Thông báo 23/TB-BTTTT

Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN ĐỨC LAI TẠI CUỘC HỌP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Ngày 31 tháng 01 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nghe báo cáo công tác điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015 và dự kiến một số nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình cần triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên và Tổ giúp việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Xuất bản, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí; Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Quản lý Chương trình báo cáo kết quả công tác điều hành Chương trình MTQG giai đoạn 2012 - 2015, dự kiến nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình trong thời gian tới và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Ban Quản lý Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác điều hành Chương trình MTQG giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản như sau:

- Phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 (Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012);

- Trình Bộ ký và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015 (Công văn số 3724/BTTTT-KHTC ngày 28/12/2012);

- Trình Bộ ký và ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2013 (Công văn số 187/BTTTT-KHTC ngày 15/01/2013);

- Trình Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở đối với phần vốn giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện năm 2013.

2. Để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành thực hiện Chương trình MTQG trong thời gian tới, yêu cầu Ban Quản lý chương trình, các Cục, Vụ liên quan và Ban Quản lý Dự án khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Đối với các nội dung của Chương trình thực hiện tại Bộ:

Ban Quản lý Chương trình MTQG có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị có liên quan thanh, quyết toán vốn năm 2011 và năm 2012 đúng thời hạn.

2.2. Đối với đề xuất của Cục Báo chí về việc tổ chức Lễ bàn giao thiết bị:

Đồng ý với đề xuất của Cục Báo chí về việc xem xét tổ chức lễ bàn giao thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ công tác thông tin và truyền thông cơ sở cho các địa phương thuộc Dự án 2 của Chương trình MTQG năm 2012 theo hình thức tập trung tại 02 điểm (miền Bắc và miền Nam).

2.3. Về nhiệm vụ điều hành Chương trình của Ban Quản lý Chương trình:

Trong Quý I năm 2013, cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư quy định danh sách các tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi địa bàn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015;

- Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, giám sát và các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015;

- Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015. Cụ thể là xây dựng và sớm ban hành định mức (tạm thời) hỗ trợ sản xuất các chương trình phát thanh, định mức hỗ trợ các Điểm Bưu điện Văn hóa xã thực hiện một số nội dung của Chương trình. Đối với định mức hỗ trợ sản xuất các chương trình truyền hình đã được ban hành bằng Quyết định 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 cho giai đoạn 2011 - 2012, yêu cầu Ban quản lý Chương trình hoàn thiện, cập nhật, bổ sung để ban hành Định mức mới cho giai đoạn 2013 - 2015 trong đó có bổ sung nội dung hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh.

- Xây dựng và trình phê duyệt ba (03) dự án thành phần của Chương trình theo Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.

- Đối với các Cục, Vụ có liên quan: Căn cứ nội dung thực hiện năm 2012, phối hợp với Ban Quản lý dự án đề xuất và xây dựng dự án thực hiện Chương trình năm 2013 thuộc phạm vi, chức năng của từng đơn vị được giao.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại các địa phương.

- Giao Ban Quản lý Chương trình dự án xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về Chương trình giai đoạn 2013 - 2015. Trước mắt, triển khai trên các báo, đài thuộc Bộ theo kế hoạch được duyệt.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn cán bộ quản lý Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho các bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện Chương trình sau khi đã có đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình (như Thông tư liên tịch, định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại địa phương …). Về địa điểm tổ chức đề nghị xem xét thực hiện tại 02-03 vùng để đảm bảo hiệu quả và thuận lợi trong công tác tổ chức và tiết kiệm chi phí đi lại.

Lưu ý các đơn vị có liên quan phụ trách các tiểu Dự án thực hiện đúng quy định pháp luật về nghiệm thu, bàn giao tài sản cho các bộ, ngành, địa phương sau khi kết thúc Dự án.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, thường trực Ban Quản lý Chương trình có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Ban Quản lý dự án và các Cục, Vụ liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai để các Vụ, Cục, đơn vị liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các Thành viên BQL Chương trình MTQG;
- VP, các Vụ: KHTC, TCCB, KHCN;
- Các Cục: BC, XB, PTTH&TTĐT, TTĐN;
- Ban QLDACTNMTQG đưa thông tin về cơ sở;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu23/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2013
Ngày hiệu lực08/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu23/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành08/02/2013
        Ngày hiệu lực08/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 23/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý

           • 08/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực