Thông báo 197/TB-VPCP

Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 16 tháng 4 năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 197/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2013

Ngày 16 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước tại phiên họp tháng 7 năm 2012, tình hình hoạt động của ngành du lịch thời gian qua, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã kết luận như sau:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới hiện nay vẫn đang tiếp tục biến động phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, của Ban chỉ đạo và các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, ngành du lịch Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế năng động, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và hiệu quả thu được từ ngành du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành. Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai những nhiệm vụ sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trong tháng 6/2013.

b) Rà soát, yêu cầu các địa phương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại các địa phương và sớm ban hành quy chế hoạt động của Ban chđạo phát triển du lịch cấp tỉnh, thông báo về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch trong tháng 6/2013.

c) Xây dựng và thông báo kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nưc về Du lịch đi kiểm tra giám sát tại các địa phương, trong đó cần tập trung vào 3 chuyên đề: các địa điểm du lịch phải có nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn; bảo đảm văn minh lịch sự ở những trạm dừng nghỉ và bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịch tại các trung tâm du lịch lớn là Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác có nhiều khách du lịch.

d) Tập trung triển khai và tăng cường thông tin quảng bá về các sự kiện du lịch, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch... trên cơ sở Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các ngành, các cơ quan liên quan đẩy mnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự trên các phương tiện thông tin đại chúng để xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới khách du lịch quốc tế.

đ) Sớm triển khai thực hiện việc quy hoạch phát triển du lịch các vùng du lịch nhằm tạo thế mạnh riêng cho từng khu vực dựa trên các đặc trưng vùng miền.

e) Chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2020, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6/2013.

g) Phối hợp với Bộ Tài chính xác định mức kinh phí hỗ trợ cho ngành du lịch triển khai các chương trình xúc tiến du lịch theo nguyên tắc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến ở trung ương.

2. Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Tin học Việt Nam và thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu để gắn chíp nhận dạng cho các loại xe taxi được cấp phép hoặc có ngay các biện pháp cần thiết để kiểm soát có hiệu quả, ngăn chặn nạn xe “taxi dù” ngay tại cửa ra vào các sân bay lớn, tránh tình trạng lừa đảo khách du lịch đã từng xảy ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sm sửa đổi Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BVHTTDL-BGTVT về nội dung quy định thời hạn sử dụng các phương tiện vận chuyển khách du lịch được cấp biển hiệu theo hướng phương tiện được cơ quan đăng kiểm xác định đủ điều kiện hoạt động thì còn thời gian sử dụng để vận chuyển khách du lịch.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tác động (về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh) của việc miễn thị thực (visa) cho công dân của 7 quốc gia gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy trong thời gian qua và đề xuất phương hướng tới; sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương liên quan xây dựng và sớm hoàn thiện đề án “Du lịch về chiến trường xưa” để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trong lĩnh vực này nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch quốc tế.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương rà soát các văn bản hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch cho các khu du lịch quốc gia, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc này nếu thấy cần thiết.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sửa đổi nội dung liên quan đến chính sách ưu tiên về đất đai trong lĩnh vực du lịch trong Luật Đất đai sửa đổi trình Quốc hội.

7. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập tổ công tác chuyên ngành về hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu du lịch quốc gia, báo cáo kết quả tại phiên họp tới của Ban Chỉ đạo.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức văn minh lịch sự; chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; phối hợp kiểm tra giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tuân thủ chặt chẽ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, TC, KH&ĐT, QP, CA, CT, NNPTNT, GD&ĐT, GTVT, NG, TN&MT;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐNN về Du lịch;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, CTTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM





Nguyễn
Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu197/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu197/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             • 21/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực