Thông báo 200/TB-VPCP

Thông báo 200/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sơ kết 6 tháng thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 200/TB-VPCP 2015 thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với truyền thống


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 200/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG THỰC HIỆN LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và các doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV dầu khí thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng có ý kiến kết luận như sau:

Việc thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Lộ trình) được các Bộ, cơ quan, chính quyền địa phương và xã hội quan tâm. Thời gian vừa qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành tương đối hoàn thiện để thực hiện Lộ trình. Một số địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, đạt được kết quả ban đầu quan trọng như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp đầu mối) đã đầu tư hệ thống pha chế, mở rộng mạng lưới phân phối xăng E5. Qua thời gian thực hiện thí điểm cho thấy xăng E5 bước đầu được thị trường chấp nhận, không xảy ra bất cứ vấn đề gì liên quan đến chất lượng xăng E5 cũng như quá trình sản xuất, cung ứng và phân phối E5 trên thị trường.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu của Lộ trình; tại một số địa phương, tâm lý của người tiêu dùng còn e ngại việc sử dụng xăng E5 do công tác thông tin, tuyên truyền còn yếu; các doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh xăng dầu triển khai chưa thực sự quyết liệt; một số địa phương chưa tích cực, số lượng cửa hàng bán xăng E5 trên địa bàn đạt thấp. Việc sản xuất, phân phối xăng E5 còn một số khó khăn như hệ thống phân phối chưa được vận hành tốt, có thời điểm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì gặp vướng mắc về nguồn cung; hiệu quả kinh doanh xăng E5 chưa cao, chưa khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh cung ứng loại xăng này; một số địa bàn tiêu dùng xăng E5 xa điểm cung cấp; chênh lệch giá bán xăng E5 và các loại xăng khoáng còn thấp chưa thực sự khuyến khích tiêu dùng, sử dụng xăng E5.

Theo Lộ trình đã được phê duyệt, từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, việc sản xuất, phối chế, kinh doanh xăng E5 để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ sẽ được triển khai toàn quốc. Thời gian không còn nhiều nên việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ tại 8 tỉnh, thành phố đang thực hiện Lộ trình và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo mở rộng ra phạm vi toàn quốc là yêu cầu cấp bách.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg và chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng, kịp thời tiến độ nêu trong Lộ trình; đồng thời, tập trung làm tốt những nội dung sau:

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan và doanh nghiệp đầu mối tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện Lộ trình, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

2. Về công tác tuyên truyền:

a) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia khuyến khích sử dụng xăng E5, trong đó cần làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng an tâm sử dụng xăng E5.

b) Các địa phương, doanh nghiệp đầu mối chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp đầu mối tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc sử dụng xăng E5 đến khách hàng, người tiêu dùng.

3. Về bảo đảm nguồn cung, mở rộng mạng lưới bán xăng E5:

a) Bộ Công Thương rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu, nắm chắc năng lực sản xuất và theo dõi thường xuyên quá trình hoạt động; kịp thời phối hợp với cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Các doanh nghiệp đầu mối đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trạm pha chế, phối trộn xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán xăng E5, mục tiêu đến 30 tháng 11 năm 2015 phải đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình tại 8 địa phương đang thực hiện Lộ trình có bán xăng E5; đăng ký kế hoạch, tiến độ và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Công Thương. Giao Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cụ thể đối với từng đầu mối trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

c) Các doanh nghiệp đầu mối, đơn vị kinh doanh xăng dầu rà soát tiến độ phát triển các cửa hàng có bán xăng E5 trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố đang thực hiện Lộ trình; đăng ký kế hoạch với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

4. Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố đang thực hiện Lộ trình phải sử dụng xăng E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ khi trên địa bàn đáp ứng đầy đủ nguồn cung. Các cơ quan, địa phương căn cứ điều kiện cung ứng, phân phối xăng E5 trên địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cụ thể.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, hướng dẫn việc quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5, bảo đảm hài hòa giữa các bên liên quan với lộ trình phù hợp, tương ứng với tỷ lệ xăng E5 được đưa vào tiêu thụ.

6. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất xây dựng giá mua tối thiểu đối với sắn nguyên liệu để phục vụ sản xuất ethanol; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát quy hoạch vùng sản xuất sắn, có giải pháp phù hợp, bảo đảm giữ vững, ổn định vùng nguyên liệu và lợi ích của người nông dân.

7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp và những nội dung kết luận trên đây để hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị về tăng cường thực hiện lộ trình thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Xăng dầu VN;
- Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp. HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, HC, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu200/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2015
Ngày hiệu lực16/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 200/TB-VPCP 2015 thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với truyền thống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 200/TB-VPCP 2015 thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với truyền thống
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu200/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/06/2015
        Ngày hiệu lực16/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 200/TB-VPCP 2015 thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với truyền thống

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 200/TB-VPCP 2015 thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với truyền thống

             • 16/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực