Thông báo 215/TB-VPCP

Thông báo số 215/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 215/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buổi làm việc cơ quan liên quan công tác quy hoạch xây dựng phát triển giao thông vận tải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 215/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong các ngày từ 17 đến 20 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp làm việc về Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị loại đặc biệt, là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đạt hoá đất nước.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng vùng, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông vận tải của 2 thành phố. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, định hướng phát triển không gian cho các đô thị trong tương lai, làm cơ sở đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để sớm hoàn chỉnh, trình ban hành các Quy hoạch trên làm cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và 2 thành phố tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh:

Các quy hoạch này đã được tổ chức nghiên cứu từ năm 2003, các cơ quan lập quy hoạch cần rà soát, cập nhập các số liệu cho phù hợp thực tế. Công tác dự báo cần tính toán kỹ lưỡng để công tác quy hoạch đạt hiệu quả.

Để xuất mô hình tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng. Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 12 năm 2007.

Hiện nay, Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh được lập cho giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn ngoài năm 2020, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được lập cho giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn ngoài năm 2030, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được lập cho giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn ngoài năm 2025. Bộ Xây dựng cần xem xét, thống nhất chung về giai đoạn lập quy hoạch và bảo đảm nội dung các quy hoạch này đáp ứng các quy định của Luật Xây dựng, tạo điều kiện cho công tác quản lý và điều hành của các cơ quan chức năng.

2. Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dụng Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát, cập nhật số liệu, tình hình phù hợp với vùng thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2007. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội sớm trình phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội làm cơ sở triển khai lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Nghiên cứu, tính toán các phương án điều chỉnh địa giới hành chính, đề xuất phương án tối ưu đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội trong tương lai. Cần nghiên cứu tính toán quy mô dân số đô thị và bố trí các điểm dân cư phù hợp, lưu ý mốc thời gian dân số trong vùng quy hoạch đạt mức bão hoà trong khi lập quy hoạch.

3. Về quy hoạch giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh:

- Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát quy hoạch, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình mới, trình Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết, cương quyết không để ảnh hưởng quá trình thực hiện.

- Về việc triển khai di dời cảng Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm có quyết định phê duyệt quy hoạch chuyển đổi công năng tại những khu vực cần di dời; Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác di dời, đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp cảng phải di dời, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp phải di dời.

4. Về Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội:

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và cập nhật tình hình để hoàn chỉnh Quy hoạch, Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Trong đó đặc biệt lưu ý về phạm vi quy hoạch và các yếu tố liên quan đến cảnh quan đô thị. Đồng thời đưa ra các danh mục dự án cụ thể thực hiện trong từng giai đoạn, trong đó đề xuất các dự án ưu tiên cấp bách cần thực hiện sớm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  Giao thông vận tải, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, CN (3). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu215/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 215/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buổi làm việc cơ quan liên quan công tác quy hoạch xây dựng phát triển giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 215/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buổi làm việc cơ quan liên quan công tác quy hoạch xây dựng phát triển giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu215/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 215/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buổi làm việc cơ quan liên quan công tác quy hoạch xây dựng phát triển giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 215/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải buổi làm việc cơ quan liên quan công tác quy hoạch xây dựng phát triển giao thông vận tải

              • 30/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực