơn La" theo Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20/4/2009 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội để hoàn thiện, trình Thủ tướng  Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6 năm 2012.

- Phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đẩy nhanh việc quyết toán các dự án thành phần đã hoàn thành thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư; hướng dẫn các hộ tái định cư nhanh chóng ổn định đời sống và tổ chức lại sản xuất tại nơi ở mới.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư, các dự án thành phần và xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

- Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành và Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011.

3. Bộ Giao thông Vận tải

Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán các công trình giao thông tránh ngập Dự án thủy điện Sơn La.

4. Bộ Xây dựng

- Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nghiệm thu chống lũ năm 2012 Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan để có giải pháp xử lý các vết nứt để có thể nghiệm thu tích nước chính thức và nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình thủy điện Sơn La trong năm 2012; thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, xây dựng các khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu.

5. Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu về các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời hướng dẫn các tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đảm bảo đủ vốn theo kế hoạch năm 2012 cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; trường hợp các tỉnh có khả năng triển khai, thanh toán lớn hơn so với kế hoạch được duyệt, cần đề xuất nguồn vốn để thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân kịp thời đối với các hạng mục, công trình đã đủ điều kiện thanh toán thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

- Bảo lãnh vốn vay nước ngoài để mua sắm thiết bị cơ điện cho Dự án thủy điện Lai Châu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tổ chức kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện chính sách bồi thường di dân tái định cư và thanh toán vốn đầu tư; đôn đốc các địa phương có báo cáo định kỳ về công tác quyết toán, gắn việc cấp vốn đầu tư với việc quyết toán công trình hoàn thành.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cân đối, bố trí đủ vốn theo tiến độ và phân kỳ đầu tư cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư Dự án năm 2012 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

- Cân đối kế hoạch vốn ngân sách cho thực hiện công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La để có thể hoàn thành việc thực hiện, quyết toán toàn bộ Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2014. Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2012.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn cho dự án tuyến đường Mường Lay - Nậm Nhùn giai đoạn 1 (đoạn trong thị xã Mường Lay) để hoàn thành trong năm 2012 (bao gồm cả vốn hoàn ứng từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La).

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổ chức Đoàn công tác liên Bộ kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý Dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang để cấp nước cho khu vực đồng bằng sông Hồng trong các tháng mùa khô, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2012.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành của Dự án thủy điện Sơn La theo hợp đồng cho vay đã ký với lãi suất đã thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; sớm ký hợp đồng cho vay vốn cho Dự án thủy điện Lai Châu.

9. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Dự án thủy điện Lai Châu như đối với Dự án thủy điện Sơn La; dự trù mức kinh phí khen thưởng hàng năm, lấy ý kiến của Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan để chuẩn bị cho việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La nhân dịp tổ chức khánh thành, hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2012.

- Đồng ý đồng chí Hoàng Ngọc Thanh là thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại văn bản số 525/TLĐ ngày 19 tháng 4 năm 2012.

10. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Khẩn trương hoàn thiện, thống nhất với các đơn vị liên quan về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư và các lực lượng tham gia xây dựng trên công trình xây dựng thủy điện Lai Châu.

11. Ủy ban nhân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

- Xây dựng kế hoạch để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện và quyết toán Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2014.

- Hoàn thành việc thu hồi, giao diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn lại theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu hồi, giao diện tích đất lâm nghiệp còn lại theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư.

- Tập trung thi công, hoàn thành các dự án thành phần đang triển khai thi công dở dang tại các khu, điểm tái định cư trên địa bàn.

- Thực hiện tốt việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chủ động phòng, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết đươc duyệt, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

- Chủ động tổ chức đánh giá kết quả ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; đề xuất chính sách tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư trong nhiều năm sau tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại khu TĐC Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2012.

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

- Kiểm tra, phát hiện những khu, điểm TĐC Dự án thủy điện Sơn La đã đón dân trong thời gian qua có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở và có phương án phòng ngừa, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.

- Chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước, bảo đảm hoàn thành toàn bộ việc quyết toán Dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La trước tháng 6 năm 2014.

- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên sớm hoàn thành Báo cáo rà soát, điều chỉnh phương án bố trí tái định cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng tại các khu, điểm TĐC theo Quy hoạch tổng thể được duyệt nhưng không làm tăng Tổng mức đầu tư được duyệt.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư còn lại của Dự án thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thực hiện của Dự án.

12. Ủy ban nhân thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các Ban, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc hỗ trợ bồi thường, di dân giải phóng mặt bằng các tuyến đường dây 220 kV sau trạm 500/220 kV Hiệp Hào; các đường dây, trạm biến áp 220 kV liên quan trên địa bàn thành phố để bảo đảm giải tỏa hết công suất khi đưa toàn bộ các tổ máy của thủy điện Sơn La vào vận hành trong tháng 8 năm 2012.

13. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Bố trí đủ vốn để thanh toán cho khối lượng công việc đã hoàn thành của dự án thủy điện Sơn La và dự án thủy điện Lai Châu, bao gồm cả vốn góp cho Dự án di dân tái định cư.

- Khẩn trương phê duyệt thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh vai trái công trình thủy điện Lai Châu; thực hiện đấu thầu cung cấp thiết bị cơ điện và hệ thống thiết bị quan trắc, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán đáp ứng tiến độ thi công cho Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu theo các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012; tổ chức tốt công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về đánh giá tổng thể chất lượng công trình thủy điện Sơn La để nghiệm thu tích nước chính thức và nghiệm thu toàn bộ công trình.

- Sớm hoàn thành bàn giao mốc ranh giới lòng hồ thủy điện Lai Châu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu để làm cơ sở lập phương án bồi thường đất sản xuất trong vùng lòng hồ.

- Sớm khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn – Mường Tè – Pắc Ma.

14. Tập đoàn Sông Đà và các nhà thầu thành viên

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lành nghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, bảo đảm chất lượng yêu cầu.

- Bảo đảm an toàn thi công và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

IV. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG

1. Về đề nghị phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án thủy điện Sơn La: Để có cơ sở cho các đơn vị thực hiện thanh, quyết toán trong quá trình thực hiện các công trình, đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ tạm phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án thủy điện Sơn La.

2. Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu:

- Đồng ý về nguyên tắc các dự án thành phần của Dự án di dân tái định cư, Dự án giao thông tránh ngập của Dự án thủy điện Sơn La được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân, thanh toán nguồn vốn ứng đến 31 tháng 12 năm 2012. Ủy ban nhân dân các tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ các dự án, gửi Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định.

- Về kiến nghị cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư các hạng mục công trình nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã được phân bổ cho từng tỉnh tại Quyết định 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý về nguyên tắc bổ sung điểm tái định cư Phiêng Pồng xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vào quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thực hiện di chuyển dân lần 2 do sạt lở đất theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La. Các hộ dân phải di chuyển tái định cư lần 2 do sụt lở của Dự án thủy điện Sơn La được thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo các quy định hiện hành của việc di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; bảo đảm công bằng với các hộ dân chỉ di chuyển một lần.

- Về đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính kiểm tra, rà soát lại việc tăng tổng mức đầu tư giữa thực tế với quy hoạch tổng thể được duyệt, phân tích các nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư, đề xuất điều chỉnh lại tiến độ các dự án thành phần: các dự án cấp thiết cần ưu tiên thực hiện trước, các dự án có thể lùi lại sau khi có nguồn vốn hoặc thực hiện trong các dự án khác được bổ sung sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước Dự án TĐ Sơn La;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Sông Đà;
- Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;
- Ban quản lý Dự án 1 (Bộ GTVT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTN (5), v. (70)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu160/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2012
Ngày hiệu lực03/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 160/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 160/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu160/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành03/05/2012
        Ngày hiệu lực03/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 160/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 160/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           • 03/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực