Thông báo 2052/TB-BNN-VP

Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp trực tuyến về công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2052/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2013

Ngày 24 tháng 04 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2013. Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có 52 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, điểm cầu tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, các đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng quý I và triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2013, các ý kiến phát biểu của đại diện 09 tỉnh và đại biểu của các Bộ, ngành, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Về thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng

Công tác bảo vệ và phát triển rừng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngay từ những tháng đầu năm, các Bộ, ngành và địa phương đã rất quan tâm triển khai thực hiện, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 đã đạt được một số kết quả cụ thể, công tác bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực hơn, số vụ vi phạm, số vụ cháy rừng giảm. Tuy nhiên, tình hình bảo vệ rừng vẫn có những diễn biến phức tạp, ở nhiều nơi, tình trạng phá rừng vẫn diễn ra gay gắt. Đặc biệt, công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng triển khai còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nếu chúng ta không có sự điều chỉnh thì nhiệm vụ kế hoạch của năm 2013 và cả những năm tiếp theo khó có thể đạt được. Vì vậy, năm 2013 chúng ta phải nỗ lực thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời thực hiện các chỉ tiêu còn lại của năm 2012. Vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ báo cáo Ban chỉ đạo Nhà nước để chỉ đạo các Bộ, ngành có sự điều chỉnh, xem xét giải quyết kiến nghị của các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp triển khai thời gian ti

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cho các địa phương trong tháng 10 hàng năm để các địa phương có sơ sở xây dựng kế hoạch của tỉnh, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu thực hiện.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

+ Vấn đề không cân đối giữa chỉ tiêu khối lượng và kinh phí: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát cụ thể và sẽ có hướng dẫn tới các địa phương. Đồng thời, đề nghị các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở nguồn vốn đã có, bao gồm cả vốn ngân sách, vốn ODA, vốn của Doanh nghiệp, vốn của dân, vốn dịch vụ môi trường rừng...

+ Về cơ chế hưởng lợi rừng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Tổng cục Lâm nghiệp, trong vòng 15 ngày, có văn bản hướng dẫn các địa phương vận dụng các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

+ Về điều chỉnh định mức đầu tư cho trồng rừng theo Quyết định s60/2010/QĐ-TTg: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã thống nhất điều chỉnh định mức đầu tư theo thiết kế được duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Về hướng dẫn sử dụng vốn sự nghiệp chi cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng: Theo ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng các Thông tư có liên quan. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh liên hệ với Sở Tài chính để có hướng dẫn cụ thể theo các văn bản liên quan khác.

+ Về tăng cường năng lực hệ thống Kiểm lâm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng đề án, phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thiện và trình Chính phủ.

+ Về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Giao cho Tổng cục Lâm nghiệp, trong vòng 15 ngày, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về những nội dung liên quan đến nguồn kinh phí để lập Đề án, Dự án; chi trả cho nơi mới đạt mức khoán dưới 200.000 đồng/ha; hướng dẫn đối với rừng ngập mặn...

+ Về chính sách riêng cho rừng phòng hộ ven biển: Giao Tổng cục Lâm nghiệp tập trung hoàn thiện và báo cáo Bộ.

+ Một số chính sách khác như: Khuyến khích phát triển lâm sản ngoài gỗ; Cơ chế, chính sách cho Ban quản lý rừng phòng hộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến và giao cho Tổng cục Lâm nghiệp nghiên cứu, xây dựng.

- Về hướng dẫn sắp xếp lại tổ chức ngành lâm nghiệp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn hệ thống tổ chức ngành lâm nghiệp.

- Gấp rút triển khai Tổng điều tra rừng theo phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hp với các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện.

- Về khai thác rừng: Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phân bổ chi tiêu khai thác năm 2013. Tuy nhiên, Bộ kiến nghị các địa phương nên hạn chế tối đa việc khai thác rừng tự nhiên, chỉ khai thác nếu thực sự cần thiết và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, để tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Báo cáo với Tỉnh ủy, Lãnh đạo y ban nhân dân, tham mưu cho Tỉnh tập trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ sở trong triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong bảo vệ rừng.

- Tổ chức rà soát Quy hoạch, Kế hoạch và các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

- Rà soát, đánh giá và chân chỉnh việc chuyn đi rừng tự nhiên đ trng rừng và trồng cây Cao su, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung các biện pháp nâng cao năng suất, hiệu quả rừng trồng, tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng rừng; tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp để đảm bảo có giống tốt phục vụ cho trồng rừng.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các bộ: KH&ĐT, TC, Quốc phòng
- UBND các tnh;
- Các CQ, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ
(http://www.omard.gov.vn):
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2052/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2052/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2013
Ngày hiệu lực04/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2052/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2052/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành04/05/2013
        Ngày hiệu lực04/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp

             • 04/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực