Thông báo 207/TB-VPCP

Thông báo 207/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 207/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng về Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7, 7 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2021

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021. Tham dự các cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công Thương.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trách nhiệm, tích cực, chủ động xây dựng dự thảo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021 (Báo cáo) phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2021.

2. Để bảo đảm chất lượng khi trình bày tại phiên họp Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo, trong đó lưu ý các nội dung sau:

a) Về phạm vi, yêu cầu:

Báo cáo cần đánh giá tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhìn lại 7 tháng đầu năm 2021 để có tính xuyên suốt và thể hiện rõ sự kế thừa, tiếp nối trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành. Nội dung đánh giá phải bảo đảm khách quan, “không tô hồng”, “không bôi đen”, dựa trên các số liệu minh chứng cụ thể, thuyết phục. Báo cáo phải động viên, khơi dậy được niềm tin, khí thế, ý chí vươn lên mạnh mẽ, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, thể hiện được tính chiến đấu và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Về kết cấu, Báo cáo gồm 3 phần, cụ thể: (i) Tình hình, kết quả trong tháng 7 và nhìn lại 7 tháng đầu năm 2021; (ii) Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8 và các tháng còn lại năm 2021; (iii) Những vấn đề xin ý kiến Chính phủ và các địa phương.

c) Về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 cần tập trung một số vấn đề sau:

- Đặc điểm, tình hình khác của 7 tháng đầu năm 2021 so với năm 2020 (như tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện kiện toàn nhân sự, tổ chức, bộ máy; tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; sự bùng phát của dịch Covid-19 với biến thể mới, nguy hiểm, khó kiểm soát hơn, tập trung vào các khu công nghiệp, đô thị lớn). Mặc dù tình hình có rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp các ngành, sự nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội đất nước đã đạt được nhiều kết quả.

- Nhấn mạnh hơn những kết quả đạt được trong tháng 7 và nhìn lại 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu kép; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thu ngân sách nhà nước đạt cao; thúc đẩy giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài; quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thể chế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời có chính sách hỗ trợ đời sống người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; phối hợp công tác giữa các Bộ, cơ quan và giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường và hiệu quả, thực chất hơn...

- Làm rõ một số tồn tại, hạn chế, trong đó: dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tính liên tục của chuỗi cung ứng, tác động đến việc làm, sinh kế, đời sống của người dân; lạm phát mặc dù được kiểm soát nhưng có xu hướng tăng; thu hút FDI có xu hướng giảm; giải ngân đầu tư công chậm, đặc biệt là giải ngân ODA rất thấp; nhập siêu có xu hướng tăng; các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; công tác tổ chức thực hiện có lúc có nơi chưa tốt…

- Làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế.

- Xác định các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành cho các tháng tiếp theo, trong đó nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm quý, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém; coi khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vượt khó, trưởng thành, vươn lên; không ngừng nỗ lực, kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu; đột phá về thể chế để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; bảo đảm vai trò lãnh đạo điều hành thống nhất trên phạm vi cả nước; kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là trong phòng chống dịch bệnh…

d) Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8 và các tháng còn lại của năm 2021:

- Nhấn mạnh các dự báo về bối cảnh tháng 8 và các tháng cuối năm 2021 rất khó khăn, kết quả phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trong nước cũng như trong khu vực, trên thế giới; việc bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội là thách thức lớn đối với công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành…

- Thể hiện rõ các quan điểm lớn trong chỉ đạo, điều hành, như: Nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, bảo đảm kỷ luật phát ngôn; kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng phải linh hoạt, sáng tạo để xác định các ưu tiên phù hợp ở từng địa bàn, từng thời điểm, trong thời điểm này cả nước cần ưu tiên cao độ cho chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường; nắm bắt cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế; tư tưởng chủ động tấn công, linh hoạt, đổi mới sáng tạo; những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện, những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp với thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

- Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội. Trong đó nhấn mạnh: (i) tập trung phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn, thực hiện nghiêm các quy định đã đề ra, tổng kết, hoàn thiện, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; (ii) tiếp tục có chính sách để kịp thời, cụ thể, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; (iii) giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm cung ứng, phân phối và lưu thông hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu tại các địa phương có dịch đang diễn biến phức tạp; (iv) xây dựng cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả các nguồn lực theo phương châm lấy nguồn lực nhà nước kích hoạt, dẫn dắt các nguồn lực ngoài nhà nước; (v) kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho phát triển; (vi) tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; (vii) phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội; phát triển văn hóa, giáo dục, kết thúc năm học cũ, chuẩn bị tốt cho năm học mới; (viii) tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan theo quy định; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (ix) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế; (x) tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ các nội dung nêu tại điểm 2 nêu trên, nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 5017/BC-BKHĐT và 5018/TTr-BKHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2021, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 04 tháng 8 năm 2021.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giao thông vận tải, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan:

a) Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại điểm 3 để hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, Báo cáo trong ngày 05 tháng 8 năm 2021.

b) Có văn bản gửi xin ý kiến các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các dự thảo Tờ trình, Báo cáo đã được hoàn thiện và đề nghị xin lại ý kiến chậm nhất ngày 07 tháng 8 năm 2021.

c) Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo, trình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ để cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chậm nhất ngày 09 tháng 8 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm theo các văn bản số 5017/BC-BKHĐT và 5018/TTr-BKHĐT)

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
]Mai Thị Thu Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 207/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu207/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2021
Ngày hiệu lực03/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(04/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 207/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 207/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng về Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 207/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng về Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu207/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành03/08/2021
        Ngày hiệu lực03/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (04/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 207/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng về Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 207/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng về Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7

              • 03/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực