Thông báo 208/TB-BGDĐT

Thông báo số 208/TB-BGDĐT về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 208/TB-BGDĐT tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần VIII 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 208/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2009

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp theo Thông báo số 1 (số 74/TB-BGDĐT ngày 16/2/2009) về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) toàn quốc lần thứ VIII - 2009, để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch chuẩn bị và đăng ký tham dự Hội thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Nội dung thi

Mỗi giáo viên dự thi thực hiện hai nội dung sau:

* Thi giảng dạy: thuộc chương trình TCCN;

* Thi hiểu biết và ứng xử tình huống trong dạy học, gồm:

- Vận dụng những chủ trương lớn của ngành (các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không theo nhu cầu xã hội”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”,...) và các văn bản pháp qui liên quan đến giáo dục TCCN (Điều lệ trường TCCN - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008; Qui chế đào tạo TCCN hệ chính qui - Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007) vào thực tế giảng dạy.

- Lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Giải quyết những tình huống xuất hiện trong lớp học; trong các mối quan hệ: giữa giáo viên với giáo viên, với người quản lý và với cộng đồng (phụ huynh học sinh, doanh nghiệp, chính quyền địa phương,...).

2. Hình thức và thời gian thi

2.1. Thi giảng dạy

Giáo viên dự thi thực hiện một bài giảng tự chọn (lý thuyết hoặc thực hành) trong chương trình TCCN. Thời gian: 45 phút, không kể 5 phút giới thiệu sơ lược về bản thân, nhà trường, vị trí của giờ giảng trong chương trình môn học và ý đồ sư phạm của bài giảng.

2.2. Thi hiểu biết và ứng xử tình huống trong dạy học

- Phần hiểu biết: Giáo viên dự thi làm bài trắc nghiệm, thời gian không quá 45 phút sau khi khai mạc Hội thi.

- Phần ứng xử tình huống trong dạy học: Giáo viên dự thi rút thăm và trả lời câu hỏi, thời gian không quá 05 phút sau khi thực hiện bài giảng.

3. Nội dung đánh giá

- Chuẩn bị bài giảng;

- Nội dung bài giảng;

- Nghệ thuật giảng dạy;

- Thời gian thực hiện;

- Hiểu biết và ứng xử tình huống trong dạy học.

4. Qui định số lượng giáo viên tham gia dự thi

Căn cứ vào qui mô của Hội thi, số lượng trường TCCN và các cơ sở giáo dục có đào tạo TCCN, trên cơ sở cân đối số lượng giáo viên và số lượng trường đóng trên địa bàn của từng địa phương, Ban Tổ chức Hội thi dự kiến phân bổ số lượng giáo viên dự thi của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội thi theo các mức sau:

- TP. Hà Nội: không quá 22 giáo viên; TP. Hồ Chí Minh: không quá 20 giáo viên.

- Mỗi tỉnh, thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Đồng Nai: không quá 10 giáo viên.

- Mỗi tỉnh, thành phố Nam Định, Cần Thơ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương: không quá 7 giáo viên.

- Mỗi tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ và Bộ Quốc phòng: không quá 5 giáo viên.

- Các tỉnh còn lại: không quá 3 giáo viên (riêng các tỉnh: Bắc Cạn, Đắc Nông, Lai Châu, Hậu Giang, Ninh Thuận: có thể cử 01 giáo viên dự thi).

Ngoài số lượng giáo viên trong đội tuyển, các đoàn có thể cử thêm giáo viên, cán bộ quản lý của các sở, trường về dự Hội thi để học tập, trao đổi kinh nghiệm.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi

Căn cứ vào hạn mức chỉ tiêu phân bổ nói trên, các đơn vị tham gia Hội thi lập hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

a) Danh sách đoàn tham gia Hội thi (mẫu 1);

b) Danh sách giáo viên trong đội tuyển (mẫu 2);

c) Ảnh giáo viên để làm thẻ dự thi (mỗi giáo viên nộp 2 ảnh 4x6);

d) Giáo án và đề cương bài giảng (đóng chung thành một quyển và mỗi giáo viên nộp 04 quyển).

e) Giới thiệu thành tích của đoàn (1/2 trang trên khổ giấy A4 ), nội dung gồm:

- Họ tên Trưởng đoàn; tổng số người tham gia trong đoàn (giáo viên dự thi, thành viên chính thức của đoàn và các thành phần khác);

- Phong trào thi GVDG TCCN (số lần tham gia và số giáo viên được công nhận GVDG, số giáo viên đạt các giải: nhất, nhì, ba, khuyến khích trong các Hội thi cấp tỉnh/thành phố, cấp toàn quốc,...);

Ngoài ra, Ban Tổ chức khuyến khích các Sở GDĐT, các trường đưa thông tin giới thiệu các phong trào hoạt động đặc sắc về giáo dục chuyên nghiệp của địa phương mình, trường mình bằng những tập quảng cáo, những Kỷ yếu về “Đổi mới phương pháp dạy học”,…

Hồ sơ nêu tại các khoản a, b, c, e được gửi về Bộ GDĐT trước ngày 05/7/2009 qua đường bưu điện theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (số Fax: 04 8694995; địa chỉ Email: [email protected] hoặc đĩa mềm).

Riêng giáo án và đề cương bài giảng nêu tại khoản d, các đoàn gửi cho Ban Tổ chức trước ngày khai mạc Hội thi. Ngoài việc tham khảo hình thức giáo án lý thuyết và thực hành (mẫu 3 và 4) trên trang Web: http://www.moet.gov.vn của Bộ GDĐT, Bộ khuyến khích giáo viên dự thi sáng tạo trong việc thiết kế giáo án. Các danh sách (khoản a, b) được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Excel, font chữ “Times New Roman” (Unicode) có thể truy cập ở trang Web nói trên.

6. Một số vấn đề khác

Hội thi toàn quốc lần thứ VIII vẫn sử dụng Điều lệ Hội thi GVDG THCN (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Trên cơ sở số lượng đăng ký của các đoàn tham gia Hội thi và căn cứ vào tình hình cụ thể, Bộ sẽ có thông báo sau về mức huy động đóng góp hỗ trợ kinh phí cho Hội thi.

Các đoàn đăng ký dự thi theo đúng thời hạn nói trên, Bộ sẽ không giải quyết cho các đoàn đăng ký sau thời hạn đã quy định của Thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Trần Xuân Thủy - Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp theo số điện thoại: 0904041699 hoặc 04 38694995.

Nhận được công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT thông báo đến tất cả các trường TCCN, các cơ sở đào tạo TCCN trên địa bàn tỉnh/thành phố để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Bộ, ngành (để ph/h);
- Các thành viên Ban Tổ chức HT;
- L
ưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đồng Thị Diện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu208/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2009
Ngày hiệu lực08/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 208/TB-BGDĐT tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần VIII 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 208/TB-BGDĐT tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần VIII 2009
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu208/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýĐồng Thị Diện
        Ngày ban hành08/04/2009
        Ngày hiệu lực08/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 208/TB-BGDĐT tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần VIII 2009

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 208/TB-BGDĐT tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần VIII 2009

           • 08/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực