Thông báo 1600/TB-BNN-VP

Thông báo 1600/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2012 và triển khai Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1600/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1600/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2012, kế hoạch năm 2013 và triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Doanh - Phó Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; lãnh đạo Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí; về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng Hà Công Tuấn, lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và Lãnh đạo một số Viện, trường thuộc Bộ (có doanh nghiệp trực thuộc).

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nông nghiệp năm 2012, kế hoạch năm 2013 và triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ; ý kiến phát biểu của ông Phạm Quốc Doanh và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp rất lớn phát triển một số ngành hàng, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định chính trị - xã hội và xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế;

Các đơn vị cũng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Trong năm 2012, Bộ đã thực hiện cổ phần hóa 6 doanh nghiệp/tổng số 13 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong năm 2012 của cả nước. Đồng thời, Bộ đã tích cực chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, chỉ đạo các doanh nghiệp thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành có kết quả cụ thể.

2. Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động tốt, có hiệu quả còn nhiều doanh nghiệp hoạt động yếu kém, không hiệu quả, chưa phát huy được vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình; tiến độ thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ tuy có cao so với mặt bằng chung của cả nước nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch được giao; vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải được tập trung giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới. Một số cơ quan tham mưu của Bộ tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về việc triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ: giao Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định “99” tới các doanh nghiệp trực thuộc Bộ; các doanh nghiệp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định “99” tới các doanh nghiệp thành viên. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2013;

3. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ trong năm 2013, Bộ yêu cầu:

a) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, TCT Lương thực miền Bắc, TCT Lương thực miền Nam: thực hiện nghiêm túc Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ, riêng báo cáo quý I/2013 gửi Bộ trưởng ngay trong tuần đầu tháng 4/2013. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, trình Bộ trưởng ngay trong tuần đầu tháng 4/2013;

Các doanh nghiệp khác: khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2013.

- Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp quý I/2013 cần làm rõ: các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp, vấn đề thoái vốn trong các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành, báo cáo tình hình sử dụng và quản lý đất đai của doanh nghiệp.

Các Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

b) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp: có báo cáo giải trình về việc chậm trễ trong việc xác định giá trị doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ phần hóa, gửi Bộ trưởng ngày 15/4/2013 để xem xét giải quyết, trong đó cần làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất hướng giải quyết, cố gắng hoàn thiện các điều kiện để thực hiện cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đề ra.

c) Ban Đổi mới & Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty: chỉ đạo người đại diện phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp đã cổ phần hóa tuân thủ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định “99”, hàng quý có báo cáo gửi về Bộ để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

đ) Các doanh nghiệp thuộc các đơn vị sự nghiệp (viện, trường): chủ động nghiên cứu, đề xuất hướng chuyển đổi, có báo cáo gửi Bộ trước ngày 15/4/2013 để xem xét, giải quyết dứt điểm trước ngày 30/6/2013, đảm bảo mô hình hoạt động của doanh nghiệp phải phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Bộ nhất trí việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô thuộc Viện nghiên cứu Ngô: giao Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp phối hợp với VAAS triển khai thực hiện.

e) Về thực hiện nghiệm vụ của Bộ trưởng giao tại các Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCCB và số 28/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/01/2013: yêu cầu Vụ Kế hoạch, Tổng cục Thủy lợi, Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp nghiêm túc thực hiện; giao Văn phòng Bộ gửi các văn bản trên tới các doanh nghiệp thuộc Bộ để biết và phối hợp thực hiện.

f) Về những vướng mắc tài chính: đề nghị các doanh nghiệp có báo cáo gửi Bộ trước ngày 15/4/2013 để tổng hợp, làm việc với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết. Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với các cơ quan thuộc các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý.

g) Các vướng mắc về đất đai: đề nghị các doanh nghiệp có báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng đất đai, gửi Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp để tổng hợp, làm cơ sở để Bộ làm việc với các địa phương xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- BCĐ Đổi mới và PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV;
- Các Vụ: KH, TC, TCCB; TTra Bộ; TC Thủy lợi;
- Ban ĐM&QLDNNN; TCT Mua bán nợ VN;
- Các Viện, trường, doanh nghiệp thuộc Bộ;

- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1600/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1600/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1600/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1600/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1600/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1600/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1600/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1600/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

           • 29/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực