Thông báo 233/TB-VPCP

Thông báo 233/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 233/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo và đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế về công tác an toàn thực phẩm năm 2018 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận chỉ đạo như sau:

1. Trong thời gian qua, nhất là từ khi có giám sát tối cao của Quốc hội, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý an toàn thực phẩm được các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm và có sự chuyển biến tích cực, liên tục, rõ rệt. Ý thức về bảo đảm an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp, cộng đồng nhân dân trong đó có những hộ sản xuất nhỏ lẻ và người tiêu dùng tiếp tục được nâng lên. Các công cụ, công nghệ trợ giúp người tiêu dùng trong đánh giá, nhận diện thực phẩm an toàn, hệ thống các phòng kiểm nghiệm phát triển nhanh. Hoạt động sản xuất thực phẩm sạch áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến tiếp tục được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ; các chuỗi sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm hình thành ngày càng nhiều. Công tác truyền thông về an toàn thực phẩm đạt kết quả tích cực. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ vào cuộc tích cực. Các cơ quan truyền thông, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

2. Trong thời gian còn lại của năm 2019, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó:

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, trong đó:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức chương trình truyền thông về áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thực phẩm tiêu dùng trong nước tương đương với tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu; lựa chọn một số địa bàn trọng điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn để chỉ đạo làm điểm.

- Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình chuyên đề về các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nêu rõ tên các doanh nghiệp, cơ sở, sản phẩm vi phạm để có lên án, phê phán từ công luận, xã hội.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong 6 tháng cuối năm, tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 tháng đầu năm.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo, giao dịch điện tử, mua bán thực phẩm trên mạng, theo phương thức bán hàng đa cấp. Trong đó:

- Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn được quảng cáo, mua bán trên mạng và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông các trường hợp vi phạm để xử lý.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, tăng cường quản lý việc mua bán thực phẩm chức năng theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung siết chặt việc mở các trang quảng cáo, mua bán thực phẩm, có giải pháp hữu hiệu quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

d) Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan trong tuyên truyền, vận động, tổ chức quản lý an toàn thực phẩm, trong đó có việc tăng cường kết nối, trao đổi thông tin thông qua hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.

3. Các Thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm (thay thế Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016). Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Ban chỉ đạo hoàn chỉnh Dự thảo Chỉ thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 7 năm 2019.

4. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cùng phối hợp, khẩn trương hoàn thành hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương mở chuyên mục về an toàn thực phẩm trong Hệ tri thức Việt số hóa.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổng kết quả 3 năm tổ chức Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành của Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý tại các đô thị, thành phố lớn và tại các tỉnh khác.

6. Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị nội dung, phương án tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó có kết hợp đánh giá tình hình, kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, thực hiện các Chương trình phối hợp về vận động và giám sát thực hiện an toàn thực phẩm giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, triển khai Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2019.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà lại quy định về kiểm dịch đối với sản phẩm sữa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ: YT, NNPTNT, CT, CA, KHCN, TC, TTTT, NV, Thanh
tra CP;
- UBTWMTTQVN, Hội NDVN, Hội LHPNVN;
- Các Thành viên BCĐ liên ngành TW về an toàn thực phẩm;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, NN, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3)
Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu233/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(11/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 233/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 233/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu233/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (11/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 233/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 233/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực