Thông báo 220/TB-VPCP

Thông báo 220/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 220/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư theo hình thức đối tác công tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TẠI PHIÊN HỌP BAN CHỈ ĐẠO LẦN THỨ 7

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7, Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Về xây dựng, hoàn chỉnh khung pháp lý về đầu tư PPP

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực. Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mô hình PPP trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn 02 Nghị định nêu trên đối với phạm vi quản lý của mình, cụ thể:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ADB, AFD nhằm hỗ trợ chuẩn bị dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nguồn vốn PDF) trong tháng 7 năm 2015;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các Thông tư:

- Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ban hành trong tháng 9 năm 2015;

- Hướng dẫn lựa chọn dự án, đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong tháng 9 năm 2015;

- Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, ban hành trong tháng 9 năm 2015;

- Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, ban hành trong tháng 10 năm 2015.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân và cơ chế quản lý phần vốn tham gia của Nhà nước (VGF) vào dự án PPP, ban hành trong tháng 10 năm 2015.

đ) Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo...chủ động xây dựng các Thông tư hướng dẫn để thực hiện đối với các công trình, dự án trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở quy định khung của Nghị định về PPP; trong quá trình xây dựng Thông tư, các Bộ cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất với các quy định chung, ban hành chậm nhất trong tháng 11 năm 2015.

2. Về kiện toàn Ban chỉ đạo về PPP và các đầu mối thực hiện PPP:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo về PPP (bổ sung thành viên là đại diện một số địa phương thực hiện nhiều dự án PPP như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng...) và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để phù hợp với điều kiện, khung pháp lý mới về PPP; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2015.

- Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc đề xuất thành lập đơn vị chuyên trách trực thuộc làm đầu mối quản lý hoạt động PPP của Ngành mình.

3. Về thực hiện dự án PPP và xác định dự án PPP tiên phong

- Người đứng đầu các Bộ, ngành và địa phương kiên định thực hiện các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của mình, không thụ động dựa vào ngân sách Trung ương hay trái phiếu Chính phủ để đầu tư kết cấu hạ tầng, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2015; trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí cho các dự án đầu tư theo hình thức PPP theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 63/TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2015.

- Các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh mục dự án PPP tiên phong; đồng thời lập kế hoạch cụ thể về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ (gồm nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và vốn đầu tư thực hiện dự án) để thúc đẩy các dự án tiên phong, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2015.

4. Về nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư PDF: Đồng ý chủ trương sử dụng nguồn vốn PDF để chuẩn bị dự án (tính trong tổng mức đầu tư) và được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

5. Về nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xúc tiến nguồn vốn ODA từ ADB và các nhà tài trợ khác để thành lập nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP (VGF).

6. Tổng hợp số liệu về các dự án PPP

- Các Bộ khẩn trương thống kê vốn đầu ngoài ngân sách trong tổng vốn đầu tư toàn ngành (từ Trung ương đến địa phương) đối với từng ngành, lĩnh vực, phân theo từng nhóm ngành cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ví dụ đối với Bộ Giao thông vận tải: đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không...; Bộ Xây dựng: cấp nước, xử lý nước thải, xử lý rác thải…; Bộ Công Thương: nhà máy điện, hạ tầng thương mại…; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: hồ chứa nước, nước sạch nông thôn...); gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong tháng 9 năm 2015;

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá số liệu về nợ công của các dự án và các nghĩa vụ về tài chính của Nhà nước trong các hợp đồng PPP đã ký với nhà đầu tư trong từng ngành và trong cả nước (quy định tại Khoản 6 Điều 65 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP); Bộ Tư pháp tổng hợp nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước trong các hợp đồng đã ký; Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo về PPP về các nội dung trên trong tháng 10 năm 2015.

7. Về công tác thanh tra, kiểm tra: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc thanh tra các dự án PPP ngành giao thông vận tải theo tiến độ đã đề ra; thực hiện kiểm tra tình hình triển khai các dự án PPP tại Bộ Công Thương trong 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo Ban Chỉ đạo trong tháng 12 năm 2015.

8. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tìm nguồn vốn để tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, tăng cường năng lực về PPP.

9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong phiên họp Ban Chỉ đạo cuối năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3). pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu220/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 220/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư theo hình thức đối tác công tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 220/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư theo hình thức đối tác công tư
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu220/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 220/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư theo hình thức đối tác công tư

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 220/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư theo hình thức đối tác công tư

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực