Thông báo 18/TB-UB-PC

Thông báo 18/TB-UB-PC năm 1999 về cuộc họp lần thứ 4 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 18/TB-UB-PC cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 101/2001/QĐ-UB bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực từ 01/01/1997 đến 31/12/1999 và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2001.

Nội dung toàn văn Thông báo 18/TB-UB-PC cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/TB-UB-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 1999

 

THÔNG BÁO

VỀ CUỘC HỌP LẦN THỨ 4 CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

Ngày 09/4/1999 tại Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã họp phiên thứ 4 nhằm đánh giá kết quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong quý I/1999 của toàn thành phố và bàn biện pháp thực hiện chương trình giáo dục pháp luật trong quý II/1999. Phiên họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Mai Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng và có 18/22 thành viên tham dự.

Tại phiên họp này các thành viên của Hội đồng đã nhất trí với báo cáo số 194/HĐPH ngày 08/4/1999 do Bộ phận Thường trực Hội đồng dự thảo và thống nhất đánh giá sau :

Trong quý I/1999, tuy các quận - huyện, sở - ngành tập trung nhiều việc trong triển khai kế hoạch đầu năm của cơ quan đơn vị mình nhưng vẫn quan tâm và duy trì tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đã có 18/22 quận - huyện ban hành được kế hoạch phổ biến giáo dục năm 1999, có 11/22 quận - huyện đã tổ chức tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1998. Một số quận - huyện như quận 1, 4, 5, 8, 9, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, …đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong những tháng đầu năm, trong đó có quận 11 đã làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị và đã có nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến tốt. Một số sở như Sở Giao thông công chánh, Sở Y tế, Sở Công nghiệp đã có kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đã tổ chức được nhiều lớp, nhiều buổi phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, người lao động ở đơn vị mình. Một số tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn thành phố cũng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật, góp ý các dự thảo Luật trong các hội viên, thành viên của tổ chức mình. Các cơ quan, đơn vị như Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Công an thành phố đã phối hợp tốt với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các trường học đưa chương trình giáo dục quyền trẻ em, an toàn giao thông, phòng chống ma túy vào trường học đã thu hút hàng ngàn trẻ em tham gia. Các báo, đài như Sài gòn Giải phóng, Người Lao động, Tuổi trẻ, Phụ nữ, Thanh niên, báo Pháp luật thành phố, Đài truyền hình, Đài phát thanh cũng đã có rất nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật như thông tin văn bản pháp luật, thông tin các hoạt động xét xử, chấp hành pháp luật, cung cấp văn bản pháp luật miễn phí kịp thời cho nhân dân. Một số hoạt động khác như xây dựng tủ sách pháp luật, củng cố xây dựng mạng lưới hòa giải cơ sở, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên quận - huyện, thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, ở các văn phòng tư vấn pháp luật, ở nhà cộng tác viên trợ giúp pháp lý…cũng đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và có nhiều hoạt động tốt.

Tuy nhiên, cũng trong quý I/1999, trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố vẫn còn một số tồn tại đáng lưu ý, cụ thể: ở các quận - huyện nhiều Hội đồng phối hợp hoạt động chưa hiệu quả, duy trì chế độ hội họp, báo cáo chưa tốt, còn có tư tưởng ỷ lại vào cơ quan tư pháp. Nhiều thành viên của Hội đồng phối hợp còn vắng nhiều lần trong các kỳ họp nên tính tập trung chỉ đạo còn kém hiệu quả. Một số quận - huyện, Sở ngành tuy đã bước vào quý II/1999 nhưng vẫn chưa ban hành được kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của năm 1999. Một số xã - phường tuy đã có quy định về ngân sách cho xây dựng tủ sách pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đáng lưu ý nhất là khối các sở ngành vẫn chưa chấp hành tốt Chỉ thị 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ nên chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan đơn vị mình. Một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương chưa thật quan tâm đến công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật nên chưa có nhiều biện pháp, hình thức thích hợp trong việc duy trì thường xuyên công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quý II/1999, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật đề nghị các quận - huyện, sở ngành:

1- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó để có sự quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2- Các Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và quận huyện, sở - ngành đã được thành lập cần duy trì chế độ hội họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì chế độ báo cáo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật.

3- Tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và diện chính sách. Đặc biệt phải thông báo rộng rãi tủ sách pháp luật, tổ chức cộng tác viên trợ giúp pháp lý để phục vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng nhân dân.

4- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học để tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng nhân dân, học sinh sinh viên về chủ đề phòng chống ma túy, an toàn giao thông, quyền trẻ em, nhất là tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong dịp hè 1999 của học sinh, sinh viên.

5- Cần triển khai rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật như Luật khiếu nại, tố cáo, Luật giáo dục, Luật sửa đổi một số điều của Luật đất đai, Nghị định 17/CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Các Nghị định 95, 96, 97/CP, Nghị định 64/CP hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh cán bộ - công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, …cho các đối tượng nhân dân, cán bộ công chức thành phố.

6- Tăng cường các cuộc kiểm tra đột xuất của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố đối với quận huyện, sở ban ngành. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7- Sở Giáo dục xây dựng kế hoạch chủ động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân - pháp luật để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn này trong những năm học tới.

8- Các cấp ủy, chính quyền, các Ban Giám đốc sở, các Thủ trưởng đơn vị cần quan tâm hơn nữa trong việc duy trì thường xuyên liên tục các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ quan đơn vị để mảng công tác này ngày càng đạt kết quả cao./.

 

 

Nơinhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo)
- Vụ PBGDPL Bộ Tư pháp
- Thường trực UBND thành phố
- Các Sở, Ban, Ngành TP
- UBND các Quận, Huyện
- Các Báo, Đài
- VPUB: CPVP, TổNC
- Lưu

T/L CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN KIÊM CHỦ TỊCH HĐPH
CÔNG TÁC PBGD PHÁP LUẬT TP
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/TB-UB-PC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu18/TB-UB-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/1999
Ngày hiệu lực21/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/TB-UB-PC

Lược đồ Thông báo 18/TB-UB-PC cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 18/TB-UB-PC cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu18/TB-UB-PC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành21/04/1999
        Ngày hiệu lực21/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 18/TB-UB-PC cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 18/TB-UB-PC cuộc họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố