Thông báo 18/TB-VPCP

Thông báo 18/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 18/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công tác phòng chống tội phạm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP

Ngày 06 tháng 01 năm 2016, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chthị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (Chỉ thị số 48-CT/TW) và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Đồng chí Lê Hồng Anh, y viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số Ban và đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng, Ban Cán sự đảng các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Đảng Đoàn Quốc hội; các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, lãnh đạo và đại diện Phòng nghiệp vụ thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP báo cáo tình hình, kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị s48-CT/TW và kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân mà nòng ct là lực lượng Công an, công tác đu tranh, phòng, chống tội phạm đã có những chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW và các nghị quyết, kế hoạch về phòng, chống tội phạm; mnhiều đợt cao điểm tấn công truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm; quan tâm chỉ đạo đy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, đa dạng. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật được tăng cường đã tháo g nhiu khó khăn, vướng mc trong quá trình thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chng tội phạm được đy mạnh... Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã hoạt động nề nếp, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, điều tra, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết thúc điều tra đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng lớn, trọng điểm, được dư luận quan tâm.

Tuy vậy, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm bạo lực, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tình trạng sử dụng vũ khí "nóng", vật liệu nổ để hoạt động phạm tội...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong thời gian ti Ban Chỉ đạo 138 ở Trung ương và địa phương cần quán triệt các quan đim, mục tiêu trong công tác phòng, chng tội phạm như sau:

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng, chng tội phạm. Hoạch định những chủ trương, giải pháp chiến lược phòng, chng tội phạm gn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Sử dụng tổng hợp các biện pháp, chđộng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, lấy phòng ngừa là cơ bản, quan trọng và lâu dài; kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Tích cực tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh kim chế tội phạm, làm giảm các loại trọng án, giảm tội phạm tại các địa bàn trọng điểm. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nảy sinh, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật trong nhân dân. Nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để thực hiện quan điểm và mục tiêu nêu trên, Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tham mưu cho Tnh ủy, Thành ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hóa kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư bằng chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW trong giai đoạn 2016 - 2020, trước mắt là năm 2016, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lồng ghép với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân và tinh thần trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm. Tập trung tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các đối tượng có nguy cơ phạm tội; các đối tượng không tham gia tổ chức, đoàn thể; quản lý, giáo dục thanh niên, thiếu niên, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, đi tượng đã chấp hành xong hình phạt tù tại cộng đồng dân cư. Phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào qun chúng tham gia phòng, chng tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải.

3. Chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ an toàn thông tin mạng; tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu ngây án, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đấu tranh ngăn chặn các nhóm thanh niên, thiếu niên sử dụng hung khí gây án; tội phạm liên quan đến “tín dng đen”, kinh doanh đa cấp; tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tiếp tục xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chuyển hóa thành địa bàn không có tội phạm, giảm tội phạm đến mức thấp nhất.

4. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động ttụng hình sự; đy nhanh tiến độ điu tra, khám phá các vụ án, sớm đưa ra xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tăng cường xét xlưu động để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện.

5. Các Bộ, ngành chức năng trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua, nht là Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật về những điểm mới trong các văn bn pháp luật, chủ động có kế hoạch thực hiện khi các Bộ luật, Luật có hiệu lực.

6. Đề nghị các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các lực lượng chức năng nỗ lực tập trung phương tiện, biện pháp, thực hiện tt đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc ln thứ XII của Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, nhất là các thiết bị ghi âm, ghi hình để ghi nhận chứng cứ, chng bức cung, nhục hình; xem xét, bổ sung kinh phí hỗ trợ các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Các Bộ, ngành, địa phương cân đối ngân sách (có mục chi) chi thường xuyên hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm nói chung và hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong chđạo, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

8. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP (Bộ Công an) tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan và Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Ban Đảng và các đơn vị trực thuộc TW;
- Ban Cán sự Đảng các Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- Đảng Đoàn Qu
c hội;
- Văn phòng Ch tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Công an;
- Th
ành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thường trực T
nh ủy, Thành ủy, Công an các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, V.III, PL, KGVX;
- Lưu: VT, NC(3b).s.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu18/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2016
Ngày hiệu lực19/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 18/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công tác phòng chống tội phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 18/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công tác phòng chống tội phạm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu18/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành19/01/2016
        Ngày hiệu lực19/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 18/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công tác phòng chống tội phạm

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 18/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công tác phòng chống tội phạm

           • 19/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực