Thông báo 1750/HĐNTNN

Thông báo số 1750/HĐNTNN về ý kiến đánh giá của Hội đồng về chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2 do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1750/HĐNTNN đánh giá Hội đồng chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1750/HĐNTNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG CÔN 2

Căn cứ kết quả thi công, nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở (HĐNTCS); báo cáo của Tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN), đánh giá về chất lượng đối với công trình Thủy điện Sông Côn 2, giai đoạn chuẩn bị vận hành tổ máy số 1 & 2, HĐNTNN thông báo ý kiến như sau:

1- Đối tượng công trình: Nhà máy thủy điện Sông Côn 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tổng thầu EPC: liên danh nhà thầu “Viện nghiên cứu Thiết kế Trắc đạc Công nghiệp Điện lực Quảng Tây” và “Công ty TNHH Tư vấn công trình Quế Năng Quảng Tây”; giấy phép thầu xây dựng tại Việt Nam số 35/2006/BXD-GPTXD ngày 17/5/2006.

Tư vấn lập thiết kế cơ sở: Trung tâm Thủy điện, Viện Khoa học Thủy lợi.

Tư vấn giám sát thi công xây dựng: liên danh tư vấn gồm: Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng (ERC) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công ty Tư vấn Vật liệu xây dựng (CCBM); Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)- do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng đứng đầu liên danh.

Thông số kỹ thuật chính.

- Công trình thiết kế theo 2 bậc: bậc trên đập tự tràn, kết cấu bê tông đầm lăn chiều cao 57,5m, công suất lắp máy 3MW; bậc dưới đập tràn có cửa van, kết cấu bê tông thường chiều cao 20m, công suất lắp máy 60MW.

- Khởi công: tháng 04/2006.

- Hoàn thành: Nhà máy bậc 1 hoàn thành tháng 3/2009; Nhà máy bậc 2 có 03 tổ máy trong đó tổ máy số 1 & 2 đang thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh để vận hành phát điện lên lưới điện Quốc gia trong tháng 8/2009.

2- Các căn cứ đánh giá.

a) Báo cáo và biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư đã lập báo cáo số 5454/BC-GSC ngày 17/7/2009, báo cáo kết quả thi công, nghiệm thu tại công trình Nhà máy Thủy điện Sông Côn 2; trong đó nêu kết quả nghiệm thu do HĐNTCS thực hiện và báo cáo về kế hoạch vận hành tổ máy 1 & 2, phát điện lên lưới điện Quốc gia trong tháng 8/2009.

- Các biên bản nghiệm thu của HĐNTCS: Biên bản nghiệm thu tích nước công trình đầu mối hồ chứa nước bậc 1, lập ngày 19/1/2009; Biên bản nghiệm thu tích nước công trình đầu mối hồ chứa nước bậc 2, lập ngày 18/7/2009; Biên bản nghiệm thu đường hầm dẫn nước, lập ngày 20/7/2009 và các biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác chuẩn bị vận hành tổ máy số 1 &2.

b) Báo cáo tự đánh giá chất lượng của các nhà thầu: Tổng thầu đã lập báo cáo về kết quả thi công, nghiệm thu và cam kết về chất lượng, về công tác bảo hành công trình theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

c) Báo cáo đánh giá về chất lượng thi công xây dựng của Tư vấn giám sát thi công xây dựng: Tư vấn giám sát đã lập báo cáo ngày 30/7/2009, xác nhận công tác quản lý chất lượng và chất lượng các hạng mục công trình đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, tuân thủ tiêu chuẩn được phép áp dụng và thống nhất với chủ đầu tư về kế hoạch vận hành phát điện tổ máy 1 & 2.

d) Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia.

Trong các đợt kiểm tra định kỳ, các chuyên gia đều có báo cáo đánh giá chi tiết về chất lượng thi công các hạng mục công trình. Tổ chuyên gia đã lập báo cáo kiểm tra ngày 3/8/2009, đánh giá về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình tại giai đoạn chuẩn bị vận hành tổ máy 1 & 2, trong đó xác nhận công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư tuân thủ quy định của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng công trình phù hợp yêu cầu thiết kế và đủ điều kiện để chủ đầu tư vận hành tổ máy số 1 và các tổ máy tiếp theo.

3- Đánh giá của Hội đồng.

a) Kết quả nghiệm thu của HĐNTCS.

HĐNTCS đã tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành tuân thủ quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; đã hoàn thành các công việc liên quan đến công tác vận hành phát điện tổ máy 1 & 2 và có báo cáo với HĐNTNN về kế hoạch vận hành tổ máy 1 & 2 trong tháng 8/2009.

b) Về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình.

- Công tác quản lý chất lượng: Chủ đầu tư đã tổ chức thuê nhà thầu xây lắp; thuê tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng có đủ năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình. Công tác quản lý chất lượng thực hiện theo quy trình quản lý, đảm bảo chất lượng được chủ đầu tư phê duyệt.

- Chất lượng công trình: qua kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, kiểm tra kết quả thí nghiệm và kiểm tra hiện trường, Tổ chuyên gia đã đánh giá chất lượng công tác khảo sát xây dựng, công tác thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng; chất lượng thi công xây lắp đảm bảo yêu cầu thiết kế; công tác thí nghiệm hiện trường tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn xây dựng và do Phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.

c) Về hồ sơ quản lý chất lượng.

- Chủ đầu tư đã tập hợp các tài liệu pháp lý theo quy định.

- Tài liệu quản lý chất lượng đã được chủ đầu tư tập hợp tuân thủ với quy định của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và đủ tương ứng với giai đoạn vận hành phát điện tổ máy số 1 & 2. Riêng bản vẽ hoàn công trình xây dựng, theo hợp đồng nhà thầu phải hoàn thành trước khi tổ chức nghiệm thu đưa công trình xây dựng hoàn thành vào sử dụng.

4- Kết luận của Hội đồng.

Trên cơ sở kết quả nghiệm thu của HĐNTCS, ý kiến đánh giá của Tổ chuyên gia của Hội đồng, HĐNTNN xác nhận chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình Nhà máy thủy điện Sông Côn 2, tại giai đoạn vận hành phát điện tổ máy 1 & 2 tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng, chất lượng phù hợp với yêu cầu thiết kế;

Một số yêu cầu đối với chủ đầu tư.

- Chủ động liên hệ với EVN, với Trung tâm điều độ hệ thống điện khu vực để bảo đảm kế hoạch vận hành hòa động bộ tổ máy 1 & 2 lên lưới điện Quốc gia.

- Yêu cầu nhà thầu hoàn thành công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử 72h tổ máy 1 & 2 theo yêu cầu công nghệ để đảm bảo vận hành phát điện an toàn.

- Trong thời gian vừa vận hành phát điện tổ máy 1 & 2, vừa thực hiện công tác thí nghiệm, chạy thử tổ máy số 3, cần yêu cầu nhà thầu có giải pháp thi công đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khu vực các tổ máy.

- Yêu cầu nhà thầu hoàn thành toàn bộ bản vẽ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì để bàn giao cho chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình.

- Báo cáo với Cơ quan quản lý môi trường để thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Lập báo cáo HĐNTNN khi nghiệm thu đưa công trình xây dựng hoàn thành vào sử dụng.

 

 

Nơi nhận:
- BT Nguyễn Hồng Quân, CTHĐ (để b/c);
- Các thành viên HĐ;
- Tập đoàn CN Cao Su VN;
- Cty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn;
- Tổ chuyên gia của HĐ;
- Lưu VP, Cục GĐ;

K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1750/HĐNTNN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1750/HĐNTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1750/HĐNTNN

Lược đồ Thông báo 1750/HĐNTNN đánh giá Hội đồng chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1750/HĐNTNN đánh giá Hội đồng chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1750/HĐNTNN
        Cơ quan ban hànhHội đồng nghiệm thu nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành21/08/2009
        Ngày hiệu lực21/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 1750/HĐNTNN đánh giá Hội đồng chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 1750/HĐNTNN đánh giá Hội đồng chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2

            • 21/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực