Thông báo 181/TB-BGTVT

Nội dung toàn văn Thông báo 181/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN DUY LÂM TẠI BUỔI KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG DATP ĐOẠN CẦN THƠ - HẬU GIANG VÀ DATP ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 16/5/2023, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Duy Lâm đã chủ trì kiểm tra hiện trường DATP đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và DATP đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án). Thành phần tham gia có lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Cục QLĐTXD), Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Ban QLDA Mỹ Thuận), Tư vấn giám sát (TVGS) và các Nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Ban QLDA Mỹ Thuận, TVGS, các Nhà thầu thi công báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc, ý kiến của các đơn vị tham gia, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm kết luận như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Đến nay các địa phương đã bàn giao được hơn 94% mặt bằng tuyến chính, trong đó 87% đủ điều kiện để triển khai thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng mắc (người dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao, cản trở thi công, khó khăn trong việc tiếp cận,…), hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời ảnh hưởng đến việc thi công các gói thầu, đặc biệt tại một số vị trí cầu.

2. Về công tác tổ chức thi công: Bộ GTVT đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị, chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù điều kiện địa hình chia cắt, khó khăn về nguồn vật liệu đắp nhưng đã huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực để triển khai thi công tại 46/102 cầu đã bàn giao mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công, tiến hành đào bóc hữu cơ các đoạn tuyến. Tuy nhiên nhìn chung tiến độ triển khai còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch, công tác tổ chức thi công chưa khoa học, chưa tập trung triển khai hệ thống đường công vụ để tiếp cận vào các vị trí thi công cầu; công tác huy động của một số Nhà thầu còn chậm (VNCN E&C, Công ty 36, Tân Nam, Trường Sơn, Công ty 620, Vạn Cường; Công ty 492,…).

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, đáp ứng kế hoạch giải ngân vốn bố trí cho các dự án, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

2.1. Đối với Ban QLDA Mỹ Thuận a) Về công tác giải phóng mặt bằng

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các vị trí đường tiếp cận công trường, đường công vụ, vị trí công trình cầu để sớm tổ chức thi công; đẩy nhanh tiến độ GPMB đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 6/2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Chỉ đạo Nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương, vận động, hỗ trợ việc tháo dỡ, di dời cây cối vật kiến trúc để thi công ngay khi người dân đồng ý bàn giao mặt bằng.

b) Công tác tổ chức thi công

- Chỉ đạo các Nhà thầu, TVGS lập lại tiến độ thi công chi tiết các gói thầu phù hợp với tình hình thực tế về mặt bằng, đường tiếp cận thi công và nguồn vật liệu cát đắp, điều kiện thời tiết, đảm bảo tính khả thi (kèm theo yêu cầu về việc huy động máy móc thiết bị, nguồn lực tài chính), trình TVGS, Ban QLDA chấp thuận gửi về Bộ GTVT (qua Cục QLĐTXD) trước ngày 30/5/2023 để theo dõi, đôn đốc.

- Yêu cầu Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thiết bị theo tiến độ được chấp thuận, tổ chức triển khai thi công, phấn đấu thông toàn bộ đường công vụ trước ngày 30/6/2023; trong năm 2023 hoàn thành 80% sản lượng các cầu đã tổ chức thi công và đạt 35% giá trị các hợp đồng xây lắp như đã cam kết.

- Đối với các vị trí GPMB đủ điều kiện tổ chức thi công, yêu cầu Nhà thầu triển khai ngay công tác đào bóc hữu cơ để tránh tình trạng tái lấn chiếm; chỉ đạo Nhà thầu đẩy nhanh công tác lập, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công, khẩn trương phê duyệt, hoàn thành toàn bộ trong tháng 6/2023, khi phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cần rà soát, đối chiếu với thực tế hiện trường đảm bảo việc phê duyệt phù hợp với điều kiện thực tế.

- Với các Nhà thầu chậm trễ trong việc huy động máy móc thiết bị, tổ chức thi công cần thực hiện ngay các biện pháp xử lý theo đúng hợp đồng đã ký để đảm bảo việc hoàn thành theo kế hoạch; đặc biệt đối với việc tổ chức thi công đường công vụ phải đảm bảo không để xảy ra tình trạng Nhà thầu thi công cầu phải chờ đợi do không có đường tiếp cận công trường.

- Cùng Nhà thầu chủ động làm việc với các địa phương, thống nhất việc điều phối nguồn vật liệu đắp, đẩy nhanh các thủ tục nâng công xuất mỏ, mở mỏ mới, cũng như phân bổ nguồn vật liệu cho từng đơn vị, đảm bảo việc tổ chức thi công hợp lý trên công trường.

- Chỉ đạo Nhà thầu tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đoạn tuyến thi công thí điểm bằng nguồn liệu cát biển, hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 6/2023, tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả và báo cáo, đề xuất kiến nghị kịp thời phương án triển khai tiếp theo.

2.2. Đối với Nhà thầu thi công

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của Nhà thầu thi công theo các nội dung công việc đã nêu tại Mục 1; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức thi công, Nhà thầu đứng đầu Liên danh cần phát huy vai trò điều hành, điều phối giữa các thành viên; các đơn vị tham gia dự án phải phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tổ chức thi công.

- Chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu để sớm thi công hoàn thành hệ thống đường công vụ theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác nội nghiệp, kịp thời hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đảm bảo dòng tiền phục vụ thi công các gói thầu.

2.3. Đối với Tư vấn giám sát: giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục mọi công đoạn thi công của Nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, cũng như tính độc lập, khách quan, minh bạch trong đánh giá chất lượng thi công các hạng mục; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hợp đồng, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ đầu tư trong công tác giám sát công trình.

2.4. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường tổng hợp, đánh giá kết quả (quan trắc môi trường, quan trắc ổn định của nền đường,…) việc thi công thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường tại Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả thi công thí điểm, tham mưu Bộ GTVT báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện.

- Cục Đường bộ Việt Nam kịp thời xem xét, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng phục vụ tập kết tạm vật liệu, xe máy, thiết bị phục vụ thi công dự án theo đề xuất của Ban QLDA Mỹ Thuận tại văn bản số 1544/PMUMT-ĐHDA1 ngày 12/5/2023.

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư, các Nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; phối hợp cùng các đơn vị rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ các Dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Các nhà thầu, TVGS (Ban QLDA Mỹ Thuận sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Uông Việt Dũng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 181/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu181/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 181/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 181/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 181/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu181/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýUông Việt Dũng
        Ngày ban hành06/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 181/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 181/TB-BGTVT 2023 kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam

              • 06/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực