Thông báo 1875/ĐKVN-VAR

Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1875/ĐKVN-VAR

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HƯỚNG DẪN 721/ĐKVN-VAR NGÀY 26/05/2011 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐỂ KHAI THÁC SỬ DỤNG

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng; Số hiệu:QCVN 13:2011/GTVT ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR ngày 26/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 2.4 của mục 2 như sau:

“b) Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (theo mẫu phụ lục 4 – sau đây gọi tắt là Biên bản kiểm tra xe máy chuyên dùng); Biên bản biểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (theo mẫu phụ lục 5 – sau đây gọi tắt là biên bản kiểm tra thiết bị nâng); Các kết quả in ra từ thiết bị kiểm tra xe máy chuyên dùng và 02 ảnh chụp phương tiện;”

2. Sửa đổi khoản 3 mục I. của phụ lục 1: Hướng dẫn ghi hồ sơ như sau:

3. Biên bản kiểm tra xe máy chuyên dùng

- Số: Do Đăng kiểm viên ghi như sau: —-/–.—-Bốn vị trí đầu ghi số tứ tự của xe máy chuyên dùng kiểm tra trong năm, sau dấy gạch chéo là ký hiệu năm kiểm tra, sau dấu chấm là ký hiệu đơn vị Đăng kiểm, ví dụ: 012/09.CC6 là biên bản kiểm tra thứ 12 năm 2009 của Chi cục Đăng kiểm 6, hoặc 005/09.2906V là biên bản kiểm tra thứ 5 năm 2009 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2906V;

- Tên xe máy chuyên dùng:

- Nhãn hiệu:

- Đăng ký biển số:

- Hãng chế tạo:

- Số động cơ, số khung/số XX:

- Chủ sở hữu:

- Địa chỉ:

(Ghi theo giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy đề nghị cấp Sổ kiểm định; Kiểm tra định kỳ thì ghi như trong Sổ kiểm định)

- Ngày kiểm tra: Ghi ngày/tháng/năm kiểm tra;

- Nơi kiểm tra: Ghi địa điểm kiểm tra;

- Tại cột kết luận (K/L) của bản kết quả kiểm tra: Ghi rõ kết quả kiểm tra ở các hạng mục, nếu kiểm tra đạt thi ghi “Đ”, nếu không đạt thì ghi “KĐ”. Trường hợp trên máy không có hạng mục như ghi trong Biên bản thì ghi “O”,

- Kết luận của Đăng kiểm viên: Ghi đánh giá xe máy chuyên dùng “Đạt” hay “Không đạt” và ngày kiểm tra lần tới theo quy định, Ký và ghi rõ họ tên.”

- Chữ ký của chủ/đại diện của chủ sở hữu: Ký và ghi rõ họ tên.”

3. Sửa đổi điểm 2.2 khoản 2. mục II. của phụ lục 1: Hướng dẫn ghi hồ sơ như sau:

“Giấy chứng nhận thiết bị:

- Số; Tên thiết bị; Nhãn hiệu; Cơ sở, nước sản xuất, ký hiệu nhận dạng: Ghi như biên bản kiểm tra thiết bị nâng;

- Số đăng ký kiểm tra: Nếu có thi ghi, nếu không có thì để trống;

- Số báo cáo kiểm tra: Ghi số của Biên bản kiểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (phụ lục 5);

- Đặc tính kỹ thuật cơ bản: Ghi theo phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT nhưng thay đặc tính “sức nâng theo thiết kế” bằng đặc tính sức nâng cho phép:… (tấn) ứng với tầm với:….(m)” (giá trị tại Bảng 1: kiểm tra thử tải của Biên bản kiểm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng);

- Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày … tháng … năm: Ghi thời hạn theo quy định.

Chú ý: không sử dụng Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng theo mẫu phụ lục 9 bàn hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT để cấp cho thiết bị nâng Cần trục ô tô.”

4. Thay thế phụ lục 4: “Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng” bằng “Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng”.

5. Tổ chức thực hiện

- Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012;

- Yêu cầu các đơn vị Đăng kiểm xe máy chuyên dùng nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Sở GTVT (để p/h)
- Các đơn vị Đăng kiểm XMCD (để t/h)
- Lưu VP, VAR

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1875/ĐKVN-VAR

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1875/ĐKVN-VAR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực01/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1875/ĐKVN-VAR

Lược đồ Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu1875/ĐKVN-VAR
       Cơ quan ban hànhCục Đăng kiểm Việt Nam
       Người kýTrịnh Ngọc Giao
       Ngày ban hành20/12/2011
       Ngày hiệu lực01/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra

          • 20/12/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/12/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực