Điều ước quốc tế 23/2015/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Bản ghi nhớ về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam) giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Nội dung toàn văn Thông báo 23/2015/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ nghiên cứu đổi mới sáng tạo Việt Nam Anh BắcAilen


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam), ký tại Hà Nội ngày 03 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Bản ghi nhớ theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

BẢN GHI NHỚ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (CHƯƠNG TRÌNH NEWTON VIỆT NAM)

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi là "các Bên tham gia"), trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiện có giữa hai nước, và cụ thể nhằm khuyến khích, và hỗ trợ tăng cường năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo,

Đã đạt được thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1

MỤC TIÊU

Mục tiêu chính của quan hệ hợp tác trong phạm vi Bản ghi nhớ này là hỗ trợ năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Việt Nam vì sự phát triển bền vững lâu dài. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua việc mở rộng và tối đa hóa sự hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giữa các nhà hoạch định chính sách trong Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các công ty và doanh nghiệp.

Bản ghi nhớ này sẽ tạo ra một khuôn khổ quan trọng cho việc tăng cường hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mối quan hệ đối tác dài hạn và bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết những thách thức chính của Việt Nam.

Hợp tác trong Bản ghi nhớ này sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo song phương và đa phương khác mà mỗi Bên tham gia mong muốn thực hiện.

Các hoạt động hợp tác thuộc Bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện phù hợp với pháp luật của mỗi quốc gia và các điều ước quốc tế mà hai quốc gia là thành viên.

ĐIỀU 2

CÁC LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Các Bên tham gia thông qua sự hợp tác này sẽ hỗ trợ những nghiên cứu dựa trên tiến bộ khoa học, trong các lĩnh vực có thể đóng góp tối đa vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu có thể bao gồm từ nghiên cứu cơ bản cho đến ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật.

Thông qua quá trình quản trị nhà nước, các Bên tham gia sẽ cùng các đối tác của Việt Nam và Vương quốc Anh phát hiện những lĩnh vực mà Chương trình nên tập trung hỗ trợ. Những lĩnh vực này có thể bao gồm:

- Y tế và khoa học sự sống.

- Tính phục hồi môi trường và an ninh năng lượng.

- Thành phố tương lai.

- Nông nghiệp.

- Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo.

Hình thức hoạt động hợp tác trong Bản ghi nhớ này dự kiến sẽ bao gồm:

a. Các chương trình tài trợ tài năng chung, bao gồm các chương trình học bổng và các chương trình huy động sinh viên và nhà nghiên cứu, cho phép trao đổi nhân sự hai chiều;

b. Các hợp tác nghiên cứu chung và các trung tâm liên kết quy mô và có chất lượng cao - cơ hội cho việc nghiên cứu ở mọi cấp độ bao gồm nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, các chương trình và dự án theo chủ đề hoặc thách thức;

c. Các quan hệ đối tác và nghiên cứu có định hướng đổi mới sáng tạo.

ĐIỀU 3

CƠ QUAN THỰC THI

Cơ quan thực thi cho mục đích của Bản ghi nhớ này là Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt cho Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Kỹ năng thay mặt cho Vương quốc Anh.

ĐIỀU 4

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Trong điều kiện thích hợp, các Bên tham gia sẽ khuyến khích và tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sách trong Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, các công ty và doanh nghiệp.

ĐIỀU 5

SỞ HỮU TRÍ TUỆ, BÍ MẬT THÔNG TIN KINH DOANH

Nếu các Bên tham gia xác định rằng một hoạt động cụ thể có thể dẫn đến việc tạo ra các tài sản trí tuệ hoặc trao đổi bí mật kinh doanh, các Bên sẽ tham vấn và thỏa thuận với nhau bằng văn bản phù hợp về việc bảo vệ và phân bổ tài sản trí tuệ và bí mật thông tin kinh doanh, nhất quán với mục tiêu đạt được tác động phát triển thực sự tại Việt Nam.

ĐIỀU 6

QUẢN LÝ

Để giám sát việc hợp tác và chịu trách nhiệm về các thông tin liên lạc và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc Bản ghi nhớ này, mỗi Bên tham gia sẽ chỉ định một điều phối viên chính, Cho đến khi có thông báo khác, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng vai trò điều phối chính thay mặt cho Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ đóng vai trò điều phối chính thay mặt cho Chính phủ Vương quốc Anh. Ngoài ra, khi thích hợp, các Bên tham gia sẽ chỉ định một hoặc nhiều tổ chức chuyên gia chịu trách nhiệm cho sự hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên được liệt kê trong Điều 2 của Bản ghi nhớ này.

Các điều phối viên chính sẽ đảm bảo quá trình quản trị nhà nước hiệu quả trong các hoạt động hợp tác một cách liên tục trên cơ sở điều phối với các tổ chức chuyên gia. Các điều phối viên chính có chức năng sau đây:

- Tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động nằm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này;

- Xác định các tiêu chí và điều kiện để thực hiện, các hoạt động chung dự kiến trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này;

- Đánh giá các hoạt động đã triển khai trong khuôn khổ Bản ghi nhớ và tiếp tục theo dõi các hoạt động đó;

- Đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ hiện tại.

- Các điều phối viên chính sẽ họp ít nhất một lần mỗi hai năm và có thể mời thêm các tổ chức chuyên gia đã được chỉ định tham dự các cuộc họp này.

ĐIỀU 7

TÀI TRỢ VÀ CÁC NGUỒN LỰC

Các hoạt động hợp tác thực hiện theo Bản ghi nhớ này sẽ được đồng tài trợ bởi Chương trình Newton Việt Nam. Cả hai Bên tham gia sẽ tìm kiếm nguồn lực tài chính để thực thi Quan hệ đối tác này trên cơ sở nỗ lực tương đương.

Việc quản trị các nguồn tài trợ của mỗi hoạt động hợp tác tại Việt Nam sẽ được quyết định trước khi triển khai hoạt động.

ĐIỀU 8

SỬA ĐỔI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi với sự đồng thuận bằng văn bản của các Bên tham gia.

Tất cả các vấn đề liên quan đến việc áp dụng Bản ghi nhớ này sẽ được các Bên tham gia cùng xem xét. Mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết hoàn toàn bằng biện pháp ngoại giao giữa các Bên tham gia.

ĐIỀU 9

THỜI GIAN, NGÀY CÓ HIỆU LỰC VÀ KẾT THÚC

Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực vào ngày ký của các Bên tham gia và sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 3 năm và có thể được kéo dài thêm 2 năm trên cơ sở dàn xếp chung sau khi đánh giá thành công các hoạt động. Bản ghi nhớ có thể được kết thúc sớm hơn bởi một Bên tham gia bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên tham gia còn lại ít nhất 90 ngày trước ngày kết thúc.

Việc kết thúc Bản ghi nhớ sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác chưa hoàn thành trừ khi các Bên tham gia có quyết định khác.

Bản ghi nhớ này là một tuyên bố về ý định hợp tác nhưng không có mục đích như một tài liệu ràng buộc pháp lý và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý theo luật quốc tế.

Những điều trình bày trên đây đại diện cho sự hiểu biết đã đạt được giữa các Bên tham gia về các vấn đề được đề cập trong Bản ghi nhớ này.

Ký kết thành hai bản tại Hà Nội vào ngày 03 tháng 6 năm 2015 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Quân
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP

THAY MẶT CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN
Giles Lever
ĐẠI SỨ VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN TẠI VIỆT NAM

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu23/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2015
Ngày hiệu lực03/06/2015
Ngày công báo02/08/2015
Số công báoTừ số 881 đến số 882
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 23/2015/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ nghiên cứu đổi mới sáng tạo Việt Nam Anh BắcAilen


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 23/2015/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ nghiên cứu đổi mới sáng tạo Việt Nam Anh BắcAilen
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu23/2015/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ireland
        Người kýNguyễn Quân, Giles Lever
        Ngày ban hành03/06/2015
        Ngày hiệu lực03/06/2015
        Ngày công báo02/08/2015
        Số công báoTừ số 881 đến số 882
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 23/2015/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ nghiên cứu đổi mới sáng tạo Việt Nam Anh BắcAilen

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 23/2015/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ nghiên cứu đổi mới sáng tạo Việt Nam Anh BắcAilen

             • 03/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực