Điều ước quốc tế 24/2018/TB-LPQT

Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và E-xtô-ni-a

Nội dung toàn văn Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học Việt Nam E-xtô-ni-a


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa E-xtô-ni-a về hợp tác giáo dục và khoa học, ký tại Xơ-un ngày 22 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 22 tháng 11 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA E-XTÔ-NI-A  VHỢP TÁC GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa E-xtô-ni-a (sau đây gọi là "hai Bên”);

Tin tưởng rng hợp tác quốc tế trong giáo dục và khoa học sẽ giúp tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai dân tộc; và

Mong muốn thiết lập hợp tác quốc tế năng động và hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục và khoa học và để phát triển hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

1. Hai Bên phát triển, hỗ trợ và tạo Điều kiện để hai nước hợp tác về giáo dục và khoa học trên cơ sở hiểu biết ln nhau, cùng có lợi và hợp tác đi tác.

2. Hợp tác giáo dục và khoa học trong khuôn khổ của Hiệp định này phụ thuộc vào lut pháp và quy định hiện hành của hai Bên và phụ thuộc vào nguồn lực sẵn có về nhân sự và tài chính phù hợp.

Điều 2

1. Hai Bên trao đổi thông tin liên quan đến nội dung, cấu trúc và tổ chức của hệ thống giáo dục và khoa học mỗi nước.

2 Hai Bên thúc đẩy trao đổi tài liệu giáo dục về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và địa lý giữa các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của hai nước nhm cung cấp thông tin chính xác và đầy đvề đất nước mình.

Điều 3

Hai Bên khuyến khích và tạo Điều kiện cho các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của hai nước tiếp xúc và hợp tác trực tiếp và thúc đẩy trao đi học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên, chuyên gia và nghiên cứu viên.

Điều 4

Hai Bên thúc đy việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam và ngôn ng và văn hóa E-xtô-ni-a. Để đạt được Mục tiêu này, các cơ quan có liên quan của hai nước có thể cung cấp học bng và tài trợ nghiên cu.

Điều 5

Hai Bên trao đổi thông tin liên quan đến việc công nhận lẫn nhau văn bằng giáo dục của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa E-xtô-ni-a.

Điều 6

Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ của Hiệp định này có thể được thực hiện theo hình thc trao đổi học thuật, Chương trình nghiên cứu, dự án nghiên cứu chung; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm; trao đổi thông tin về giáo dục và khoa học, n phẩm và tài liệu; và các hình thức hợp tác giáo dục và khoa học khác mà hai Bên có thể thỏa thuận phù hợp với Hiệp định này.

Điều 7

Các cơ quan tương ứng của hai Bên, trên cơ sở Hiệp định này có thể ký kết các thỏa thuận thực thi, Chương trình hợp tác và các văn bản khác, khi phù hợp trong các lĩnh vực cụ thể về giáo dục và khoa học.

Điều 8

Hai Bên đảm bảo việc bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ được tạo thành hoặc cung cấp theo Hiệp định này và các thỏa thuận thực thi có liên quan theo luật pháp và quy định của từng nước cũng như các thỏa thuận quốc tế có ràng buộc đối với hai Bên.

Điều 9

1. Hai Bên đồng ý tham vấn định kỳ hoặc theo đề nghị của bất kỳ Bên nào về việc thực hiện Hiệp định này và phát triển hợp tác của hai Bên trong giáo dục và khoa học.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm thực thi Hiệp định này là Bộ Giáo dục và Nghiên cứu nước Cộng hòa E-xtô-nia và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 10

Trong trường hợp có khác biệt phát sinh giữa hai Bên liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng các quy định của Hiệp định này, hai Bên sẽ giải quyết thông qua đàm phán và tham vấn.

Điều 11

1. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn. Hiệp định này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai Bên. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất chín mươi ngày (90) ngày. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai Bên, việc chấm dứt Hiệp định này không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành bất kỳ hoạt động hợp tác nào đã thực hiện theo Hiệp định này nhưng chưa hoàn thành tại thời Điểm Hiệp định chấm dứt.

Làm tại Seoul vào ngày 22 tháng 11 năm 2017, thành hai bản tiếng Việt, tiếng Extô-ni-a và tiếng Anh, tất cả các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Văn Phúc
Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
E-XTÔ-NI-A
Tea Varak
Quốc vụ khanh
Bộ Giáo dục và nghiên cứu

 

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COOPERATION

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Goverment of the Republic of Estonia (hereinafter refereed to as “the Parties”);

Convinced that international cooperation in education and science will strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples; and

Wishing to establish dynamic and effective international cooperation among the educational and scientific organizations and to build up people-to-people contacts between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

1 The Parties shall develop, support and facilitate educational and scientific cooperation between the two countries based on mutual understanding, benefit and partnership.

2. Educational and scientific cooperation pursuant to this Agreement shall be subject to the applicable national laws and regulations of the Parties and to the availability of appropriate personnel and financial resources.

Article 2

1. The Parties shall exchange information concerning the content, structure and organization of their educational and scientific systems.

2. The Parties shall promote the exchange of educational materials on their language, culture history and geography between educational and research institutions of the two countries in order to give each other correct and adequate information about their respective countries.

Article 3

The Parties shall encourage and facilitate direct contacts and cooperation between government agencies, educational and research institutions of the two countries, and promote the exchange of pupils, students, lecturers, teachers experts and researchers.

Article 4

The Parties shall promote the study of the Vietnamese language and culture and the Estonian language and culture. To this end scholarships and research grants can be provided by the relevant institutions of the two countries.

Article 5

The Parties shall exchange information concerning the mutual recognition of education qualifications issued by the Socialist Republic of Viet Nam and the Republic of Estonia.

Article 6

Cooperative activities under this Agreement may be carried out in the form of coordinated academic mobility and research programmes, joint research projects; joint workshops, conferences, symposia and exhibitions; exchange of educational and scientific information, publications and documentation and other forms of educational and scientific cooperation as may be agreed on in accordance with this Agreement.

Article 7

The respective agencies of the Parties may conclude under this Agreement implementing agreements, cooperation programmes and other arrangements, as appropriate, in specific areas of education and science.

Article 8

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements in accordance with national laws and regulations and international agreements, binding on the Parties.

Article 9

1. The Parties agree to consult periodically and at the request of either Party concerning the implementation of the Agreement and the development of their cooperation in education and science.

2. The Executive Agents responsible for this Agreement shall be the Ministry of Education and Training of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia.

Article 10

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement, the Parties shall resolve them by means of negotiations and consultations.

Article 11

1. The Agreement shall enter into force on date of signing.

2. This Agreement is concluded for an unlimited period of time. It may be amended by written agreement of the Parties. This Agreement may be terminated by either Party upon at least ninety (90) days prior written notice to the other Party. Unless otherwise agreed by the Parties, the termination of this Agreement shall not affect the completion of any cooperative activity undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of the termination of this Agreement.

Done in Seoul "22" Nov, 2017, in duplicate copies, each one in the Vietnamese, Estonian and English languages, all the texts are equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIET NAM
Nguyen Van Phuc
Vice - Minister of Ministry of
Education and Training

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUPLIC OF ESTONIA

Tea Varak
Secretary General
Ministry of Education and Research

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu24/2018/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo30/04/2018
Số công báoTừ số 535 đến số 536
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học Việt Nam E-xtô-ni-a


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học Việt Nam E-xtô-ni-a
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu24/2018/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Estonia
        Người kýNguyễn Văn Phúc, Tea Varak
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo30/04/2018
        Số công báoTừ số 535 đến số 536
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học Việt Nam E-xtô-ni-a

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học Việt Nam E-xtô-ni-a

             • 22/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/04/2018

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực