Thông báo 1611/TB-BNN-VP

Thông báo 1611/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 2017

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Bộ trưng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao đim hành động vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp 2017. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Vũ Văn Tám, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường - Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Tại các địa phương, có Lãnh đạo y ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn và một sLãnh đạo các Sở, ngành khác.

Trên cơ sở báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), ATTP năm 2016; Báo cáo công tác Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành năm 2016; Kế hoạch trin khai Năm cao đim hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017; Kế hoạch Năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về quản lý VTNN, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưng Nguyễn Xuân Cường kết luận như sau:

1. Đề nghị các tnh, thành phố triển khai tích cực các giải pháp, nhóm giải pháp cụ th, sát vi thực tin theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ tại Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước van toàn thực phm, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan.

2. Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tnh, thành phố tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017. Định kỳ hàng tháng, Bộ tổ chức họp giao ban do Thứ trưởng Vũ Văn Tám trực tiếp chỉ đạo đ kim điểm tiến độ triển khai công việc, kiên quyết xử lý nghiêm các tchức, cá nhân chưa làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Tp trung thực hiện Chương trình Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong đó an toàn thực phẩm là mục tiêu, gii pháp, là tiêu chí phn đu, là động lực và là điều kiện để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm là tchức lại sản xuất, ngoài các doanh nghiệp nòng cốt thì liên kết hợp tác xã sẽ là một hình thái tchức trong nông nghiệp để đưa nông nghiệp Việt Nam trở thành một nền nông nghiệp công nghệ cao, hướng vào công nghiệp và đảm bảo cht lượng, an toàn thực phm. Tăng cường phi hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với các cơ quan địa phương trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Công tác thông tin, truyền thông tiếp tục là giải pháp đầu tiên, quan trọng nhất và hiệu quả nhất. Bộ sẽ tiếp tục rà soát lại các nội dung, hình thức đcụ thể hóa chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương. Yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn coi trọng giải pháp truyn thông, xây dựng chương trình phối hợp với các đơn vị truyền thông trên địa bàn để làm tốt chức năng truyền thông.

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Công an đ chđạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tnh, thành phố rà soát kỹ các nội dung trong Kế hoạch thanh tra chuyên ngành của Bộ để tổ chức triển khai tại địa phương, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Siết chặt kcương, tăng cường quản lý ngay từ khâu quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

6. Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện tchức, bộ máy, cơ chế chính sách để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về công tác an toàn thực phẩm.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu. Bộ sẽ tập hợp lại để kiến nghị với các B, Ngành liên quan, vi Chính phủ và Thủ tưng Chính phủ để hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và tổ chức tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hội nhập, bền vững.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (đ b/c);
-
UBND các tnh, thành ph (để ch đạo);
- S
NN&PTNT các tnh, tp (đ t/hiện);
- Các Vụ; Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ (để t/hiện);
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH, QLCL (20
0).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1611/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1611/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2017
Ngày hiệu lực23/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1611/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1611/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành23/02/2017
        Ngày hiệu lực23/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017

           • 23/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực