Thông báo 199/TB-VPCP

Thông báo 199/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng triển khai đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 199/TB-VPCP kết luận về đề án ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập khẩu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI GIAO BAN TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 04 THÁNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

Ngày 17 tháng 5 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (Đề án 2088). Cùng dự có lãnh đạo và đại diện các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ; tại đầu cầu địa phương có lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các sở , ban ngành chức năng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra).

Sau khi nghe Bộ Công Thương trình bày báo cáo tổng hợp, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ và các địa phương, Phó thủ tướng kết luận như sau:

Sau 04 tháng triển khai Đề án 2088, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của các bộ, ngành chức năng và các địa phương, việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép trước đây diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nay đã cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi, nguy cơ dịch cúm gia cầm đã giảm nhiều, việc nuôi gà trong nước đã có phục hồi và bước đầu đã hình thành mối liên kết giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ, các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này đã được thống nhất thực hiện kiên quyết, nghiêm minh, công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương các địa phương, bộ, ngành và đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức trong các lực lượng: Quản lý thị trường, Công an, Biên phòng đã không ngại khó khăn, gian khổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao, hoàn thành mục tiêu của Đề án. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Bộ Công Thương:

- Tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò cơ quan thường trực thực hiện Đề án 2088, hướng dẫn các địa phương thực hiện báo cáo theo các nội dung cụ thể, trong đó lưu ý báo cáo tình hình thực hiện và đánh giá kết quả theo các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc với Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án trước ngày 30 tháng 5 năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn chủng loại, đơn vị cung cấp thiết bị tiêu hủy gia cầm, chuyển Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 5 năm 2013.

- Căn cứ vào kết quả thực hiện Đề án, đề xuất của các Bộm ngành, địa phương, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ các hình thức khen thưởng (đột xuất, sơ kết 6 tháng) cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức kiểm tra việc kiểm dịch và cấp giấy kiểm dịch gia cầm, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các cơ quan thú y cấp giấy kiểm dịch.

- Có biện pháp bảo đảm nguồn cung gia cầm, giống gia cầm trong nước đáp ứng nhu cầu về số lượng, chủng loại với giá hợp lý, hỗ trợ giống, thuốc thú y và vắc xin phòng, chống dịch cho đàn gia cầm của địa phương.

3. Bộ Công an : tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng cầm đầu các đường dây vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép, tổ chức theo dõi thường xuyên kịp thời phát hiện và có biện pháp đấu tranh, xử lý thích đáng các đối tượng vi phạm cam kết đã ký.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Khẩn trương triển khai thực hiện “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 550/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2013, trong đó lưu ý: thành lập ngay bộ phận thường trực gồm đại diện các Bộ ,cơ quan liên quan đã được xác định tại Đề án; khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phát huy vai trò truyền thông trong việc thực hiện Đề án, tích cực đưa tin về công tác chỉ đạo, diễn biến tình hình và kết quả thực hiện Đề án bảo đảm khách quan, trung thực, kịp thời.

5. Bộ Y tế: tiếp tục triển khai việc vận động các cơ sở ký cam kết không kinh doanh, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các cam kết này; tiếp tục phân tích kiểm tra  xác định tồn dư hóa chất trong gia cầm nhập khẩu trái phép và thông tin rộng rãi về tác hại với sức khỏe người tiêu dùng.

6.. Bộ Tài chính

- Làm việc với Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan để có phương án hỗ trợ kinh phí cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo cơ quan Hải quan làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn gia cầm nhập khẩu trái phép;  phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

7. Bộ Tư pháp: đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan. Trong quá trình xây dựng và thẩm định cần khắc phục những tồn tại, bất cập trong các quy định hiện hành để đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc:

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ; hoàn thành việc kiện toàn trạm kiểm soát liên hợp, đội cơ động liên ngành đủ thành phần để thực hiện  yêu cầu công tác; chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương vận dụng các quy định pháp luật, thực hiện thời gian tạm giữ tối đa đối với phương tiện vi phạm bị bắt giữ.

- Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ (găng tay, khẩu trang) cho các lực lượng  trực tiếp tham gia công tác bắt giữ và xử lý gia cầm nhập khẩu trái phép và gia cầm bị dịch bệnh chậm nhất vào cuối tháng 5 năm 2013.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, chế biến, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, chợ dân sinh và cửa hàng kinh doanh gia cầm; chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã giáp biên giới trong việc kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng vận chuyển, hợp thức hóa, giết mổ gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn; chăm lo đời sống và tạo việc làm, thu nhập ổn định đi đôi với tuyên truyền, giáo dục dân cư ở khu vực biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ phương tiện vận tải hành khách công cộng thực hiện không vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, gửi Bộ Công Thương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

9. Giao ban trực tuyến kỳ tới về việc thực hiện Đề án 2088 do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  chủ trì dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 7.

Trong thời gian từ nay đến giao ban kỳ tới, yêu cầu các bộ, ngành chức năng tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án tại các địa phương ít nhất một lần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ: Công Thương, Công an, NN&PTNT, TT&TT, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW phía Bắc;
- Đài THVN, Đài TNVN,TTXVN;
-VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg CP. Các Vụ, TH, KTN, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
-Lưu: Văn thư, KGVX (3b), min.67

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 199/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu199/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 199/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 199/TB-VPCP kết luận về đề án ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 199/TB-VPCP kết luận về đề án ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập khẩu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu199/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành23/05/2013
        Ngày hiệu lực23/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 199/TB-VPCP kết luận về đề án ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 199/TB-VPCP kết luận về đề án ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập khẩu

             • 23/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực