Thông báo 18/TB-BYT

Thông báo 18/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, triển khai công tác năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 18/TB-BYT 2018 kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác tin học hóa trong khám bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/TB-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHẠM LÊ TUẤN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC TIN HỌC HÓA TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2017, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày 29/12/2017 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tng kết công tác tin học hóa trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế (BHYT) năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị tại điểm cu Hà Nội có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT, Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc), đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách CNTT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/Ngành có trụ sở tại Hà Nội; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến huyện thuộc Sở Y tế TP Hà Nội; đại diện một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT. Tại đim cu 62 tỉnh/thành phố có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh/thành phố và các Phòng, ban liên quan, Bệnh viện đa khoa và chun khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa/Trung tâm y tế tuyến huyện.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và thanh toán BHYT năm 2017, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, các ý kiến phát biểu tại các đim cầu và nội dung thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưng Phạm Lê Tuấn đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Năm 2017 là năm thứ tư ngành Y tế tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo Nghị quyết số 68/NQ-TW của Quốc hội khóa XIII và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-BYT triển khai ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017, làm cơ sở đSở Y tế, các cơ sở KCB và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Có thể khng định rằng, những kết quả đã đạt được trong năm 2017 là rất ấn tượng và đáng được ghi nhận. Các cơ quan, đơn vị liên quan từ trung ương tới địa phương đã cố gắng, nỗ lực đcơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng tích cực, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế cũng như các cán bộ, viên chức ngành BHXH đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ tin học hóa trong KCB BHYT năm 2017. Thành quả đạt được trong năm 2017 là tiền đề tiếp theo để tạo động lực đẩy mạnh công tác tin học hóa trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc tập trung chủ yếu vào nhóm các vấn đề sau:

- Hệ thống các văn bản quy phạm trong lĩnh vực CNTT ngành y tế còn thiếu, chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Cơ sở dliệu vBộ mã danh mục dùng chung còn chưa đầy đủ, chưa bổ sung và cập nhật kịp thời, tập trung chủ yếu vào danh mục dịch vụ kthuật (còn nhiu dịch vụ kthuật chưa được phiên tương đương), danh mục mã bệnh, danh mục mã khoa,...

- Các văn bản hướng dẫn về thuê dịch vụ CNTT theo quy định của Chính phủ chưa có. Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ cho phép được xác định giá thuê dịch vụ tạm thời, tuy nhiên văn bản hướng dẫn chi tiết chưa có, vì vậy quá trình triển khai thuê dịch vụ CNTT vẫn chưa thực hiện được, trong khi chi phí CNTT lại chưa được kết cu vào giá dịch vụ y tế, dẫn đến các cơ sở KCB rt khó khăn trong việc tìm kiếm, bố trí nguồn lực tài chính để triển khai.

- Một số văn bản do Bộ Y tế ban hành sau khi đã thống nhất với BHXH Việt Nam nhưng khi cơ sở KCB áp dụng thực hiện thì lại không được hoặc văn bản hướng dẫn do BHXH Việt Nam ban hành nhưng chưa thống nhất với Bộ Y tế, dẫn đến khi triển khai gây lúng túng, khó khăn cho các cơ sở KCB.

- Một số Lãnh đạo Sở Y tế, cơ sở y tế chưa quan tâm đúng mức, chưa chỉ đạo sát sao, chưa xác định được đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, bt buộc phải triển khai thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội, của Chính phủ.

- Nguồn nhân lực CNTT tại các cơ sở KCB vẫn còn thiếu về slượng và yêu về chất lượng. Trình độ CNTT của các cán bộ y tế chưa đáp ứng được yêu cu đặt ra.

- Thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2018

a) Đối với Bộ Y tế:

- Tiếp tục bổ sung, cập nhật Bộ mã danh mục dùng chung đầy đủ, kịp thời;

- Hoàn thiện các chức năng Cổng tiếp nhận dữ liệu y tế của Bộ Y tế, đặc biệt là chức năng báo cáo, phân tích thng kê dữ liệu, đưa ra dự báo để cơ quan quản lý xây dựng, hoạch định chính sách sát và phù hợp với thực tin.

- Đưa vào vận hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng ngành Y tế trong toàn quốc. Đây là công cụ giúp các cơ sở KCB thuận lợi trong việc chuẩn hóa, ánh xạ danh mục dùng chung, đồng thời đề xuất bổ sung các thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật còn thiếu;

- Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương trình, ban hành định mức giá thuê dịch vụ CNTT tạm thời, hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện thuê dịch vụ CNTT theo quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xây dựng phương án tính toán, kết cấu chi phí dịch vụ CNTT trong cơ cấu giá dịch vụ y tế, trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoàn thành trước ngày 31/3/2018;

- Giao cho Cục Quản lý khám, chữa bệnh sớm hoàn thiện việc trình ban hành văn bản để thống nhất giữa Thông tư 43, Thông tư 50 của Bộ Y tế với Thông tư liên tịch số 37/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính, làm cơ sở để hoàn thiện Bộ mã danh mục dùng chung; Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở KCB về mã tên bệnh của các bệnh bảo đảm thống nhất theo mã ICD-10.

b) Đối với Thủ trưởng các cơ sở KCB:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ phụ trách CNTT của các cơ sở KCB, bo đảm thực hiện thành thạo việc chuẩn hóa danh mục dùng chung, trích chuyn dliệu điện tử lên cổng; phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý, trong đó trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thời điểm chuyển dữ liệu để phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT;

- Đẩy mạnh thực hiện lộ trình thực hiện gửi dữ liệu điện tử Bảng 4, Bảng 5 (về chỉ số kết quả cận lâm sàng và theo dõi diễn biến lâm sàng) ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

c) Đối với Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất tại các cơ sở KCB thuộc quyền quản lý để nắm bắt được tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, tháo gkhó khăn, vướng mắc;

- Có trách nhiệm tổng hợp các vướng mắc của các cơ sở KCB thuộc quyền quản lý (nếu có), gửi báo cáo về Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến kết luận của Thứ trưng Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017. Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT. Phạm Lê Tuấn (đ
b/c)
- TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- BHXH Việt Nam;
- Các Vụ/Cục: KHTC, TTB&CTYT, BHYT; KCB, CNTT, Dược, YDCT;
- Sở Y tế các t
nh/TP;
- Các BV trực thuộc Bộ, y tế Bộ, ngành;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Xuân Trường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/TB-BYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu18/TB-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/TB-BYT

Lược đồ Thông báo 18/TB-BYT 2018 kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác tin học hóa trong khám bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 18/TB-BYT 2018 kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác tin học hóa trong khám bệnh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu18/TB-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Xuân Trường
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 18/TB-BYT 2018 kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác tin học hóa trong khám bệnh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 18/TB-BYT 2018 kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác tin học hóa trong khám bệnh

           • 11/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực