Thông báo 162/TB-VPCP

Thông báo 162/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 162/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẮC GIANG

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI; kết quả kinh tế - xã hội năm 2009 và 4 tháng đầu năm 2010; một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang và những kết quả khá toàn diện của Tỉnh đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 5 năm qua, nhất là trong hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh nhưng cùng với cả nước, Bắc Giang đã có bước phát triển khá: Là một tỉnh miền núi, điểm xuất phát thấp, có nhiều khó khăn hơn các địa phương khác trong khu vực, nhưng Tỉnh đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế (GDP) tăng trưởng khá cao, bình quân 8,7%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2006 – 2010 đạt trên 30.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2001 – 2005; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng công nghiệp – xây dựng đạt 34,5%; dịch vụ 34,8%; nông nghiệp 30,7% giảm 11,4% so với năm 2005.

Chú trọng giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, công tác dạy nghề được quan tâm, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 4% năm và còn 10%; cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Bắc Giang vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ; cơ cấu kinh tế còn lạc hậu, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn cao (trên 70%); hạ tầng kinh tế - xã hội còn chậm phát triển, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi chưa đồng bộ, thu hút đầu tư còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; thu nhập bình quân đầu người còn thấp (bằng 1/2 so với bình quân chung của cả nước).

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2010 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) và là năm có ý nghĩa quan trọng để Bắc Giang và cả nước hoàn thành kế hoạch mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010, trong thời gian tới Tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phân tích, làm rõ các tồn tại, yếu kém để tìm ra bước đi phù hợp, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó lưu ý một số việc:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư năm 2010, đồng thời chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó Nghị quyết của Đại hội cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể, thiết thực có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ tới, đồng thời làm tốt công tác cán bộ gắn với nâng cao hiệu quả công việc.

2. Tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, trên cơ sở đó đẩy mạnh thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển; chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình dự án lớn như mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; hoàn thành xây dựng 02 nhà máy xi măng; thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp và một số dự án phát triển du lịch. Đồng thời chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị tăng cao để phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch được duyệt, Tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định rõ các dự án, công trình cấp thiết, cơ cấu và nguồn vốn đầu tư để tập trung chỉ đạo.

3. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, có cơ chế chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào Tỉnh; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề, tạo việc làm trong và ngoài nước cho người lao động, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X); chủ động phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo tại 13 xã huyện Lục Ngạn.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường 293 qua 3 huyện miền núi: Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động: Tỉnh chỉ đạo hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, bổ sung dự án trên vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015. Để sớm triển khai thực hiện Dự án, đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thực hiện việc chỉ định thầu và triển khai dự án theo quy định.

2. Về đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn: Tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và lập dự án cụ thể, trên cơ sở đó làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải để xác định nguồn vốn đưa vào kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015 theo quy định.

3. Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A; đường cao tốc Hà Nội, Lạng Sơn: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện.

4. Về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Cầu: Tỉnh chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, bổ sung dự án trên vào danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015 để thực hiện.

5. Về việc đầu tư phát triển du lịch: khu du lịch hồ Cấm Sơn; bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Yên Tử: trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo lập dự án cụ thể; làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác định nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh đầu tư các công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định; đồng thời Tỉnh có cơ chế chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các khu du lịch này.

6. Về việc bổ sung vốn để thực hiện và hoàn chỉnh dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia TB1: đồng ý, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ứng đủ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh để hoàn thành dứt điểm dự án trong năm 2010.

7. Về việc hỗ trợ vốn thực hiện dự án thoát nghèo cho 13 xã nghèo, huyện Lục Ngạn: trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định; làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội để xác định nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (6).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu162/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2010
Ngày hiệu lực14/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu162/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành14/06/2010
        Ngày hiệu lực14/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 162/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

              • 14/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực