Thông báo 22/TB-UBDT

Thông báo 22/TB-UBDT năm 2016 kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp về kế hoạch tiếp nhận và tổ chức công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 22/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM PHAN VĂN HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch tiếp nhận và tổ chức công bố kết quả điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày dự kiến xây dựng kế hoạch tiếp nhận và công bố kết quả điều tra (địa điểm, thời gian, thành phần), phương thức tiến hành công bố kết quả điều tra; phương án bàn giao kết quả, cơ sở dữ liệu điều tra, in ấn sách, tờ rơi và phương án tiếp nhận, khai thác và sử dụng số liệu điều tra... và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

1. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Gửi văn bản (kèm theo các file kết quả qua thư điện tử) cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban xin ý kiến về kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê trong ngày 23/3/2016; tổng hợp ý kiến của các Vụ, đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến chỉ đạo (xong trước ngày 30/3/2016).

- Dự thảo Biên bản bàn giao kết quả điều tra giữa Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trước ngày 30/3/2016.

- Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Thông tin hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ các Bộ, ngành và các địa phương.

2. Giao Trung tâm thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Tin học của Tổng cục Thống kê xây dựng phương án tiếp nhận kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ Tổng cục Thống kê, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trước ngày 30/3/2016.

- Hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ KHTC thẩm định, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt các kết quả hợp đồng xây dựng nội dung, chỉ tiêu, thiết kế biểu mẫu, stay hướng dẫn làm cơ sở tập huấn thu thập thông tin từ các Bộ, ngành, các tỉnh về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (xong trước 25/3/2016).

- Chủ trì lập kế hoạch và dự toán xây dựng phần mềm quản lý, tập huấn, khai thác và sử dụng kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 (xong trước ngày 30/3/2016) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng phần mềm, tập huấn sử dụng, khai thác kết quả điều tra (xong trước ngày 05/4/2016).

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp về kế hoạch tiếp nhận và tổ chức công bố kết quả điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị (t/h);
- Các thành viên Ban Giám sát (t/h);
- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

DANH SÁCH

BAN GIÁM SÁT CUỘC ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA 53 DTTS LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

STT

Họ và tên

Đơn vị

 

Cố định

Di động

Email

1

Phan Văn Hùng

Thứ trưởng - PCN y ban Dân tộc

Trưởng ban

0438489106

0936431059

[email protected]

2

Nguyễn Huy Duẩn

Phó Vụ trưởng - Vụ Kế hoạch Tài chính

Phó Trưởng ban - Tổ TT Ban Giám sát

0804 3296

0912016647

[email protected]

3

Nguyễn Thị Tư

Vụ trưởng - Vụ Dân tộc Thiểu số

Thành viên

0437349879

0912069797

nguyenthi[email protected].gov.vn

4

Bùi Văn Lịch

Phó Vụ trưởng - Vụ Chính sách Dân tộc

Thành viên

04 37333510

0912816224

[email protected]

5

Nguyễn Cao Thịnh

Phó Vụ trưởng - Vụ Tng hợp

Thành viên

0804 4101

0948693458

[email protected]

6

Đ Văn Đại

Phó Vụ trưởng - Vụ Tuyên truyền

Thành viên

0438437614

0913276632

[email protected]

7

Tráng A Dương

Phó Vụ trưởng - Vụ Địa phương I

Thành viên

0437335152

0914303978

[email protected]

8

Lưu Văn Đức

Phó Vụ trưởng - Vụ Địa phương II

Thành viên

05003703535

0919061123

luuv[email protected]

9

Phan Văn Tợ

Phó Vụ trưởng - Vụ Địa phương III

Thành viên

07103820684

0918905299

[email protected]

10

Nguyễn Văn Thức

Phó Chánh Văn phòng y ban

Thành viên

043 7334989

0988756188

[email protected]

11

Đặng Tiến Hùng

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Thành viên

04 37349970

0936080873

[email protected]

12

Ngô Quang Sơn

Viện trưởng - Viện Dân tộc

Thành viên

0437912995

0903417982

[email protected]

13

Nguyễn Ngọc Hà

Giám đốc - Trung tâm Thông tin

Thành viên

0437222626

0913242048

[email protected]

14

Trần Trung

Hiệu trưởng - Trường Cán bộ Dân tộc

Thành viên

0437868104

0913373656

trantrung@cema.gov.vn

15

Vũ Hoàng Anh

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thống kê - Vụ Kế hoạch Tài chính

Thành viên - Tổ TT Ban Giám sát

0804 43449

0985295902

[email protected]

16

Nguyễn Văn Huân

Phó Trưởng phòng Thư ký Tng hợp - Văn phòng Ủy ban

Thành viên - Tổ TT Ban Giám sát

0437349458

0934426969

[email protected]

17

Lã Chí Dũng

Trưởng Bộ phận công tác địa bàn - Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Thành viên

0837402095

0909666905

[email protected]

18

Phan Văn Cương

Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Dân tộc - Viện Dân tộc

Thành viên - Tổ TT Ban Giám sát

0422138023

0989028653

[email protected]

19

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng ứng dụng và CSDL - Trung tâm Thông tin

Thành viên - Tổ TT Ban Giám sát

0804 4695

0936368236

[email protected]

20

Nguyễn Đức Cảnh

Chuyên viên Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Thành viên

0837402098

0906433358

[email protected]vn

21

Nguyễn Minh Sang

Chuyên viên - Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Thành viên

0437349440

0913017555

[email protected]

22

Hờ Bá Hùa

Chuyên viên - Vụ Địa phương I

Thành viên

0437335152

0987254763

[email protected]

23

Y Tin Niê

Chuyên viên - Vụ Địa phương II

Thành viên

05003957418

0934779769

[email protected]

24

Nhan Xuân Thanh

Chuyên viên - Vụ Địa phương III

Thành viên

07103820327

01208599619

[email protected]

25

Trần Trọng Tấn

Chuyên viên - Vụ Tuyên truyền

Thành viên

0437349436

0985832707

[email protected]; [email protected]

26

Vi Anh Tùng

Chuyên viên - Vụ Chính sách Dân tộc

Thành viên

0437349432

0988594969

[email protected]

27

Nguyễn Đức Đạt

Chuyên viên Vụ Dân tộc Thiểu số

Thành viên

0437349892

0912451636

[email protected]

28

Nguyn Đc Hậu

Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Thành viên

0804 43018

0912269527

[email protected]

29

Đ Thanh Hng

Chuyên viên - Vụ Tổ chức Cán bộ

Thành viên

0804 44327

0904801357

[email protected]

30

Nguyễn Hồng Hải

Trưởng phòng Thông tin Tư liệu - Trường Cán bộ Dân tộc

Thành viên

0437831660

0985771611

[email protected]

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu22/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/TB-UBDT

Lược đồ Thông báo 22/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 22/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu22/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 22/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 22/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc

              • 24/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực