Thông báo 183/TB-VPCP

Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 15 tháng 4 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu quốc hội của một số địa phương; đại diện một số tổ chức tài chính, tín dụng; một số hộ gia đình vay vốn tiêu biểu; Hội đồng quản trị, Ban điều hành và lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong 10 năm qua

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách, các thế hệ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị cho thấy Ngân hàng Chính sách xã hội đang phát triển vững mạnh và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Hơn một thập kỷ qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng:

1. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện được mục tiêu tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.

Từ ba chương trình tín dụng nhận bàn giao khi thành lập, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện mười tám chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước và nhiều chương trình, dự án của các địa phương và các tổ chức, cá nhân ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tăng gấp 16 lần so với khi mới thành lập, nợ quá hạn liên tục giảm, từ mức 13,75% khi thành lập xuống còn 1,03% vào cuối năm 2012. Điều này khẳng định đồng vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đã được phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo.

2. Với tư duy và cách làm sáng tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng được mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù và hiệu quả, phù hp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị của nước ta. Mô hình này đã dựa trên và củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương, gắn bó với người dân thông qua các tổ Tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

3. Hoạt động tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội đảm nhiệm đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói, giảm nghèo. Các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), các tổ chức tài chính, tín dụng, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đều đã tích cực tham gia, hỗ trợ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, những thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên và người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển hơn 10 năm qua.

II. Định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong thi gian tới

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã liên tục giảm, nhưng số hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn tương đối lớn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo là hết sức mong manh nên nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề và phải được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Để tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội phát huy các thành quả đã đạt được, triển khai tốt hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt những nội dung cụ thể sau đây:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết phù hp, kịp thời các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị để tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính và tăng tính tự chủ trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Từng bước tăng tỉ lệ vốn cấp trong cơ cấu nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các hình thức như: cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn dành cho các chương trình an sinh xã hội được tăng thêm hàng năm; tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp cận với các dự án vay vốn ODA; đề xuất, ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách...

b) Rà soát để xem xét việc bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với tình hình mới, nhất là chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo. Nghiên cứu nâng mức cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách để phù hợp với biến động của giá cả thị trường, như chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giải quyết việc làm, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở...

c) Nghiên cứu đề xuất giao định mức chi phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội ổn định trong thời kỳ và nâng mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng để tạo tính chủ động cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xử lý các khoản nợ quá hạn của chương trình cho vay xuất khẩu lao động.

4. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách của Trung ương, các địa phương cần quan tâm, tiếp tục dành một phần nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần tăng cường nguồn vốn tín dụng giảm nghèo tại địa phương mình.

5. Đề nghị các cấp ủy, các tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các hoạt động của các hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả để thoát nghèo bền vững.

6. Đnghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt hơn nữa những công việc đã được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác; bảo đảm việc cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

7. Các Bộ ngành chức năng cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, yên tâm công tác, có thu nhập ổn định, gắn bó với ngành.

8. Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thiết thực, hiệu quả hơn nữa để thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà Chính phủ đã ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-TB&XH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UB Dân tộc;
- HĐND, tỉnh ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu183/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2013
Ngày hiệu lực02/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu183/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành02/05/2013
        Ngày hiệu lực02/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 183/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết

              • 02/05/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/05/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực