Thông báo 17/TB-VPCP

Thông báo 17/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 17/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng phiên họp về ứng dụng công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM PHIÊN HỌP TOÀN THỂ ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là Ủy ban) đã chủ trì phiên họp toàn thnăm 2017 của Ủy ban. Tham dự phiên họp có các thành viên của Ủy ban, đại diện lãnh đạo: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Nhóm kiến trúc công nghệ thông tin Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, việc cải thiện chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử, chỉ số an toàn thông tin toàn cầu, công tác bảo đảm an toàn thông tin tại các bộ, ngành, địa phương; các báo cáo chuyên đề của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam về khảo sát Cách mạng kỹ thuật stại Việt Nam năm 2017; của Nhóm kiến trúc công nghệ thông tin Việt Nam về mô hình đánh giá an toàn an ninh thông tin; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban đã kết luận như sau:

Năm 2017, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế, nhiều nhiệm vụ mới bắt đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể, ví dụ như: Công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế phục vụ đánh giá chỉ số Chính phủ điện tử còn một số bất cập, cần tiếp tục có những giải pháp đối với từng nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); cơ chế tài chính, việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin chưa được tháo gỡ triệt để, kịp thời, còn nhiều lúng túng; Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm triển khai; tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, cơ quan nhà nước chưa cao; việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm; đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin đặc thù, đào tạo nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa được chú trọng, nhận thức về nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin tại một số cơ quan và trong xã hội còn hạn chế.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, nền tảng của Cách mạng công nghiệp ln thứ 4, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo, trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp, đánh giá các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xác định rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành trong từng năm và trong giai đoạn tiếp theo; đề xuất, kiến nghị những vấn đề trọng yếu cần chỉ đạo thực hiện, làm nền tảng cho phát triển (hạ tầng băng rộng, thanh toán điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia...) và các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp để hỗ trợ thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị các nội dung phù hợp đưa vào một số Chương trình trò chơi truyền hình có đông lượng người xem như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú...

2. Nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử

a) Về dịch vụ công trực tuyến (OSI):

- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành; phn đu đến hết năm 2018 tăng gp đôi slượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với năm 2017 trong đó ưu tiên triển khai các dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp.

- Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia và đưa vào sử dụng trong năm 2018, bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với cng dịch vụ công các bộ, ngành địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Về hạ tầng viễn thông (TII):

Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung phát triển hạ tầng băng rộng, 4G, tháo gỡ khó khăn (cước phí, băng tần) trong việc phân bổ tài nguyên viễn thông, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước.

c) Về nguồn nhân lực (HCI):

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương cung cấp cho UNESCO và các tổ chức quốc tế có liên quan các số liệu cơ bản về giáo dục Việt Nam phục vụ đánh giá chỉ số về nhân lực, thường xuyên cập nhật số liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

3. Về xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia

a) Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia được giao tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong quá trình triển khai, nhất là đối với các cơ sở dữ liệu đi kèm với dịch vụ công (đo đất đai, cấp phép xây dựng).

b) Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ hành lang pháp lý để chỉ đạo thống nhất việc xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia nền tảng; trên tinh thần kết nối thống nhất về Cổng dịch vụ công quốc gia của Chính phủ để chia sẻ, dùng chung.

c) Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gắn với phát triển sản phẩm trọng điểm thẻ căn cước điện tử.

4. Về bảo đảm an toàn thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin; chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các tổ chức liên quan hoàn thành Bộ chỉ số đánh giá an toàn thông tin đối với các bộ, ngành và địa phương, tổ chức đánh giá, công bố kết quả trong năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị các nội dung về an toàn thông tin phù hợp, đưa vào một số Chương trình trò chơi truyền hình có đông lượng người xem như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú,... nhằm phổ cập, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg và các PTTg;
- Các thành viên Ủy ban QG về ứng dụng CNTT;
- Các Bộ: TTTT, GDĐT, KH
CN, CA;
- Đài Truyền hình VN;
- Tập đoàn viễn thông quân đội;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT VN;
- H
iệp hội An toàn thông tin VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Tổng TK HĐQG phát triển bền vững và NCNLCT, Cổng TTĐT, TTTH, các Vụ: TH, KTTH, CN, TKBT, Cục KSTT;
- Lưu: VT, KGVX (2). NTN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu17/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 17/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng phiên họp về ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 17/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng phiên họp về ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu17/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 17/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng phiên họp về ứng dụng công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 17/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng phiên họp về ứng dụng công nghệ thông tin

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực