Thông báo 1905/TB-BNN-VP

Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nội dung toàn văn Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến Bộ Trưởng về chương trình xây dựng nông thôn mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1905/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. Tham dự cuộc họp có các đồng chí cố vấn của Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhiều đơn vị trong Bộ chưa nhận thức đầy đủ về nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm của đơn vị đóng góp vào Chương trình; do vậy, nhiều đơn vị chưa thực sự vào cuộc, lúng túng trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công và chưa nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 821/TB-BNN-VP ngày 25/1/2013, Thông báo số 1226/TB-BNN-VP ngày 04/3/2013 của Văn phòng Bộ.

2. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công trong Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc, khẩn trương, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

a. Các Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi) và các Cục (Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chế biến Thương mại Nông Lâm sản và Nghề muối, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) căn cứ vào lĩnh vực quản lý của đơn vị:

- Khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình trên địa bàn xã, hướng dẫn phải đơn giản, rõ ràng và theo qui trình thống nhất (về đánh giá tình hình, lập qui hoạch - kế hoạch, huy động nguồn lực, thực hiện và ban hành cơ chế chính sách, về tổ chức triển khai, và về quản lý nhà nước);

- Đăng ký trực tiếp thực hiện ít nhất 01 mô hình trên địa bàn xã về lĩnh vực quản lý của đơn vị gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực tiễn, rút kinh nghiệm nhân rộng trên từng vùng và cả nước. Đây là tiêu chí để Bộ đánh giá năng lực chỉ đạo thực tiễn của đơn vị và xét thi đua khen thưởng hàng năm. Định kỳ hàng quí, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện thông qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

- Theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của các địa phương theo phân công.

- Ban hành văn bản hướng dẫn hệ thống ngành dọc ở địa phương về tổ chức thực hiện tiêu chí được giao;

- Phân công một lãnh đạo đơn vị và một chuyên viên trực tiếp theo dõi tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị báo cáo Bộ trưng về tiến độ triển khai các nhiệm vụ trên trước ngày 27/4/2013.

b. Về phát triển kinh tế hợp tác: Các Tổng cục, Cục cần coi trọng phát triển kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã và các hình thức liên kết), khẩn trương báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó xác định rõ những mô hình có hiệu quả, nội dung hoạt động phù hợp của mỗi loại hình kinh tế hợp tác và đề xuất cơ chế chính sách cần có để thúc đẩy phát triển. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hoàn thiện đề án chung, bám sát giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Thời hạn báo cáo: trước ngày 27/4/2013.

c. Về triển khai các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Chương trình:

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm của Bộ để trình cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo chất lượng của văn bản; Khẩn trương nắm tình hình xây dựng nông thôn mới tại các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, chủ động tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp về thúc đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới ở các huyện 30a;

- Văn phòng Điều phối Chương trình đôn đốc các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại các Thông báo của Văn phòng Chính phủ; Chuẩn bị cho Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị xây dựng nông thôn mới theo 04 vùng (Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ - Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ; đồng bằng sông Cửu Long); Chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (dự kiến vào cuối tháng 6).

d. Định kỳ hàng quí tổ chức họp giao ban về tiến độ triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới của các đơn vị thuộc Bộ. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng Bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong Bộ kịp thời hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đ/c Cố vn Ban CĐTW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, (http://www.omard.gov.vn);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn
Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1905/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1905/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2013
Ngày hiệu lực18/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1905/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến Bộ Trưởng về chương trình xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến Bộ Trưởng về chương trình xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1905/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành18/04/2013
        Ngày hiệu lực18/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến Bộ Trưởng về chương trình xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến Bộ Trưởng về chương trình xây dựng nông thôn mới

           • 18/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực