Thông báo 237/TB-VPCP

Thông báo 237/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 237/TB-VPCP kết luận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai 6 tháng cuối năm 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe đại diện Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tình hình và kết quả công tác đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân mà nòng cốt là lực lượng Công an, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm được nâng cao, đã kéo giảm 3,32% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2014; mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 76,1%. Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tiến độ điều tra, xử lý nhiều vụ án được đẩy nhanh; phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm ở nhiều địa phương tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Chỉ đạo 138 và các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp, làm nhân dân lo lắng; công tác phòng ngừa tội phạm vẫn là khâu yếu, trong đó phòng ngừa xã hội hiệu quả chưa cao; phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở nhiều nơi chưa được sâu rộng, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Còn để xảy ra nhiều vụ trọng án ở nhiều địa phương.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu do công tác quản lý kinh tế, xã hội, quản lý địa bàn còn sơ hở, thiếu sót; tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả trong các cơ quan thực thi pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt; sự vào cuộc của các Ban, ngành, đoàn thể nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa kịp thời, nhất là việc phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, do đó tội phạm còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động nhiều mặt đến nước ta cả về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội. Năm 2015, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động chưa từ bỏ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước; kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức khiến tình hình tội phạm diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, các Thành viên Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ và địa phương tiếp tục chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng Công an đối với công tác phòng, chống tội phạm; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phát sinh tội phạm. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao, quyết tâm duy trì đà kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV/2015 để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 từ cơ sở theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.

- Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ và các địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt những công việc từ nay đến cuối năm.

- Tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ các cơ quan chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm để có phương án khắc phục hạn chế, yếu kém và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Tập trung lực lượng, có phương án cụ thể bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, trọng điểm, dư luận quan tâm; bảo đảm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong các hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, giam giữ can phạm nhân.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông tại cộng đồng; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm hiệu quả bền vững, các cá nhân điển hình, tiên tiến ở đơn vị, địa phương.

- Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam và các nước ASEAN.

- Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án xử lý, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan và Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP biết, phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP&AN của Quốc hội;
- Các Bộ, ngành Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Cảnh sát và C42 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, V.III, PL, KGVX;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 237/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu237/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 237/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 237/TB-VPCP kết luận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai 6 tháng cuối năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 237/TB-VPCP kết luận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai 6 tháng cuối năm 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu237/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 237/TB-VPCP kết luận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai 6 tháng cuối năm 2015

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 237/TB-VPCP kết luận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai 6 tháng cuối năm 2015

             • 22/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực