Thông báo 226/TB-VPCP

Thông báo 226/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 226/TB-VPCP 2015 kết luận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 8 tháng 7 năm 2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và các đồng chí ủy viên và cố vấn của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm năm 2015; Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Sửa đổi bổ sung một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: Đồng ý với Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2015. Trong thời gian qua Chương trình được tiếp tục được duy trì thành phong trào mạnh mẽ, gắn với nâng cao cuộc sống của người dân, người dân được hưởng thành quả mang tính bền vững; nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng cao và người dân hưởng ứng tích cực vào phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, niềm tin người dân vào Đảng, các cấp chính quyền được nâng cao trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo đến nay có 889 xã đạt chuẩn chiếm 9,94 % và bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí/xã so với năm 2011, số xã đạt 15-18 tiêu chí chiếm 15,4 %, số xã đạt 10-14 tiêu chí là 35,8%, số xã 5-9 tiêu chí là 31,1 % và số xã dưới 5 tiêu chí là 7,75 %. Đó là những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế: Việc phân bổ vốn trái phiếu nhiều địa phương còn chậm (đến nay còn 10 tỉnh chưa phân bổ; còn có 5 tỉnh chưa có xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới); một số tiêu chí chưa sát với thực tế ở một số vùng; việc triển khai thực hiện chưa đồng đều giữa các vùng, miền, có tiêu chí đạt thấp, nhiều địa phương trong thực tế còn rất khó khăn, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn lớn; các mô hình sản xuất đã có nhưng còn chưa phổ biến, ổn định lâu dài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhiều nơi còn chậm.

2. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm: Đồng ý với nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015 của Chương trình, cần phát huy kết quả 06 tháng đầu năm, triển khai khẩn trương, bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng; phát triển các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp, nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung xử lý những tồn tại, đôn đốc các tỉnh kịp thời phân bổ vốn cho các huyện, xã; có biện pháp chỉ đạo tập trung quyết liệt đối với 05 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, yêu cầu tập trung các nhiệm vụ sau:

a) Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp một số nội dung cụ thể để thảo luận kỹ trong cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian tới (lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có đóng góp xuất sắc vào Chương trình xây dựng nông thôn mới; kế hoạch hướng dẫn tổng kết 5 năm giai đoạn I; sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Phương án bổ sung và phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ 2015-2016; rà soát các tỉnh chưa giao vốn và 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới...).

b) Về bổ sung, hoàn thiện Chương trình khung bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện, lưu ý cập nhật các chính sách, nội dung mới của Chương trình.

c) Về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, đồng ý với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ về điều chỉnh, hướng dẫn tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù (miền núi khó khăn, bãi ngang ven biển...), để đảm bảo Chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân. Chú ý đến tiêu chí huyện nông thôn mới cần gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng và phát triển sản xuất.

d) Về kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các Bộ đã có ý kiến đóng góp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt 50 % xã đạt chuẩn nông thôn mới; nguồn lực hằng năm tăng tối thiểu 10% năm so năm trước; lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình khác, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các vùng khó khăn, lưu ý chính sách đặc thù (cơ chế, tiêu chí, phân bổ vốn).

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng phương án bổ sung vốn cho Chương trình và khen thưởng cho các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tổng hợp, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc ứng 50 tỷ đồng để giải quyết các nhiệm vụ cấp bách của Chương trình Khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới, đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên BCĐTW, VP Điều phối NTM, VP Chương trình KHCN NTM (Bộ NN&PTNT), các đ/c cố vấn BCĐ TW;
- Văn phòng Điều phối NTM các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, V.III, TCCV, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu226/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 226/TB-VPCP 2015 kết luận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 226/TB-VPCP 2015 kết luận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu226/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 226/TB-VPCP 2015 kết luận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 226/TB-VPCP 2015 kết luận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

              • 15/07/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực