Thông báo 176/TB-VP

Thông báo 176/TB-VP năm 2014 kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư về công tác phát triển nhà ở xã hội do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 176/TB-VP 2014 kết luận Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phát triển nhà ở xã hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 176/TB-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, CHỦ ĐẦU TƯ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngày 30/7/2014, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế Hà Nội; đại diện các trường Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Điện lực, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, và các chủ đầu tư đang thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành và các chủ đầu tư, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã kết luận như sau:

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình 06/CTr/TU ngày 08/11/2011 của Thành ủy, công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố đã có những kết quả bước đầu. UBND Thành phố ghi nhận sự cố gắng của các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội, góp phần đưa chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác phát triển nhà ở xã hội còn một số tồn tại, bất cập; vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên còn thiếu; việc huy động nguồn lực để xây dựng nhà ở công nhân còn hạn chế; công tác quản lý vận hành nhà ở công nhân còn yếu kém; một số chủ đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định thị trường bất động sản và hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/6/2014, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo:

1. Đối với nhà ở học sinh, sinh viên:

a) Giao Sở Xây dựng đôn đốc sớm hoàn thiện 5 đơn nguyên dự án Mỹ Đình II và 4 khối nhà tại dự án Pháp Vân - Tứ Hiệp đã xây dựng xong để đưa sinh viên vào sử dụng trong tháng 8, kịp thời phục vụ năm học mới, tránh lãng phí, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý vận hành, khai thác sử dụng nhà ở sinh viên tại 02 dự án, khẩn trương báo cáo UBND Thành phố.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Xây dựng đề xuất phương án bố trí nguồn vốn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu để hoàn thành dự án nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp.

c) Giao Sở Tài chính khẩn trương thẩm định giá thuê nhà ở sinh viên theo phương án đề xuất, theo quy định của pháp luật, trình UBND Thành phố ban hành trong tháng 8/2014.

d) Các trường Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Điện lực, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở sinh viên trong khuôn viên các trường làm việc với Bộ chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phương án bố trí nguồn vốn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu sớm hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

2. Đối với nhà ở công nhân:

Trong thời gian tới, tập trung quản lý vận hành tốt quỹ nhà ở công nhân được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tại dự án đầu tư thí điểm nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, hoàn thiện hạ tầng xã hội khu nhà ở. Thực hiện tốt chủ trương chính sách hỗ trợ để công nhân có điều kiện sinh sống, yên tâm sản xuất.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng nhà ở công nhân của các khu, cụm công nghiệp, trên địa bàn Thành phố phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và các năm tiếp theo; đề xuất cơ chế khuyến khích đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở công nhân, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2014.

3. Đối với nhà ở cho người thu nhập thấp:

a) Trong điều kiện chính sách đã có nhiều ưu đãi và Thành phố đã tạo điều kiện, yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết thời hạn khởi công, thời hạn hoàn thành, công khai tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và, thực hiện dự án; kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, giao cho chủ đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Giao Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất là ngày 31/8/2014, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ các chủ đầu tư đã cam kết.

b) Thống nhất đề xuất và giao Sở Xây dựng lập kế hoạch và trình UBND Thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án phát triển nhà ở xã hội và việc, thực hiện các quy định của pháp luật về giá bán, cho thuê, cho thuê mua, đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà, hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua, quản lý chất lượng xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng nhà ở xã hội. Tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần kiểm điểm công tác đầu tư phát triển nhà ở xã hội để tạo chuyển biến trong công tác đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo đúng chủ trương của Trung ương và Thành phố.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Văn phòng UBND Thành phố thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy, (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TTHĐND, (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố, (để báo cáo);
- PCT UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, (để báo cáo);
- Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Các đơn vị dự họp;
- Ban Quản lý KCN và CX Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Viện Quy hoạch Xây dựng, Hà Nội;
- Công ty TNHH1TV Quản lý và PT nhà HN;
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Thịnh, TH, QHXDGT;
- Lưu VT. XDq.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Thịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu176/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 176/TB-VP 2014 kết luận Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phát triển nhà ở xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 176/TB-VP 2014 kết luận Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phát triển nhà ở xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu176/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Thịnh
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 176/TB-VP 2014 kết luận Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phát triển nhà ở xã hội Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 176/TB-VP 2014 kết luận Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phát triển nhà ở xã hội Hà Nội

             • 14/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực