Thông báo 162/TB-VPCP

Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 162/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 2025


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐON 2021-2025

Ngày 13 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe BKế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

2. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Y tế khẩn trương tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tại cuộc họp và ý kiến của các cơ Bộ, cơ quan tại điểm 2 nêu trên, hoàn thiện Tờ trình và Báo cáo về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 19 tháng 6 năm 2021, trong đó lưu ý:

a) Hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3251/VPCP-TH ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu lồng ghép các điểm mới so với Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 vào phần nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

b) Nội dung Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đôi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết có liên quan của Quốc hội, Chính phủ.

c) Quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cần bảo đảm mạch lạc, rõ ràng, bám sát việc triển khai thực hiện 03 đột phá chiến lược và 06 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại các văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa đạt được cần có giải pháp để tiếp tục tổ chức thực hiện. Nghiên cứu bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển hộ kinh doanh trong nhóm nhiệm vụ phát triển lực lượng doanh nghiệp; rà soát, biên tập lại các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các loại thị trường; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyến đối số.

d) Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các báo cáo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát trin kinh tế - xã hội; tài chính quốc gia; đầu tư công trung hạn và vay, trả nợ công. Các mục tiêu chỉ tiêu định lượng cần rà soát, thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan bo đảm tính khả thi, hài hòa, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra tại các văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, KTTH (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu162/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2021
Ngày hiệu lực15/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(26/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 162/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 162/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 2025
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu162/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành15/06/2021
        Ngày hiệu lực15/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (26/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 162/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 2025

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 162/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 2025

              • 15/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực