Thông báo 171/TB-VP

Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÕ VĂN HOAN VỀ KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp về Kế hoạch xúc tiến đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Tham dự cuộc họp có đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu Công nghệ cao, Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 1726/SKHĐT-DNKTTT&TN ngày 21 tháng 2 năm 2023) và ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp về Kế hoạch xúc tiến đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan kết luận như sau:

1. Kế hoạch xúc tiến đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 là cơ sở triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút đầu tư có giá trị gia tăng cao, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, bên cạnh nội dung định hướng và yêu cầu của chương trình xúc tiến đầu tư 2023, cần nghiên cứu bổ sung một số mục tiêu của hoạt động xúc tiến đầu tư để tạo môi trường đầu tư thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong ngoài nước, gồm: tích cực xây dựng quan hệ bền vững với các nhà đầu tư hiện có; cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ và đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án đầu tư; tiếp tục cải thiện hơn nữa mức độ hài lòng chung của các nhà đầu tư; gia tăng giá trị của dự án đầu tư đối với kinh tế Thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hiện có mở rộng hoạt động đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng tạo ra và nâng cao sử dụng nguồn cung ứng trong nước.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các nội dung hoạt động của đơn vị liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch; trong đó, tập trung một số nội dung như sau:

- Thiết kế, triển khai chương trình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi sau đầu tư có trọng tâm, có trọng điểm, phù hợp với định hướng, yêu cầu và mục tiêu phát triển của Thành phố nhằm xây đắp quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư chiến lược hiện tại và thu hút thêm các nhà đầu tư mới có tiềm lực tài chính vững mạnh.

- Tăng cường phát triển các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước theo từng lĩnh vực ưu tiên, theo từng giai đoạn, nhằm hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng trong nước, tối đa hóa hiệu ứng lan tỏa, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước.

- Xây dựng danh mục các dự án của Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2023 -2030; trong đó, cần xác định rõ: tổng vốn đầu tư, phương thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đầu tư, lĩnh vực trọng điểm, ... của từng dự án. Ngoài ra, các dự án này cần phải hoàn thiện về thủ tục, điều kiện pháp lý theo các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và quy định khác có liên quan để đảm bảo điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Xác định cụ thể các lĩnh vực cần ưu tiên xúc tiến đầu tư năm 2023: vi mạch, bán dẫn, chip, chuyển đổi số, logistics, cảng biển, hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao,...

- Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư.

3. Giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu Công nghệ cao, Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý khu Nam, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, để xuất bổ sung hoặc điều chỉnh các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực quản lý của đơn vị; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư khẩn trương tổng hợp những vấn đề vướng mắc của các nhà đầu tư và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về đầu tư; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền của Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và các cơ quan liên quan dự thảo văn bản báo cáo, có đề xuất giải quyết cụ thể đối với từng vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài; trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, kiến nghị với các cơ quan Bộ ngành Trung ương liên quan.

5. Trên cơ sở tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và các Sở Ban Ngành liên quan rà soát, hoàn thiện nội dung của Kế hoạch kèm các phụ lục gồm: (i) danh mục các dự án của Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2023 -2030, (ii) dự kiến các hoạt động xúc tiến đầu tư thực hiện trong năm 2023, đơn vị chủ trì tổ chức, đơn vị phối hợp tham gia và thời gian thực hiện, (iii) dự kiến kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023; trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên đến các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTUB: CT, PCT. Võ Văn Hoan;
- Các đơn vị dự họp;
- Sở: Ngoại vụ, Du lịch;
- VPUB: CVP, PCVP/DA;
- Phòng: TH, DA, KT;
- Lưu: VT, (DA-TT)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Mai Hữu Quyết

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu171/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/TB-VP

Lược đồ Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu171/TB-VP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký***
        Ngày ban hành17/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh

              • 17/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực