Thông báo 19905/CT-TT&HTr

Thông báo 19905/CT-TT&HTr về điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 19905/CT-TT&HTr điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19905/CT-TT&HTr

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.

Kính gửi: Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định 51). Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 51 là quy định doanh nghiệp sẽ tự tạo hoá đơn để sử dụng dưới hình thức hóa đơn tự in, hoá đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối với cơ quan thuế. Nghị định đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chủ động in, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng của chính đơn vị.

Để giúp các đơn vị hiểu và thực hiện tốt các quy định trên, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh do sự thay đổi của chính sách. Cục thuế Thành phố Hà Nội lưu ý một số điểm sau:

I. Những điểm căn bản trong quy định về hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 153 hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam, kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài; Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

- Tổ chức nhận in hoá đơn.

- Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ.

- Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn.

3. Loại và hình thức hoá đơn

3.1 Các loại hóa đơn:

a) Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC)

b) Hoá đơn bán hàng (mẫu 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC)

c) Hoá đơn xuất khẩu:

- Trên hoá đơn chỉ cần đảm bảo các tiêu thức nhất định.

- Hoá đơn xuất khẩu nếu dùng một ngôn ngữ thì được sử dụng tiếng Anh.

- Khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo qui định của pháp luật về thương mại, tổ chức, cá nhân được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng.

d) Hoá đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

đ) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Lưu ý:

- Nội dung trên hoá đơn phải được lập theo đúng quy định tại Điều 4, Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

- Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

3.2. Các hình thức hóa đơn.

Hoá đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hoá đơn tự in là hoá đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

b) Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hoá đơn đặt in là hoá đơn do các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

3.3 Đối tượng áp dụng các hình thức hoá đơn.

DIỄN GIẢI

Hình thc HĐ có th đưc s dng

HĐ t in

HĐ đt in

Mua HĐ

DN đưc thành lp trong khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao

x

x

 

DN có mc vn điu l t 5 t đng tr lên

x

x

 

DN có mc vn điu li 5 t đng và đáp ng điu kin ti đim b khon 1 Điu 6 Thông tư

x

x

 

DN có mc vn điu li 5 t đng và không đáp ng điu kin ti đim b khon 1 Điu 6 Thông tư

 

x

 

DN siêu nh; DN đa bàn có điu kin KTXH khó khăn và đc bit khó khăn (không thuc đi tưng đưc t in HĐ như quy đnh ti khon 1 Điu 6 Thông tư)

 

x

x (2011)

Các đơn v s nghip công lp có sn xut kinh doanh

x

x

x

T chc kinh doanh không phi là DN và đáp ng điu kin ti đim b khon 1 Điu 6 Thông tư

x

x

x

T chc KD không phi là DN, không đáp ng điu kin ti đim b khon 1 Điu 6 Thông tư; h, cá nhân np thuế GTGT theo phương pháp KT

 

x

x

H, cá nhân np thuế theo phương pháp trc tiếp

 

 

x

4. Tạo hoá đơn: Tạo hoá đơn là hoạt động làm ra mẫu hoá đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ của đơn vị. Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

5. Phát hành hoá đơn

- Thông báo phát hành hóa đơn phải được lập đầy đủ nội dung theo mẫu 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

- Thời hạn nộp thông báo: chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

- Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

6. Về ký hiệu để nhận dạng hoá đơn: Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức, hộ, cá nhân có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hoá đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hoá đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hoá, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hoá đơn...

7. Hướng dẫn cụ thể cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn như:

a) Ngày lập hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụ, trong đó hướng dẫn chi tiết đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình; xây dựng, lắp đặt, kinh doanh bất động sản; hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ; bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến.

b) Đồng tiền ghi trên hoá đơn đối với trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật được ghi bằng nguyên tệ.

8. Về việc người bán uỷ nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn, việc uỷ nhiệm phải xác định bằng văn bản giữa bên uỷ nhiệm và bên nhận uỷ nhiệm. Khi hết thời hạn uỷ nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn uỷ nhiệm lập hoá đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản. Bên uỷ nhiệm và bên nhận uỷ nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hoá đơn uỷ nhiệm trong báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý.

9. Trường hợp danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn, người bán có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn hai hình thức: (i) ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn hoặc (ii) sử dụng bảng kê liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

10. Đối với hoá đơn đã lập nhưng phát hiện sai sót, Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xử lý trong trường hợp:

- Hoá đơn đã lập nhưng chưa giao cho người mua;

- Hoá đơn đã lập và giao cho người mua nhưng nhưng chưa giao hàng hoá, dịch vụ; hoá đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa khai thuế;

- Hoá đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã khai thuế.

11. Hướng dẫn rõ cách xử lý hoá đơn trong trường hợp không tiếp tục sử dụng, trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn.

12. Về báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đối với tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hoá đơn) theo quý. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn được gửi cùng hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

13. Về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn thực hiện theo quy định tại các Điều từ Điều 28 đến Điều 35 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

14. Thông tư hướng dẫn về kiểm tra hoá đơn tại trụ sở cơ quan thuế và tại trụ sở của tổ chức, hộ, cá nhân sử dụng hoá đơn. Việc thanh tra hoá đơn được kết hợp với việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở người nộp thuế.

II. Những công việc phải thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

1. Đối với tổ chức sử dụng hoá đơn tự in:

- Có hệ thống thiết bị dùng để in hoá đơn;

- Trang bị phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán phù hợp.

- Tạo hoá đơn

- Thực hiện bảo mật bằng cách phân quyền;

- Ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC) lập Thông báo phát hành gửi cơ quan thuế; niêm yết thông báo phát hành tại trụ sở doanh nghiệp….

2. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn đặt in

- Tạo hoá đơn

- Tìm hiểu, khảo sát các doanh nghiệp in hoá đơn, lựa chọn doanh nghiệp in phù hợp với đơn vị mình để đặt in hoá đơn.

- Ký hợp đồng với doanh nghiệp in hoá đơn đã lựa chọn. Hợp đồng in hoá đơn phải đáp ứng được những nội dung cơ bản theo quy định. Cục thuế Thành phố Hà Nội sẽ cung cấp cho các đơn vị hợp đồng đặt in hoá đơn để các đơn vị tham khảo.

Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in để sử dụng cho mình phải có quyết định in hoá đơn của thủ trưởng đơn vị.

- Thanh lý hợp đồng in với tổ chức nhận in hoá đơn.

- Lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế; niêm yết thông báo phát hành tại trụ sở doanh nghiệp.

Cục thuế TP Hà Nội cung cấp mẫu Hợp đồng đặt in hoá đơn; Biên bản nghiệm thu và Thanh lý hợp đồng đặt in để các đơn vị tham khảo.

3. Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử

- Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

4. Đối với tổ chức nhận in hoá đơn

a) Điều kiện

Tổ chức nhận in hoá đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

b) Trách nhiệm

- In hoá đơn theo đúng hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hoá đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

- Thực hiện quy trình in, quản lý công tác in … theo quy định;

- Thanh lý hợp đồng in với tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn;

- Lập báo cáo về việc nhận in hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

- Thời hạn nộp báo cáo: 02 lần/ năm, hạn nộp chậm nhất lần 1 là ngày 20 tháng 7, lần 2 là ngày 20 tháng 1 năm sau.

Các tổ chức nhận in hoá đơn cần xây dựng các mẫu hoá đơn phong phú, đa dạng, đảm bảo nội dung trên hoá đơn phải được lập theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTCđể các tổ chức đặt in hoá đơn có cơ sở tham khảo và lựa chọn.

5. Đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế bán, cấp hoá đơn do cơ quan thuế phát hành.

5.1 Thủ tục mua hoá đơn đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế bán hoá đơn

- “Đơn đề nghị mua hoá đơn” được lập với đầy đủ nội dung theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

- Khi đến mua hóa đơn, người mua hoá đơn phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

5.2 Qui định đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế cấp hoá đơn.

- Nơi bán hoá đơn.

+ Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

+ Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

- Thủ tục xin cấp hoá đơn.

Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập theo mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC

III. Xử lý đối với những hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.

Kết thúc 31/12/2010, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hoá đơn do Bộ tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo qui định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng. Căn cứ vào kết quả kiểm kê và nhu cầu của đơn vị nếu:

1. Có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải Gửi bản đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2010. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2010.

Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC.

2. Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC

3.Cơ quan thuế tiếp tục bán hoá đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 11 Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn phải tự tạo hoá đơn để sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC

Cục thuế TP Hà Nội thông báo một số nội dung cơ bản của Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội nghiên cứu kỹ các qui định cụ thể tại Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC của Bộ tài chính, từ đó lựa chọn loại, hình thức hóa đơn phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh; tự lựa chọn tổ chức nhận in hoá đơn (Danh sách tham khảo các tổ chức nhận in hoá đơn - Phụ lục số 01 đính kèm). Chủ động triển khai ngay các công việc cần thiết để tạo và phát hành hoá đơn theo loại, hình thức đã lựa chọn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Cục thuế TP Hà Nội tổ chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn liên hệ với cơquan thuế quản lý trực tiếp. Cục thuế TP Hà Nội thông báo số điện thoại đường dây nóng tại Văn phòng cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã và phân công cán bộ thuế trực tiếp trả lời, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc về liên quan Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ để các đơn vị tiện liên hệ (Phụ lục số 02 đính kèm)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo cục
- Các phòng thuộc VP cục
- Các CCT quận, huyên
- Lưu: HC, TTHTr(2).

CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP IN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN IN HOÁ ĐƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 51.

Căn cứ danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký nhận in hoá đơn, sau khi đối chiếu, xét duyệt về điều kiện và trách nhiệm theo qui định tại điều 22 của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG BÁO LẦN ĐẦU

- Các doanh nghiệp sau đây có đủ năng lực nhận in hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu in hoá đơn liên hệ.

- Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp khác nếu có đủ năng lực, điều kiện tiếp tục cung cấp thông tin đến Cục thuế Thành phố Hà Nội để được phối hợp, hỗ trợ thông tin rộng rãi. Mọi thông tin xin gửi về Cục thuế Thành phố Hà Nội; địa chỉ: 187 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội (Phòng quản lý Ấn chỉ) hoặc hòm thư Phonganchi.han@gdt.gov.vn để Cơ quan thuế phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp đặt in, tự in hoá đơn lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho phù hợp, thuận lợi.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP IN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN IN HOÁ ĐƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 51

TT

Tên doanh nghiệp

Mã số thuế

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Cty in Tài chính

0100111225

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

0913234682

2

Cty in Đường sắt

0100105052-014

126 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, HN

0904180168

3

Cty CP dịch vụ viễn thông và in Bưu điện

0100687474

564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN

0989632270

4

Cty CP in Hàng Không

0100108014

200 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN

38272851

5

Cty Phát hành biểu mẫu thống kê

0100111659

Láng Thượng , Đống Đa, HN

37753473

6

Cty mỹ thuật Trung ương

0100111338

5 Giang Văn Minh, Đống Đa, Hà Nội

38462339

7

Cty TNHH Tô Lịch

0100388717

Lô A2, CN5 Cum CN vừa và nhỏ Từ Liêm, HN

38573613

8

Cty CP Thông Minh MK

2500218495

Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, HN

38313980

9

Cty CP in Cầu Giấy

0101255501

281 Đội Cấn, Ba Đình, HN

38329481

10

XN Bản đồ 1-Cty trắc địa bản đồ

0100107211

Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN

37558092

11

Cty cổ phần nhà in khoa học & công nghệ

0101441191

189/89 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN

38237063

12

Cty phát triển dịch vụ mới Viettel

0100109106-159

Lô B1E, cụm SX TTCN CNN, Cầu Giấy, Hà Nội

0983131718

13

Cty in và Văn hoá phẩm

0100110574

83 Hào Nam, Đống Đa, HN

35141266

14

Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ -BCA

0101066060

82 Đường Chiến Thắng, Tân Triều , Thanh Trì, HN

38544452

15

CN Cty TNHH NN 1TV sách HN-Nhà in Hà Nội

0100109723-021

67 Phó Đức Chính, Ba Đình, HN

38292315

16

Tạp chí Than-Khoáng sản Việt Nam

5700100256-012

226 Lê Duẩn, Đống đa, HN

35181997

17

Cty CP tập đoàn CN & giải pháp Mitsu Việt Nam

0101492213

số 265 Cầu Giấy,Q.Cầu Giấy, HN

37545568

18

Cty TNHH in bao bì Hà Nội

0101007890

Tổ 39 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

37914487

19

Cty CP bao bì và in Nông Nghiệp

0101508664

72 Trường Chinh, HN

38695605

20

Cty CP in Hà Nội

0101181842

Lô 6B CN5, Cum CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN

38363178

21

Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh

0101712645

16/3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN

37635590

22

Cty TNHH in Hà Vĩnh

0101596540

số 11, ngõ 10, tổ 33 TT VLSQĐ, Cầu Giấy, HN

0913301663

23

Cty CP in và nghiên cứu thị trường Việt Cường

0101948880

số 24 Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN

0904041959

24

Cty TNHH TM Duy Thành

0101112447

số 17 tổ 14 Láng Hạ, Đống Đa, HN

0982996686

25

Cty TNHH Thiên Ấn

0101176257

211 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN

0913216573

26

Cty in và thương mại Thái Hà

0100903005

37 Trần Quang Diệu, Đống Đa, HN

35114430

27

Cty in Khuyến học

0101420307

9/46 ngõ 35 Cát Linh, Đống đa, HN

0912164129

28

Cty TNHH in Thanh Bình

0101479808

số 26 xóm 2 thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN

0987156688

29

Cty CP in Hồng Hà

0101549149

Xóm 19 Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN

0903232485

30

Cty CP in khoa học kỹ thuật

0100111754

101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, HN

0913315773

31

Cty TNHH in và quảng cáo TM Quốc tế

0101268892

4G/116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, HN

35580850

32

Cty CP in Tây Hồ

0101670441

102 Phố Huế,Q.Hai Bà Trưng, HN

0912523924

33

Cty TNHH TM và dịch vụ Long Hưng

0100989669

113 Đường K7 TT Cầu Diễn, Từ Liêm, HN

38370117

34

Cty TNHH in 268

0101615916

P 201-B5 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

37752017

35

Cty TNHH Tin Cậy Việt

0101624477

389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, HN

0913210384

36

Cty CP in và thương mại Ngọc Hưng

0101823641

Số 6 Trường Cao đẳng công nghệ, Từ Liêm, HN

0903288386

37

Cty CP in Trường Thành

0700221290

14A1 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, HN

22136868

38

Cty CP in và thương mại Hà Tây

0500234905

15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

33824548

 

PHỤ LỤC 02:

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ CỦA CỤC THUẾ TP HÀ NỘI.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nộp thuế trên địa bàn Thủ đô biết và thực hiện tốt Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ:

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG BÁO

Số điện thoại đường dây nóng tại Văn phòng Cục thuế; các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã và phân công cán bộ thuế trực tiếp trả lời, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc về liên quan Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ:

A/ Tại Văn phòng Cục thuế Thành phố Hà nội: Gọi điện thoại của tổng đài Cục thuế Thành phố Hà Nội số: 04.35123636, sau đó bấm tiếp số máy lẻ của các Phòng:

*Phòng Kiểm tra thuế Số 1: 3153 hoặc 3092

*Phòng Kiểm tra thuế Số 2: 3151 hoặc 3162

*Phòng Kiểm tra thuế Số 3: 3201 hoặc 3216

*Phòng Kiểm tra thuế Số 4: 3240 hoặc 3246

*Phòng Kiểm tra thuế Số 5: 3128 hoặc 3139

 *Phòng Kiểm tra thuế Số 6: 3347 hoặc 3349

 Riêng 02 phòng chức năng sau thì gọi số điện thoại trực tiếp:

*Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ: 04.35146119 hoặc 04.38512436

*Phòng Quản lý Ấn chỉ: 04.37737940 hoặc 04.3831449

B/ Tại các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã:

TT

Tên chi cục thuế

Số điện thoại 1

Số điện thoại 2

 1

Chi cục thuế Quận Đống Đa

04.38569557

04.38569558

2

Chi cục thuế Quận Thanh Xuân

04.35572292

04.35572287

3

Chi cục thuế Huyện Thanh trì

04.38614075

04.36811998

4

Chi cục thuế Huyện Gia lâm

04.38769743

04.38769736

5

Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng

04.39761143

04.39743209

6

Chi cục thuế Quận Cầu giấy

04.37545312

04.37930676

7

Chi cục thuế Huyện Đông Anh

04.38839045

04.39651813

8

Chi cục thuế Huyện Sóc Sơn

04.35952419

04.35950255

9

Chi cục thuế Quận Hoàn kiếm

04.39329773

04.39329775

10

Chi cục thuế Quận Hoàng Mai

04.36332772

04.36341940

11

Chi cục thuế Quận Tây hồ

04.38294873

04.37196724

12

Chi cục thuế Huyện Từ Liêm

04.37646008

04.38372942

13

Chi cục thuế Quận Long Biên

04.38752307

04.38751854

14

Chi cục thuế Quận Ba Đình

04.37332748

04.37332748

15

Chi cục thuế Huyện Ứng Hoà

04.33981275

04.33882221

16

Chi cục thuế Huyện Mỹ Đức

04.33745021

04.33847243

17

Chi cục thuế Huyện Thường Tín

04.33853370

04.33762946

18

Chi cục thuế Huyện Thanh Oai

04.33873206

04.33871297

19

Chi cục thuế Huyện Hoài Đức

04.33664373

04.33663961

20

Chi cục thuế Huyện Mê linh

04 38183599

04 38183400

21

Chi cục thuế Huyện Thạch Thất

04.33842262

04.33842262

22

Chi cục thuế Thị xã Sơn Tây

04.63258728

04.33833803

23

Chi cục thuế Huyện Đan Phượng

04.33885160

04.33886381

24

Chi cục thuế Huyện Ba Vì

04.33863711

04.33865446

25

Chi cục thuế Huyện Phúc Thọ

04.33640589

04.33642177

26

Chi cục thuế Huyện Chương mỹ

04.33718416

04.33866056

27

Chi cục thuế Huyện Quốc oai

04.33943807

04.33943804

28

Chi cục thuế Quận Hà Đông

04.33527508

04.23221202

29

Chi cục thuế Huyện Phú Xuyên

04.33858100

04.33854327

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19905/CT-TT&HTr

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 19905/CT-TT&HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2010
Ngày hiệu lực 13/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19905/CT-TT&HTr

Lược đồ Thông báo 19905/CT-TT&HTr điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 19905/CT-TT&HTr điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 19905/CT-TT&HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành 13/10/2010
Ngày hiệu lực 13/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 19905/CT-TT&HTr điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông báo 19905/CT-TT&HTr điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC

  • 13/10/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/10/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực