Điều ước quốc tế 24/2019/TB-LPQT

Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a

Nội dung toàn văn Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nh giữa Chính ph nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam Chính ph Ma-lai-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực go dục, ký tại Putrajaya, Ma-lai-xi-a, ngày 06 tháng 3 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 06 tng 3 năm 2019.

Bộ Ngoại giao trân trọng gi bn sao Bn ghi nh theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

BẢN GHI NHỚ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

CHÍNH PH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam làm đại diện và CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A, do Bộ Giáo dục Ma-lai-xi-a làm đại diện (sau đây dược gọi rng là “Bên và gi chung là “hai Bên);

XÉT RNG Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính ph Ma-lai-xi-a đã ký Bn Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a v Hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục ngày 21 tháng 4 năm 2004 (“Bn Ghi nh năm 2004”);

XÉT RNG hai Bên đã thực hiện thành công Bản Ghi nh năm 2004, nay hai Bên có ý định tiếp tục hợp tác v giáo dục thông qua Bn Ghi nh này và được coi bản thay thế Bản Ghi nhớ năm 2004;

GHI NHẬN mối quan hệ hữu nghị hiện hữu giữa hai nước;

MONG MUỐN ng cường và phát triển hơn na quan hệ hợp tác giữa hai ớc trong lĩnh vực giáo dục;

NHN THỨC được sự cn thiết ca quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu qu vì lợi ích của hai quốc gia; và

TIN TƯỞNG rng quan hệ hp tác này sẽ phục vụ cho lợi ích chung và góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục và xã hội của hai quốc gia,

ĐÃ THỎA THUẬN như sau:

ĐIỀU 1

MỤC TIÊU

Hai Bên, phụ thuộc vào các điều khoản ca Bản Ghi nhớ này và các luật, quy tắc, quy định và chính sách quốc gia có hiệu lực trong từng thời kỳ tại mỗi nước, tha thun tăng cường, thúc đẩy và phát trin hợp tác trong nh vực giáo dục giữa hai Bên trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

ĐIỀU 2

LĨNH VỰC HỢP TÁC

Mỗi Bên, căn cứ vào các luật, quy tắc, quy định và chính sách quc gia có hiệu lực vào từng thi kỳ, chi phi vn đề hợp tác gia hai Bên tại quốc gia của mình, thực hiện các bước cần thiết để khuyến khích và thúc đẩy hợp tác trong các nh vực sau:

1. Thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục;

2. Đào tạo và bồi dưng giáo viên;

3. Hợp tác về đánh giá giáo dục;

4. Nghiên cu và lập kế hoạch giáo dục;

5. Lãnh đạo và qun lý giáo dục;

6. Thiết kế và xây dựng chương trình;

7. Mọi lĩnh vực hợp tác khác phù hợp với mục tiêu nêu tại Điều 1 của Bản ghi nhớ này do hai Bên cùng thỏa thuận.

ĐIỀU 3

HÌNH THC HỢP TÁC

Căn cứ vào các luật, quy tắc, quy định và chính sách quc gia có hiệu lực vào từng thời k, hợp tác trong khuôn kh Bn Ghi nh này được thực hiện dưới các hình thức sau:

1. Trao đi chương trình gia các nhà lãnh đạo giáo dục, quan chc cấp cao, chuyên gia, giáo viên, cán bộ qun lý và sinh viên;

2. Trao đi học liệu, xuất bn phẩm, giáo c và thông tin;

3. Các cuộc họp, tp huấn, triển lãm, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, các cuộc thi, trại hè, học bng hoặc tài trợ; và

4. Mi hình thức hợp tác giáo dục khác phù hợp với mục tiêu nêu tại Điều I của Bn ghi nhớ này do hai Bên cùng thỏa thuận.

ĐIỀU 4

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thay mặt cho Chính ph Nước Cộng hòa Xã hội Ch nghĩa Việt Nam và B Giáo dục Ma-lai-xi-a thay mặt cho Chính ph Ma-lai-xi-a chịu trách nhiệm thực hiện Bn Ghi nhnày.

ĐIỀU 5

NHÓM CÔNG TÁC CHUNG

1. Hai Bên s thành lập Nhóm Công tác Chung Việt Nam - Ma-lai-xi-a (sau đây gọi tt là Nhóm Công tác Chung).

2. Nhóm Công c Chung có nhim vụ:

(a) xem xét các phương pháp và biện pháp đthúc đẩy mục tiêu nêu trên và bảo đảm việc điều phi và thực hiện phù hợp các quyết đnh và/hoặc khuyến nghị của mình;

(b) đánh giá tiến độ thực hiện tất c các tha thuận giữa hai nước trong khuôn kh Bn Ghi nhớ này; và

(c) tiến hành các bước cần thiết đ đảm bảo các thỏa thuận được thực thi một cách tích cực và nhanh chóng.

3. Nhóm ng tác Chung này s do một Th trưng ca Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hoặc bất kỳ một quan chức cp cao nào do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ch định thay mặt cho Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam v Tổng thư ký của Bộ Giáo dục Ma-lai-xi-a hoặc bất kỳ một quan chức cấp cao nào do Bộ Giáo dục Ma-lai-xi-a chỉ định thay mặt cho Chính ph Ma-lai-xi-a đồng ch trì với sự tham gia của các cơ quan Chính phủ có liên quan phù hợp của hai Bên.

4. Nhóm Công tác Chung sẽ họp luân phiên hai (2) năm một ln hoặc khi cn thiết theo yêu cu của một trong hai Bên tại Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

5. Nhóm Công tác Chung t chức họp vào thời gian thuận tiện do hai Bên thỏa thuận.

6. Thành phần và cơ chế làm việc của Nhóm Công tác Chung sẽ do hai Bên cùng quyết đnh.

7. Các quyết định và kết luận khác của Nhóm Công tác Chung s được th hiện trong Biên bản Họp và phù hợp với nội dung của Bn Ghi nhớ này. Hai Bên sẽ tiến hành các bước cn thiết để thực hiện những quyết định và kết luận này.

ĐIỀU 6

THỎA THUẬN TÀI CHÍNH

1. Các thỏa thuận về tài chính đ chi trả cho các hoạt động hợp c trong khuôn kh của Bn Ghi nhớ này s được hai Bên cùng thỏa thuận phù hợp với các quy tc, quy định và kh năng tài chính sn có của mi Bên.

2. Không phụ thuộc vào bt k quy định nào tại khoản 1 trên, chi phí tổ chức các cuộc họp Nhóm Công tác Chung sẽ do Bên ch nhà chi tr. Bên c đại diện tham gia các cuộc họp của Nhóm Công tác Chung, nếu có, s t chịu các chi phí đi lại và sinh hoạt.

ĐIỀU 7

THAM GIA CỦA BÊN THỨ BA

Mỗi Bên đều có th mi một bên thứ ba tham gia vào các hoạt động hoc các chương trình chung trong khuôn kh Bản Ghi nhớ này khi được Bên kia đồng ý. Khi thực hiện các hoạt động hoặc chương trình chung này, hai Bên phi bo đảm rng bên thứ ba tham gia cũng phải tuân thủ những quy định của Bn Ghi nh này.

ĐlU 8

BO VỆ QUYN S HỮU TRÍ TUỆ

1. Việc bo vệ quyền sở hu trí tuệ được thực thi theo các luật pháp, quy tắc và quy định quc gia của hai Bên và các điều ước quốc tế mà mi n là thành viên.

2. Nghiêm cấm việc sử dụng tên, biu tượng và/hoc quốc huy của bt k Bên nào trên bất k ấn phm, i liệu và/hoc công trình nghiên cứu nào khi chưa được Bên kia đồng ý trước bng văn bn.

3. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào tại khoản 1 ở trên, quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ sự phát triển công nghệ, sản phẩm và phát triển dịch vụ nào khi được thực hiện.

a) chung giữa hai Bên hoặc các kết quả nghiên cứu có được qua các hoạt động chung thì sẽ được hai Bên đồng sở hữu phù hợp với các điều kiện do hai Bên cùng thỏa thuận, và

b) riêng và độc lập bởi một Bên hoặc các kết quả nghiên cứu có được bằng các hoạt động riêng và độc lập của một Bên thì sẽ thuộc sở hữu riêng của Bên có liên quan.

ĐIỀU 9

BẢO MẬT

1. Mỗi Bên cam kết sẽ bảo mật các tài liệu, thông tin và các dữ liệu nhận được hoặc do Bên kia cung cấp trong thời gian thực hiện Bản Ghi nhớ này hay bất kỳ thỏa thuận nào khác đạt được theo Bản Ghi nhớ này.

2. Hai Bên thỏa thuận rằng quy định của Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực ràng buộc hai Bên không phụ thuộc vào việc chấm dứt hiệu lực của Bản Ghi nhớ này.

ĐIỀU 10

TẠM DỪNG

Vì lý do an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, trật tự xã hội hoặc y tế công cộng của mỗi Bên, mỗi Bên đều có quyền tạm dừng việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Bản Ghi nhớ này và việc tạm dừng thực hiện đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết thông qua đường ngoại giao.

ĐIỀU 11

ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐI VÀ B SUNG

1. Mi Bên có th yêu cầu bằng văn bản đề nghị điều chỉnh, sa đi và b sung tất cả hoặc một phần bất kỳ của Bản Ghi nhớ này.

2. Mọi điều chỉnh, sa đổi và bổ sung được hai Bên đồng ý s được lập thành văn bn và sẽ là một phần không tách rời của Bản Ghi nh này.

3 Hai Bên sẽ quyết định thời gian có hiệu lực của những điều chỉnh, sa đổi và b sung đó.

4. Trừ khi hai Bên có quyết định khác, mọi điều chỉnh, sa đổi và b sung đều không nh hưng đến việc thc hiện các hoạt động hoặc chương trình đang được trin khai và đã được hai Bên tha thuận vào trước ngày có nhng điều chnh, sa đổi hoặc bổ sung đó.

ĐIỀU 12

GIẢI QUYT TRANH CHP

Mọi bất đồng hoặc tranh chp gia hai Bên liên quan đến việc din gii và/hoặc thực hiện và/hoặc áp dụng bt kỳ điều khoản nào trong Bn Ghi nh này sẽ được giải quyết hu nghị thông qua tham vn và/hoặc đàm phán giữa hai Bên qua đường ngoại giao và không cn đến bt kỳ Bên thứ ba hoặc tòa quốc tế nào.

ĐIỀU 13

HIỆU LỰC, THỜI HẠN VÀ CHM DT

1. Bn Ghi nh này có hiệu lực k từ ngày ký và có giá trị trong thời gian năm (5) năm.

2. Bn Ghi nhớ này sẽ được tự động gia hạn cho một khoảng thời gian năm (5) năm tiếp theo sau khi hết hạn.

3. Không phụ thuộc vào quy định tại Điều này, mi Bên đều có thể chm dứt Bản Ghi nhớ này bng một văn bản thông báo cho bên kia biết qua đường ngoại giao ít nhất là ba (3) tháng trước thời điểm ý định chm dứt.

4. Việc chấm dt Bn Ghi nhớ này sẽ không ảnh hưng đến việc thực hiện các hoạt động và/hoặc các chương trình đã được thỏa thuận trước ngày chm dứt Bản Ghi nh này.

Đ LÀM BNG, những người ký tên dưới đây, đã được các Chính phủ của mỗi nước y quyền hợp pháp, đã ký Bn ghi nhớ này.

KÝ TẠI PUTRAJAYA, ngày 06 tháng 03m 2019 thành hai (2) bn chính, mỗi bn bng tiếng Việt, tiếng Mã-lai và tiếng Anh, các văn bn có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt gia các văn bn thì s dùng bản tiếng Anh làm căn cứ.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
(GS.TS. PHÙNG XUÂN NHẠ)
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
MA-LAI-XI-A
(TS. MASZLEE MALIK)
Bộ trưởng Bộ Giáo dục

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu24/2019/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo17/07/2019
Số công báoTừ số 559 đến số 560
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu24/2019/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Malaysia
        Người kýPhùng Xuân Nhạ, Maszlee Malik
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo17/07/2019
        Số công báoTừ số 559 đến số 560
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a

             • 06/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực