Thông báo 164/TB-VPCP

Thông báo 164/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 164/TB-VPCP 2015 kết luận cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH VỀ CƠ CHẾ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 4 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo về việc thực hiện cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam, ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

Việc thực hiện cơ chế tài chính, lao động và tiền lương như doanh nghiệp nhà nước đối với Đài Truyền hình Việt Nam là chủ trương đúng đắn và đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao; mở rộng mạng lưới phủ sóng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân; số lượng và chất lượng các chương trình và hoạt động của Đài tăng nhanh; cơ sở vật chất và trang thiết bị được đi mới, hiện đại; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tiền lương, thu nhập của người lao động n định và tăng lên. Vì vậy, ủng hộ và đồng tình để Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ nói chung, đồng thời có cơ chế phù hợp với đặc thù hoạt động của Đài.

1. Về cơ chế tiền lương:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam phù hợp với đặc thù của Đài, cụ thể như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thực hiện xếp lương theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, làm cơ sở đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế và giải quyết các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

b) Đối với khối sản xuất và quản , thực hiện quản lý lao động, tiền lương theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, Đài Truyền hình Việt Nam phải bảo đảm đủ các điều kiện sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao; bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước; nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương bình quân thực hiện, trong đó:

+ Số lao động thực tế sử dụng bình quân được xác định trên cơ sở kế hoạch sử dụng lao động hàng năm do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác đnh trên cơ sở tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề, năng suất lao động thực hiện (tính theo tổng thu trừ tổng chi chưa có lương) so với năm trước liền kề và điều chnh theo mức độ bảo đảm doanh thu bù đắp đchi phí thực hiện trong năm theo nguyên tắc: Doanh thu bù đắp được chi phí và năng suất lao động tăng thì tiền lương bình quân thực hiện tăng; doanh thu bù đắp được chi phí và năng suất lao động bằng năm trước liền kề thì tiền lương bình quân thực hiện tối đa bằng tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề; doanh thu không bù đắp được chi phí thì mức tiền lương bình quân thực hiện giảm, thấp nhất bằng hệ số lương và phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhân với mức lương cơ sở.

- Tiền lương và phụ cấp lương của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc được tính trong quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, gắn với trách nhiệm quản lý điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, được trả theo Quy chế trả lương của Đài và phải bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân thực hiện không vượt quá mức tăng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động. Quỹ lương của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc được thể hiện thành một mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Đài.

c) Tiền lương của người lao động thuộc khối nghiên cứu, đào tạo được xác định theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định.

d) Tiền lương của người lao động thuộc khối cơ quan thường trú nước ngoài được xác định theo quy định tại Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 và Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định.

2. Phân công thực hiện:

a) Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện quản lý lao động và tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp nhận, kiểm tra, giám sát kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện, Quy chế trả lương của Đài đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

b) Đài Truyền hình Việt Nam:

- Đánh giá chung việc thực hiện cơ chế tài chính, lao động, tiền lương theo quy định tại Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Rà soát hệ thống định mức lao động để xây dựng và phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động hàng năm.

- Hoàn thiện Quy chế trả lương của Đài theo nguyên tắc Quy chế trả lương đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc được xây dựng cùng với Quy chế trả lương của người lao động theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và theo các nguyên tắc nêu trên, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có ý kiến trước khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Th tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan: TC, NV, LĐTBXH, TP, Đài THVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TCCV, KGVX, TKBT, KTN, HC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu164/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2015
Ngày hiệu lực08/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 164/TB-VPCP 2015 kết luận cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 164/TB-VPCP 2015 kết luận cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu164/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành08/05/2015
        Ngày hiệu lực08/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 164/TB-VPCP 2015 kết luận cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 164/TB-VPCP 2015 kết luận cơ chế tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam

           • 08/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực