Thông báo 183/TB-BGTVT

Thông báo số 183/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 04/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 183/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 04/2009


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 183/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 04/2009

Ngày 06/5/2009, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban Bộ thường kỳ tháng 4/2009. Khách mời dự họp có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Dự họp có các Thứ trưởng: Trần Doãn Thọ, Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quý Tiêu; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược phát triển GTVT, Văn phòng Uỷ ban ATGTQG, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2009 và 4 tháng đầu năm 2009, trọng tâm công tác tháng 5/2009; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Trong tháng 4/2009, tình hình kinh tế của đất nước đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, thông qua việc kiểm tra tại các địa phương cho thấy tác động của suy thoái kinh tế có ảnh hưởng đến các ngành, các địa phương nhưng không nghiêm trọng. Các cơ quan, đơn vị của Bộ đã tích cực triển khai các mặt hoạt động và đã hoàn thành các nội dung trọng tâm trong chương trình công tác tháng 4/2009 với kết quả cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác thông tin đã có chuyển biến tích cực, việc cung cấp thông tin tương đối kịp thời. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều cố gắng. Kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2009 cao hơn nhiều so với năm 2008, các đơn vị đã triển khai đồng loạt trên tất cả các dự án. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì việc giải ngân xây dựng vẫn còn thấp so với kế hoạch, tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng.

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác tháng 5/2009 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban và nhấn mạnh thêm các vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Công tác thống kê – thông tin

Các Cục, Vụ cần tiếp tục làm tốt hơn nữa để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT trên các lĩnh vực, đặc biệt là các thông tin như: tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản cho hạ tầng giao thông toàn ngành (kể cả đầu tư cho giao thông bằng các nguồn vốn của các địa phương), số liệu về vận tải chung của cả nước theo các lĩnh vực.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án

Các cơ quan, đơn vị chú ý chất lượng và tiến độ trình các đề án, đặc biệt là các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật GTĐB năm 2008. Các cơ quan pháp chế của các Cục và Vụ Pháp chế thẩm định kỹ, bảo đảm sự phù hợp của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với Luật GTĐB năm 2008 và các Luật khác.

3. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

- Lãnh đạo Bộ sẽ tổ chức họp các chuyên đề về vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản và tiếp tục làm việc với các Ban Quản lý dự án và các Tổng công ty Xây dựng giao thông. Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT chuẩn bị nội dung để họp về các chuyên đề như: cơ chế thực hiện dự án theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP bù giá, giao kế hoạch vốn cho các Ban Quản lý dự án, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm...

- Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá các dự án đầu tư đường tránh quốc lộ qua các khu vực đông dân cư như thị trấn, thị tứ; làm rõ các vấn đề liên quan như quản lý hành lang an toàn giao thông, vấn đề đô thị hoá xung quanh các tuyến tránh quốc lộ; xây dựng quy chế, quy định về quản lý đầu tư các tuyến tránh quốc lộ.

- Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông kiểm tra, đề xuất ban hành các quy định quản lý Nhà nước đối với công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bộ đã được đầu tư theo phương thức BOT, đường chuyên dùng.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư tham mưu, tổ chức chuyên đề đầu tư theo các phương thức đầu tư: BOT, ngân sách Nhà nước, ODA, PPP. Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chỉ đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu và đề xuất cơ chế quản lý, vận hành các dự án đầu tư theo phương thức PPP, báo cáo Chính phủ.

- Đối với dự án kênh tắt Quan Chánh Bố: Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT làm việc với Bộ Xây dựng để giải quyết sớm các vấn đề liên quan đến định mức, đơn giá; đẩy nhanh công tác thiết kế kỹ thuật, phấn đấu khởi công vào quý IV/2009.

- Đối với việc nạo vét luồng hàng hải Định An: Cục Hàng hải Việt Nam công bố thông tin để các địa phương và các chủ tàu biết.

- Về dự án BOT của Công ty Cổ phần Quang Vinh: Cục Hàng hải Việt Nam giúp đỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện. Cục Hàng hải Việt Nam lbáo cáo Bộ tình hình triển khai dự án từ khi đề xuất đến nay và gửi cho tỉnh.

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ An toàn giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng quy trình quản lý và khai thác các cầu đường bộ.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: các tuyến Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh... để có đủ điều kiện triển khai dự án vào năm 2010.

- Cục Đường bộ Việt Nam triển khai các thủ tục để sớm khởi công việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long vào khoảng từ 15-30/06/2009; đặc biệt lưu ý vấn đề đảm bảo giao công trong quá trình thi công.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các địa phương để xử lý vốn đối ứng giải phóng mặt bằng cho các dự án như: Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên, WB3, WB4...

- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các cầu đường sắt (Long Biên, cầu Đuống...); trường hợp sửa chữa thường xuyên không đáp ứng được thì phải lập dự án để thực hiện. Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, đề xuất biện pháp duy tu, bảo dưỡng, quản lý và khai thác các cầu đường sắt.

4. Về công tác Vận tải và An toàn giao thông

- Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đề xuất mở rộng các hình thức hợp tác hàng không với Cộng hoà DCND Lào, đặc biệt là tận dụng cơ hội hợp tác với Hàng không Vương quốc Campuchia.

- Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý vấn đề xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ.

- Các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số ... ngày .... thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UBATGT Quốc gia tại Hội nghị Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia ngày 24/4/2009.

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát đường thủy, Thanh tra đường thuỷ, Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, Vụ An toàn giao thông có chương trình tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các bến khách ngang sông và có báo cáo cụ thể.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam thống kê lại việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép cho các phương tiện thuỷ nội địa cho từng loại, đặc biệt là phương tiện vận tải thuỷ dưới 15 tấn, báo cáo Bộ trưởng trong tuần từ 11-15/5/2009.

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, Vụ An toàn giao thông phối hợp tăng cường công tác quản lý đối với các bến khách ngang sông có học sinh đi lại; triển khai việc trang bị phao cứu sinh cho học sinh tại các bến khách ngang sông, sau đó với ưu tiên cho các bến thường xuyên.

- Cục Hàng không Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão. Các Cục Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam khẩn trương sửa chữa nâng cấp các công trình trước mùa mưa lũ năm 2009; chuẩn bị tốt cho việc phòng chống lụt bão.

5. Công tác an toàn lao động

- Các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 174/TB-BGTVT ngày 29/4/2008 thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị an toàn lao động toàn ngành, đặc biệt là tại các công trình cầu.

- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo, tiến hành họp kiểm điểm hàng quý về vấn đề an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sử dụng trang thiết bị an toàn lao động, chấp hành quy trình kỹ thuật thi công tại các công trình.

- Vụ Tổ chức Cán bộ đề xuất phương án xử lý đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra tai nạn lao động.

- Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp tình hình an toàn lao động toàn ngành và đưa vào báo cáo giao ban Bộ hàng tháng.

6. Các công tác khác

- Công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng

+ Tổ công tác chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc thống kê, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ.

+ Các Cục, Vụ cần giải quyết nhanh các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo Bộ, đặc biệt là kết luận của lãnh đạo Bộ làm việc với các địa phương; giải quyết nhanh các vấn đề thuộc thẩm quyền; trường hợp không thực hiện được hoặc có vướng mắc phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo Bộ.

- Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2009, Văn phòng Bộ tổng hợp, đôn đốc các đơn vị rà soát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri và các cam kết của Bộ trưởng trước Quốc hội.

- Cục Y tế GTVT chú ý việc phòng chống dịch bệnh trong ngành, chú ý kiểm soát tại các sân bay, các bến cảng, nhà ga... gắn vấn đề phòng chống dịch bệnh với vấn đề vận tải.

- Cục Hàng không Việt Nam chú ý giải quyết hài hoà những kiến nghị trái ngược nhau của các hãng hàng không và các Tổng công ty cảng về dịch vụ mặt đất, đào tạo... nhằm tận dụng và phát huy thế mạnh của các doanh nghiệp.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để báo cáo);
Các cơ quan, đơn vị dự họp;
Các Ban QLDA thuộc Bộ;
Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
Lưu VT, TH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu183/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực11/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 183/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 04/2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 183/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 04/2009
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu183/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành11/05/2009
        Ngày hiệu lực11/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 183/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 04/2009

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 183/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 04/2009

             • 11/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực