Thông báo 19/TB-BTTTT

Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận tổng kết 2013 triển khai thúc đẩy phát triển IPv6


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ NAM THẮNG TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA

Ngày 17/01/2014, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban công tác). Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban công tác.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban công tác báo cáo về Tình hình hoạt động của Ban công tác trong năm 2013 và đề xuất kế hoạch năm 2014, ý kiến của các Thành viên Ban công tác, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã kết luận như sau:

1. Về đánh giá tình hình hoạt động của Ban công tác trong năm 2013

Nhất trí với Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2013 của Thường trực Ban công tác. Ghi nhận và đánh giá cao việc trong năm qua, Ban công tác đã tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

a) Về công tác xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

- Đưa các quy định về thúc đẩy ứng dụng công nghệ IPv6 (Điều 18) vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Việc đưa các nội dung về IPv6 vào một văn bản quy phạm pháp luật cấp Nghị định là kết quả quan trọng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong ưu tiên thúc đẩy IPv6, xác định rõ tính cần thiết phải xây dựng và triển khai lộ trình đảm bảo hỗ trợ tương thích IPv6 đối với các thiết bị, phần mềm viễn thông, công nghệ thông tin và công tác đào tạo.

- Đưa quy định yêu cầu thiết bị CNTT sử dụng trong cơ quan Nhà nước phải hỗ trợ IPv6 vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước trong đó bổ sung quy định bắt buộc các thiết bị kết nối Internet phải hỗ trợ IPv6.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành một số chính sách thuế như: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm sản xuất nội dung cho IPv6; điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 41 nhóm mặt hàng vật tư, linh kiện để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm CNTT từ các mức 2-25% xuống 0% trong đó bao gồm các sản phẩm thiết bị IPv6.

- Đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện 07 bộ tiêu chuẩn về IPv6.

b) Về công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Năm 2013, Ban công tác đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về IPv6, tiêu biểu nhất là chính thức công nhận và tổ chức thành công sự kiện Ngày IPv6 tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng liên quan cũng như cộng đồng Internet Việt Nam.

c) Về công tác đào tạo, hợp tác quốc tế

Tổ chức thành công các khóa đào tạo về IPv6 với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia nước ngoài; cử đoàn công tác học tập kinh nghiệm về triển khai IPv6 tại quốc gia tiên tiến.

d) Về nhiệm vụ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

Đã triển khai làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, doanh nghiệp sản xuất thiết bị để tìm hiểu tình hình, hướng dẫn các nội dung về triển khai IPv6.

2. Về kế hoạch công tác năm 2014

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban công tác trong năm 2014, đề nghị Thường trực Ban công tác khẩn trương xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch công tác chi tiết năm 2014, trong đó xác định cụ thể các nội dung công việc cần thực hiện, đơn vị phụ trách, thời hạn hoàn thành. Trên cơ sở đó, tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác này trong Quý 1 năm 2014.

Đối với nội dung Kế hoạch công tác năm 2014, đề nghị lưu ý các nhiệm vụ sau:

a) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách

- Xây dựng lộ trình bảo đảm tất cả thiết bị, phần mềm viễn thông và công nghệ thông tin kết nối Internet được sản xuất trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam phải ứng dụng công nghệ IPv6, hướng tới ngừng hoàn toàn việc sản xuất và nhập khẩu thiết bị, phần mềm không hỗ trợ công nghệ IPv6 như quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

- Xây dựng và triển khai Chương trình “Sẵn sàng kết nối IPv6” (IPv6 Ready Program) đối với doanh nghiệp sản xuất phần cứng, phần mềm và ứng dụng.

- Rà soát lại Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, trường hợp cần thiết, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt điều chỉnh để bổ sung các nội dung liên quan đến doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phần mềm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp.

- Rà soát, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật cần bổ sung, ban hành mới để thúc đẩy triển khai IPv6, các công việc cụ thể cần triển khai để đưa vào thực tiễn các chính sách đã có; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sản xuất thiết bị và nội dung đáp ứng IPv6.

b) Về công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Chú trọng nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các biện pháp như: Xây dựng các bộ tài liệu chuẩn phục vụ tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng cụ thể; lồng ghép các nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh viễn thông, CNTT của Bộ.

c) Về công tác đào tạo, hợp tác quốc tế

Chú trọng nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của công tác đào tạo, hợp tác quốc tế. Cụ thể, việc tham quan học tập kinh nghiệm quốc tế nên theo từng chuyên đề và tổ chức tại các quốc gia có thế mạnh đối với mỗi chuyên đề; kết hợp linh hoạt với hình thức tổ chức các đợt đào tạo trong nước nhưng mời chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy.

d) Về nhiệm vụ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

- Tập trung vào 03 đối tượng doanh nghiệp bao gồm: Nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhà sản xuất thiết bị và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung. Đề nghị nghiên cứu theo hướng triển khai thí điểm việc xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ IPv6 chuẩn trên quy mô nhỏ làm mô hình mẫu, từ đó nhân rộng trên quy mô lớn.

- Tiếp tục củng cố, phát triển mạng IPv6 quốc gia và các dịch vụ, ứng dụng trên đó.

- Xây dựng, ban hành Danh mục thiết bị phải thực hiện thủ tục hợp quy đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ IPv6; khẩn trương triển khai công tác chứng nhận các thiết bị, phần mềm, dịch vụ đã đáp ứng IPv6.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Ban công tác;
- Các Vụ: HTQT, KHCN, CNTT, KHTC, PC;
- Các Cục: VT, THH;
- VNNIC;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu19/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận tổng kết 2013 triển khai thúc đẩy phát triển IPv6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận tổng kết 2013 triển khai thúc đẩy phát triển IPv6
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu19/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận tổng kết 2013 triển khai thúc đẩy phát triển IPv6

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận tổng kết 2013 triển khai thúc đẩy phát triển IPv6

           • 27/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực