Thông báo 236/TB-VPCP

Thông báo 236/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 236/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 236/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRUNG ƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH (2001 - 2010)

Ngày 08 tháng 9 năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương (HĐ GDQP - AN TW) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP - AN (2001 - 2010). Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng GDQP - ANTW; Uỷ viên Ban thư ký Hội đồng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện các đơn vị được Nhà nước và Chính phủ khen thưởng (165 đại biểu); tại các địa phương có hơn 4.000 đại biểu là đại diện thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, HĐGDQP - AN cấp tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐGDQP - AN các huyện, thành phố thuộc tỉnh; đại diện các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh; đại diện Hội đồng nghĩa vụ quân sự một số xã tiêu biểu tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Ban Thường trực Hội đồng GDQP - AN TW báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP - AN (2001- 2010) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng GDQP - AN Trung ương kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GDQP - AN 10 NĂM QUA

Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Thường trực Hội đồng và kết quả 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Trong 10 năm qua công tác GDQP - AN đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền trong cả nước, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nổi bật là:

1. Hội đồng GDQP - AN các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn cả về số lượng và thành phần, luôn phát huy trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cơ quan Thường trực của Hội đồng GDQP AN Trung ương đã tích cực chủ động đề xuất chủ trương, biện pháp, xây dựng kế hoạch thực hiện, đã làm tốt công tác kiểm tra đối với Hội đồng cấp dưới và các cơ quan, đơn vị trong phạm vi toàn quốc.

2. Công tác bồi dưỡng KTQP - AN cho cán bộ và đảng viên được triển khai tích cực, đối tượng được mở rộng, số lượng cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng KTQP - AN ngày càng tăng, chất lượng từng bước được nâng lên, trong đó nổi bật là khối địa phương.

3. GDQP - AN cho học sinh - sinh viên đã đi vào nền nếp, chương trình, giáo trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng môn học. Một nét mới là vừa qua đã thực hiện thí điểm GDQP - AN cho học viên các trường tôn giáo, làm cơ sở để nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.

4. GDQP - AN toàn dân được đẩy mạnh và có sự đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng tuyên truyền được nâng cao; các báo, đài của Trung ương và địa phương, báo ngành đều có chuyên trang và chuyên mục về GDQP - AN gắn kết nội dung GDQP - AN với nội dung tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước với nội dung sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, các đợt sinh hoạt chính trị, nên hiệu quả ngày càng tốt hơn. Trung ương Đoàn TNCSHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội, tổ chức GDQP - AN cho thanh, thiếu niên thông qua hoạt động "Học kỳ quân đội" đạt hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả quan trọng nói trên, công tác GDQP - AN 10 năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục là:

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP - AN có nơi, có lúc chưa sâu; một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở các cấp, các ngành chưa thường xuyên quan tâm đúng mức, cá biệt có nơi còn xem nhẹ, do đó chất lượng và hiệu quả thực hiện chưa cao.

- GDQP - AN cho học sinh, sinh viên tuy chuyển biến tích cực nhưng có mặt còn hạn chế, công tác đào tạo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên chưa tích cực, chủ động; thiếu về số lượng, chất lượng thấp so với yêu cầu, nhất là các cơ sở đào tạo ngoài công lập.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDQP - AN tuy được xây dựng đồng bộ, nhưng tính pháp lý chưa cao, phạm vi điều chỉnh chưa toàn diện, đầy đủ nên quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc, làm hạn chế đến chất lượng và hiệu quả công tác GDQP - AN.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GDQP - AN TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1. Mục tiêu

Quán triệt sâu sắc các quan điểm về quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Chỉ thị, Nghị định của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP - AN tạo được nhận thức sâu sắc, toàn diện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân. Công tác GDQP - AN phải được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ, có chiều sâu làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, vô hiệu hóa chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của địch đối với cách mạng nước ta, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của toàn dân, cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP - AN và công tác GDQP - AN làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trọng tâm là cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác GDQP - AN.

b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật GDQP - AN, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2012) và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2013); đồng thời chủ động soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đồng bộ, khả thi để sớm đưa Luật vào cuộc sống.

c) Triển khai xây dựng chuẩn hóa chương trình và biên soạn giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng KTQP - AN và GDQP - AN cho các đối tượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

d) Khẩn trương triển khai đào tạo giáo viên GDQP - AN theo Đề án số 472/CT-TTG ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, phấn đấu đến năm 2016 tất cả trường THPT, TCCN, trường nghề đều có giáo viên chuyên trách, để thực hiện học theo phân phối chương trình. Các cơ sở giáo dục có môn học GDQP - AN phải thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực, vận dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, mua sắm đủ thiết bị dạy học theo quy định; tổ chức sơ kết, triển khai nhân rộng hoạt động "Học kỳ quân đội" trên toàn quốc theo chương trình thống nhất, phù hợp với từng đối tượng, có sự quản lý của các cơ quan chức năng. Nghiên cứu tiếp tục triển khai GDQP - AN cho học viên các trường tôn giáo.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trung tâm GDQP - AN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 70 - 80% sinh viên được học môn học GDQP - AN tại các Trung tâm.

đ) Tăng cường và đẩy mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng KTQP - AN cho các đối tượng, trong đó trọng tâm là đối tượng 1, 2 và số cán bộ mới được đề bạt, bổ nhiệm sau bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

e) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả GDQP - AN toàn dân trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện GDQP - AN thông qua lồng ghép với các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội phù hợp với từng vùng, miền; Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc đối thoại với thanh niên về công tác GDQP - AN qua mạng.

g) Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác GDQP - AN, xác định công tác GDQP - AN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không giao khoán cho riêng cơ quan, tổ chức và cá nhân nào, đồng thời đề ra chính sách phù hợp với các đối tượng trực tiếp thực hiện công tác GDQP - AN.

h) Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP - AN các cấp; chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, mỗi năm từng cấp kiểm tra được từ 20 - 25% đơn vị thuộc quyền; đổi mới nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

i) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ: Quốc phòng; Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương bồi dưỡng KTQP - AN cho cán bộ quản lý, phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương.

k) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, hiệu lực quản lý của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đặt công tác GDQP - AN là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp, gắn kết quả thực hiện công tác GDQP - AN trong đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng và trong phong trào thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu236/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2011
Ngày hiệu lực30/09/2011
Ngày công báo12/10/2011
Số công báoTừ số 525 đến số 526
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 236/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 236/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu236/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành30/09/2011
        Ngày hiệu lực30/09/2011
        Ngày công báo12/10/2011
        Số công báoTừ số 525 đến số 526
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 236/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 236/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

              • 30/09/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/10/2011

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực