Thông báo 221/TB-VPCP

Thông báo số 221/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 221/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 221/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 tại tỉnh Lai Châu. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo Sở, Ban, ngành của Tỉnh của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn của một tỉnh miền núi mới thành lập đã vươn lên đạt được kết quả bước đầu khá toàn diện, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, giai đoạn 2005 - 2007 bình quân hàng năm đạt 13,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm); thu nhập bình quân 'đầu người và thu ngân sách trên địa bàn tăng khá; các lĩnh vực: văn hoá, giáo dục, y tế và xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh, chính trị được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm hơn, nội bộ đoàn kết.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn nhất trong cả nước, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, tỷ lệ hộ đói nghèo cao (43,5%); tình trạng di cư tự do, lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật, buôn bán, nghiện hút ma tuý còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đội ngũ cán bộ của hệ thống chính tri, nhất là ở cơ sở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, bất cập, tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa còn rất thấp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI đã đề ra, Lai Châu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, chương trình, đề án triển khai thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; cần thảo luận, bàn bạc kỹ trong Tỉnh ủy, HĐND và UBND về các giải pháp để thực hiện.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình 135, các quyết định 134, 31, 32, 33... của Thủ tướng Chính phủ để không còn hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa Tỉnh và bàn giao mặt bằng cho các ban quản lý và nhà thầu đúng thời gian quy định.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các dự án di dân tái định cư, nhất là Dự án di dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La để trong năm 2008 di chuyển xong số hộ phải tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La; đồng thời, phải bảo đảm cho đồng bào tái định cư sớm ổn định cuộc sống và có đời sống khá hơn nơi ở cũ.

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí không để thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, làm giảm chất lượng công trình, mất cán bộ và giảm lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

6. Là địa bàn xung yếu về quốc phòng an ninh, còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định về an ninh, chính trị, Tỉnh cần tăng cường cán bộ có năng lực về giúp các xã biên giới, xã xung yếu về quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không để kẻ địch lợi dụng.

7. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt công tác phát triển đảng viên mới để các thôn, bản đều có đảng viên, tiến tới có tổ chức đảng; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn Tỉnh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu khẩn trương triển khai thực hiện.

2. Đồng ý về nguyên tắc, đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Sìn Hồ; giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế xem xét, bố trí vốn cho Tỉnh thực hiện từ năm 2008.

3. Việc chia tách huyện Than Uyên: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm việc cụ thể với bộ Nội vụ để được hướng dẫn xây dựng đề án, trình Chính phủ xem xét theo quy định.

4. Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá tại các điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng nếu đã có đủ các lực lượng kiểm hoá liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh Lai Châu;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,
Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng;
- Ủy ban Dân tộc;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Các Tập đoàn: Cao su Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, VX, KG, NC, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5). Công (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu221/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2007
Ngày hiệu lực05/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 221/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 221/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu221/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành05/11/2007
        Ngày hiệu lực05/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 221/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 221/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu

             • 05/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực