Thông báo 172/TB-VPCP

Thông báo 172/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban chỉ đạo về dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 172/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ Tướng về Dự án di dân thủy điện Sơn La Lai Châu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA – LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VỀ DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu (Ban Chỉ đạo Nhà nước). Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trong thời gian qua, công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện qua các nội dung sau: Các Bộ, ngành Trung ương đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc điều chnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư và triển khai thực hiện các dự án thành phần theo kế hoạch. Công tác đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp đã được các cấp, các ngành của các tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Việc thu hồi và giao đất sản xuất, tổ chức lại sản xuất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quan tâm, đẩy mạnh. Đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các khu, điểm tái định cư từng bước n định.

2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại: Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án thành phần tại một số khu, điểm tái định cư còn chậm so với yêu cầu; công tác bàn giao các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng còn chậm; công tác quyết toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến hết tháng 4 năm 2015 tổng giá trị chưa phê duyệt quyết toán còn rất lớn (13.178 tỷ đồng), chiếm gần 50% tổng mức đầu tư toàn dự án; Quy hoạch chi tiết tại các khu, điểm tái định cư phải điều chỉnh nhiều ln trong quá trình triển khai thực hiện; chưa có quy chế quản lý và sử dụng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; nhiều công trình tại các khu, điểm tái định cư bị hư hỏng, xuống cấp nhưng không có kinh phí để duy tu, sửa chữa làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; việc thu hồi, giao đất sản xuất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho các hộ dân của một số địa phương thực hiện còn chậm; Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân tái định cư sản xuất nông nghiệp chưa được triển khai sâu rộng.

II. CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHÍNH THỜI GIAN TỚI

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại danh mục các dự án thành phn, trên cơ sở đó để xác định tổng nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành toàn bộ Dự án; nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong Quý IV năm 2015.

- Tập trung rà soát đánh giá kỹ kết quả tái định cư tại các địa phương, tập trung các nội dung: Việc bố trí đất sản xuất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vùng tái định cư; công tác hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư; công tác hỗ trợ đào tạo nghề, lao động; điều kiện ăn ở của các hộ tại các khu, điểm tái định cư.

Hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2015.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC B, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ danh mục dự án thành phn, trên cơ sở đó xác định cụ thể khi lượng công việc đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa thực hiện của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, đồng thời xác định nhu cu vốn còn lại để hoàn thành toàn bộ Dự án, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2015;

- Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức rà soát đánh giá kỹ kết quả thực hiện công tác tái định cư tại các địa phương vcác lĩnh vực: Đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư (bao gồm đất đã đưa vào sản xuất và đất còn phải cải tạo, năng suất cây trồng...); việc hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghề cho lao động; mức thu nhập bình quân chung của địa phương, so sánh với thời gian trước và các khu vực khác trên địa bàn (tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập...); đxuất giải pháp hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư;

- Tổ chức 03 Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Dự án tại các địa phương, thành phần các đoàn gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, (trong đó, Trưởng các Đoàn kiểm tra: Tại tỉnh Sơn La là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tại tỉnh Điện Biên là Lãnh đạo Bộ Tài chỉnh; tại tnh Lai Châu là Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kim tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La để báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ tổ chức tại tỉnh Lai Châu vào tháng 8 năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp vi Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam kiểm tra ngay nguồn vốn của EVN đã chuyển cho các địa phương để thực hiện Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục theo dõi và kịp thời giao vốn cho các địa phương đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ sau khi được Ủy ban Thường vụ Quc hội cho phép bsung cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định s 2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; phi hợp với Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Bộ Công Thương: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá kết quả thực hiện việc triển khai các khu, điểm và hộ tái định cư; hướng dẫn các địa phương phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,...

6. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá việc hỗ trợ đào tạo nghề, huấn luyện lao động; đời sống, nơi ở và thu nhập của các hộ dân tái định cư,...

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thành phần đang thực hiện dở dang; các công trình bị hư hỏng do thiên tai và các công trình đã được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh; tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục, dự án đã hoàn thành theo đúng quy định, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước;

- Hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan về kết quả thực hiện Dự án và tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án thành phần và quyết toán xong toàn bộ dự án vào quý IV năm 2015.

- Hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất nông, lâm nghiệp còn lại và bù chênh giá trị quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2015;

- Hoàn thành giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cn chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

- Khẩn trương hoàn thành thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ chính quyền cơ sở tại các khu, điểm tái định cư; tchức tuyên truyền vận động người dân yên tâm tái định cư, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống tại nơi ở mi; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Thực hiện tốt kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hạ tng, dự án thành phn; kim tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

IV. V CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đang triển khai trong Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: Các tỉnh thực hiện theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

2. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đối với danh mục các công trình bị hư hỏng, xuống cấp do thiên tai và các dự án đã được đầu tư nhưng chưa hoàn thành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1936/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối với việc giải ngân cho một số dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chnh bổ sung theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam kiểm tra, hướng dẫn thực hiện việc thanh toán số vốn được giao theo quy định.

4. Về đề nghị ca Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sử dụng kinh phí dự phòng còn lại của Dự án trong tổng mức đầu tư đã giao cho Tỉnh (khoảng 84 tỷ đồng) để đu tư cho các dự án trong vùng tái định cư, nhằm phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư và ổn định lâu dài cuộc sống của người dân tái định cư: Trước mắt, chưa được dùng ngay vốn dự phòng của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cân đối, bố trí lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: CT, XD, TC, KHĐT, LĐTBXH, GTVT, TNMT, NN&PTNT;
-
UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
Ngân hàng Phát triển Việt nam;
-
UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
-
Các thành viên BCĐ Nhà nước;
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III;
-
Lưu: Văn thư, KTN (3), Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu172/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2015
Ngày hiệu lực20/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 172/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ Tướng về Dự án di dân thủy điện Sơn La Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 172/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ Tướng về Dự án di dân thủy điện Sơn La Lai Châu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu172/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/05/2015
        Ngày hiệu lực20/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 172/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ Tướng về Dự án di dân thủy điện Sơn La Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 172/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ Tướng về Dự án di dân thủy điện Sơn La Lai Châu

           • 20/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực