Thông báo 172/TB-BTNMT

Thông báo 172/TB-BTNMT năm 2012 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo Nghị quyết 30/2012/QH13 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 172/TB-BTNMT đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ QSHN nhà theo NQ 30/2012/QH13


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/TB-BTNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HIỂN TẠI HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QSH NHÀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 03 tháng 8 năm 2012, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã chủ trì Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội để đánh giá tình hình và thống nhất các chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất chủ trương, giải pháp đẩy mạnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện

Trong thời gian qua, các địa phương đã quan tâm, đẩy mạnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận; kết quả đã đạt được là rất lớn, một số tỉnh đã cơ bản hoàn thành và nhiều tỉnh khác đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đối với nhiều loại đất; đồng thời với việc cấp Giấy chứng nhận, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo cập nhật hồ sơ địa chính; việc xây dựng và khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính bước đầu có kết quả ở cả quy mô cấp tỉnh, cấp huyện thuộc một số địa phương. Tuy nhiên, đến nay số lượng tồn đọng chưa cấp Giấy chứng nhận vẫn còn rất lớn, nhất là đất chuyên dùng (còn 37,2%) và đất ở đô thị (còn 36,5%); số lượng tỉnh chưa hoàn thành cấp  Giấy chứng nhận từng loại đất còn nhiều, một số tỉnh còn đạt thấp ở phần lớn các loại đất chính; kết quả cấp Giấy chứng nhận đạt được trong 4 năm qua chưa tương xứng với kinh phí đã đầu tư và kết quả đo vẽ bản đồ địa chính đã đạt được.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong hai năm 2012 - 2013, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg và Công văn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó phải thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận ở từng xã, phường, thị trấn; làm rõ nguyên nhân vướng mắc, tồn đọng; ban hành quy định hướng dẫn chung nhằm giải quyết tổng thể các vướng mắc, tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận ở địa phương; rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đảm bảo hiệu quả giải quyết công việc và cải cách thủ tục hành chính.

b) Thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận từng năm từ năm 2012 đến năm 2013 cho từng huyện, xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải hoàn thành, gắn với việc bố trí kinh phí; địa phương, đơn vị nào không hoàn thành chỉ tiêu được giao phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể và công tác thi đua khen thưởng.

c) Trong hai năm 2012 và 2013, phải ưu tiên kinh phí cho thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu; kinh phí của Trung ương hỗ trợ trong năm 2012 chỉ được sử dụng để xây dựng huyện mẫu và hỗ trợ cho việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu tại những xã, huyện chưa hoàn thành; việc đo vẽ bản đồ địa chính chỉ thực hiện đối với loại đất, ở những khu vực tập trung nhiều thửa đất chưa cấp Giấy chứng nhận mà chưa đặt mục tiêu đo đạc phủ trùm theo đơn vị hành chính; hạn chế không đo vẽ bản đồ địa chính đối với loại đất, ở các xã đã cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu; không thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận ở những địa phương còn nhiều xã, phường, thị trấn, nhiều loại đất có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt thấp (dưới 80%).

d) Đảm bảo đo đạc lập bản đồ đến đâu phải tổ chức kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận ngay đến đó; sử dụng triệt để các loại bản đồ, sơ đồ, trích đo địa chính đã có cho cấp Giấy chứng nhận. Đối với những nơi chỉ còn một số các thửa đất chưa cấp Giấy chứng nhận, phân bố rải rác thì khuyến khích thực hiện trích đo địa chính từng thửa đất hoặc sử dụng sơ đồ thửa đất của người sử dụng đất tự đo vẽ để cấp Giấy chứng nhận. Thực hiện quy trình lồng ghép đo đạc và đăng ký cấp giấy chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ) Các địa phương phải chủ động tổ chức cho người sử dụng đất đồng loạt kê khai đăng ký đất đai; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cấp tỉnh, huyện và xã cùng thực hiện xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận để bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian xét cấp Giấy chứng nhận.

e) Đối với các trường hợp sử dụng đất có một phần diện tích đang tranh chấp, vi phạm chưa thể giải quyết ngay thì xem xét cấp Giấy chứng nhận trước đối với phần diện tích không tranh chấp, vi phạm.

g) Đối với các nông, lâm trường quốc doanh chưa cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện ngay việc xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận xong trong năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

h) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở để hoàn thành trong năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 7 năm 2012 về việc thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở.

i) Tăng cường công tác tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và tự giác thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

k) Các địa phương cần rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng phôi Giấy chứng nhận trong quý IV năm 2012 và năm 2013 gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31 tháng 8 năm 2012 để có kế hoạch in ấn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phôi Giấy chứng nhận ở địa phương.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- UBND, Sở TNMT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/TB-BTNMT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu172/TB-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/TB-BTNMT

Lược đồ Thông báo 172/TB-BTNMT đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ QSHN nhà theo NQ 30/2012/QH13


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 172/TB-BTNMT đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ QSHN nhà theo NQ 30/2012/QH13
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu172/TB-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Đức Thuận
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực07/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 172/TB-BTNMT đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ QSHN nhà theo NQ 30/2012/QH13

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 172/TB-BTNMT đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ QSHN nhà theo NQ 30/2012/QH13

           • 07/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực