Thông báo 24/TB-UBND

Nội dung toàn văn Thông báo 24/TB-UBND 2022 đánh giá cấp độ dịch phòng chống COVID19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/TB-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Cập nhật 09 giờ 00 ngày 07/01/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thời “Thích Ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích Ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 110/TTr-SYT ngày 07/01/2022 về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố với các tiêu chí 1 (về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian) và tiêu chí 2 (về Độ bao phủ vắc xin) như sau:

Bảng phân độ cấp độ dịch thành phố Hà Nội

Quy mô

Cấp độ dịch

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

Cấp Thành phố

 

x

 

 

Cấp quận, huyện, thị xã

2

20

08

0

Cấp xã, phường

114

332

133

0

(Đính kèm phụ lục đánh giá chi tiết)

 


Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&THHN, Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, TTXVN-Phân xã Hà Nội;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, Phòng KGVX, KT, ĐT, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX
AN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Thông báo số 24/TB-UBND ngay 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

* Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại Hà Nội:

- Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19: 98,8% (Đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%)

- Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 96,2% (Đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

- Trong thời gian 02 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 19.427 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

1. Cấp độ dịch theo thành phố, quận, huyện, thị xã

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 4: 00.

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 3: 08.

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 2: 20.

Số quận/huyện/thị xã cấp độ 1: 02.

Bảng 1: phân độ cấp độ dịch trên quy mô quận, huyện, thị xã

STT

Quận, huyện, thành phố

Dân số

Số ca mắc cộng đồng 14 ngày qua

Số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần

Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin (%)

Cấp độ dịch

1

Hoàn Kiếm

141.687

1048

370

96,1

3

2

Ba Đình

226.315

1030

228

93,8

3

3

Nam Từ Liêm

282.444

1273

225

98,7

3

4

Cầu Giấy

294.235

1185

201

98,4

3

5

Thanh Xuân

293.292

1144

195

98,1

3

6

Gia Lâm

292.943

1060

181

94,7

3

7

Hoàng Mai

540.732

1799

166

97,9

3

8

Long Biên

337.982

1120

166

93,3

3

9

Hai Bà Trưng

304.101

896

147

96,4

2

10

Đống Đa

376.709

1106

147

98,7

2

11

Thanh Trì

288.839

843

146

94,6

2

12

Tây Hồ

167.851

485

144

98,9

2

13

Đông Anh

409.916

959

117

90,9

2

14

Hà Đông

382.637

845

110

97,9

2

15

Thường Tín

262.222

565

108

95,2

2

16

Bắc Từ Liêm

354.364

742

105

96,8

2

17

Đan Phượng

185.653

332

89

97,3

2

18

Hoài Đức

257.633

378

73

96,4

2

19

Thanh Oai

227.541

305

67

95,6

2

20

Ứng Hòa

212.224

268

63

97,5

2

21

Quốc Oai

203.079

246

61

97,9

2

22

Mê Linh

241.633

290

60

98,1

2

23

Sóc Sơn

357.652

422

59

99,0

2

24

Chương Mỹ

347.564

390

56

91,9

2

25

Thạch Thất

223.844

169

38

95,5

2

26

Mỹ Đức

203.778

148

36

95,6

2

27

Ba Vì

305.933

174

28

95,0

2

28

Sơn Tây

151.090

83

27

94,8

2

29

Phúc Thọ

194.754

70

18

96,7

1

30

Phú Xuyên

229.847

52

11

96,2

1

Toàn thành phố

8.298.494

19.427

117

96,2

2

2. Cấp độ dịch theo xã, phường, thị trấn

Trong vòng 14 ngày gần đây có 133 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Gia Lâm 15 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Ba Đình 10 đơn vị, Hai Bà Trưng 9 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Thanh Trì 8 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Cầu Giấy 7 đơn vị, Đống Đa 7 đơn vị, Long Biên 7 đơn vị, Sóc Sơn 6 đơn vị, Thường Tín 5 đơn vị, Đông Anh 5 đơn vị, Ứng Hòa 4 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Chương Mỹ 2 đơn vị, Đan Phượng 2 đơn vị, Quốc Oai 2 đơn vị, Hoài Đức 1 đơn vị. Đánh giá cấp độ dịch cụ thể như sau:

Bảng 2: Phân cấp độ dịch các xã, phường, thị trấn có diễn biến phức tạp

STT

Quận, huyện

Xã, phường

Dân số

Số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua

Số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần

Cấp độ dịch

1

Ba Đình

Điện Biên

8.895

33

185

3

2

Ba Đình

Đội Cấn

14.033

173

616

3

3

Ba Đình

Giảng Võ

18.435

57

155

3

4

Ba Đình

Kim Mã

15.571

74

238

3

5

Ba Đình

Liễu Giai

20.546

87

212

3

6

Ba Đình

Ngọc Hà

19.479

66

169

3

7

Ba Đình

Ngọc Khánh

21.182

87

205

3

8

Ba Đình

Phúc Xá

22.024

157

356

3

9

Ba Đình

Thành Công

24.126

102

211

3

10

Ba Đình

Trúc Bạch

7.514

58

386

3

11

Cầu Giấy

Dịch Vọng

27.979

114

204

3

12

Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu

31.879

155

243

3

13

Cầu Giấy

Mai Dịch

40.527

142

175

3

14

Cầu Giấy

Nghĩa Đô

35.054

152

217

3

15

Cầu Giấy

Quan Hoa

34.055

178

261

3

16

Cầu Giấy

Trung Hoà

54.770

245

224

3

17

Cầu Giấy

Yên Hoà

47.467

161

170

3

18

Chương Mỹ

Hữu Văn

10.110

42

208

3

19

Chương Mỹ

Văn Võ

9.515

37

194

3

20

Đan Phượng

Đan Phượng

9.430

58

308

3

21

Đan Phượng

Thượng Mỗ

9.897

38

192

3

22

Đông Anh

Hải Bối

19.394

91

235

3

23

Đông Anh

Mai Lâm

14.198

65

229

3

24

Đông Anh

Tiên Dương

19.344

75

194

3

25

Đông Anh

Vân Nội

13.310

53

199

3

26

Đông Anh

Võng La

14.831

81

273

3

27

Đống Đa

Khâm Thiên

9.753

65

333

3

28

Đống Đa

Kim Liên

13.795

85

308

3

29

Đống Đa

Phương Liên

17.693

56

158

3

30

Đống Đa

Quốc Tử Giám

8.140

41

252

3

31

Đống Đa

Thổ Quan

16.412

96

292

3

32

Đống Đa

Trung Phụng

16.998

105

309

3

33

Đống Đa

Văn Miếu

9.578

54

282

3

34

Gia Lâm

Cổ Bi

15.730

66

210

3

35

Gia Lâm

Đặng Xá

20.251

71

175

3

36

Gia Lâm

Đình Xuyên

11.454

88

384

3

37

Gia Lâm

Đông Dư

6.475

34

263

3

38

Gia Lâm

Dương Hà

7.353

25

170

3

39

Gia Lâm

Dương Quang

13.524

93

344

3

40

Gia Lâm

Dương Xá

13.719

82

299

3

41

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

13.340

46

172

3

42

Gia Lâm

Ninh Hiệp

18.880

65

172

3

43

Gia Lâm

Phú Thị

9.366

124

662

3

44

Gia Lâm

Trâu Quỳ

28.583

198

346

3

45

Gia Lâm

TT Yên Viên

13.171

47

178

3

46

Gia Lâm

Văn Đức

7.912

60

379

3

47

Gia Lâm

Xã Yên Viên

14.478

94

325

3

48

Gia Lâm

Yên Thường

18.557

160

431

3

49

Hà Đông

Dương Nội

25.950

161

310

3

50

Hà Đông

Mộ Lao

24.221

74

153

3

51

Hà Đông

Yên Nghĩa

24.058

74

154

3

52

Hai Bà Trưng

Bạch Đằng

19.807

83

210

3

53

Hai Bà Trưng

Bách Khoa

9.994

31

155

3

54

Hai Bà Trưng

Cầu Dền

12.620

41

162

3

55

Hai Bà Trưng

Nguyễn Du

10.078

51

253

3

56

Hai Bà Trưng

Phạm Đình Hổ

12.962

64

247

3

57

Hai Bà Trưng

Quỳnh Lôi

14.970

49

164

3

58

Hai Bà Trưng

Thanh Lương

23.038

198

430

3

59

Hai Bà Trưng

Thanh Nhàn

21.750

68

156

3

60

Hai Bà Trưng

Trương Định

21.087

110

261

3

61

Hoài Đức

An Khánh

33.236

110

165

3

62

Hoàn Kiếm

Chương Dương

23.034

216

469

3

63

Hoàn Kiếm

Cửa Đông

6.652

35

263

3

64

Hoàn Kiếm

Cửa Nam

6.354

37

291

3

65

Hoàn Kiếm

Đồng Xuân

9.444

74

392

3

66

Hoàn Kiếm

Hàng Bài

5.775

23

199

3

67

Hoàn Kiếm

Hàng Bồ

5.431

25

230

3

68

Hoàn Kiếm

Hàng Bông

6.833

28

205

3

69

Hoàn Kiếm

Hàng Buồm

7.620

33

217

3

70

Hoàn Kiếm

Hàng Đào

5.339

54

506

3

71

Hoàn Kiếm

Hàng Gai

5.779

20

173

3

72

Hoàn Kiếm

Hàng Mã

6.894

54

392

3

73

Hoàn Kiếm

Lý Thái Tổ

5.556

31

279

3

74

Hoàn Kiếm

Phúc Tân

18.541

360

971

3

75

Hoàng Mai

Định Công

59.897

189

158

3

76

Hoàng Mai

Giáp Bát

17.205

83

241

3

77

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

35.130

154

219

3

78

Hoàng Mai

Mai Động

49.000

183

187

3

79

Hoàng Mai

Tân Mai

26.712

170

318

3

80

Hoàng Mai

Thanh Trì

27.382

130

237

3

81

Hoàng Mai

Trần Phú

15.842

58

183

3

82

Hoàng Mai

Tương Mai

31.779

122

192

3

83

Hoàng Mai

Yên Sở

25.835

117

226

3

84

Long Biên

Đức Giang

28.495

89

156

3

85

Long Biên

Gia Thuỵ

15.835

76

240

3

86

Long Biên

Long Biên

22.794

103

226

3

87

Long Biên

Ngọc Lâm

25.746

121

235

3

88

Long Biên

Ngọc Thuỵ

39.915

170

213

3

89

Long Biên

Phúc Đồng

15.486

76

245

3

90

Long Biên

Việt Hưng

23.266

87

187

3

91

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

32.920

102

155

3

92

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

32.169

163

253

3

93

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

30.264

186

307

3

94

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

33.666

121

180

3

95

Nam Từ Liêm

Phú Đô

15.983

210

657

3

96

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

28.808

122

212

3

97

Nam Từ Liêm

Trung Văn

43.757

157

179

3

98

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

17.743

71

200

3

99

Quốc Oai

Đại Thành

6.757

24

178

3

100

Quốc Oai

Thạch Thán

7.006

28

200

3

101

Sóc Sơn

Hiền Ninh

13.812

46

167

3

102

Sóc Sơn

Phú Cường

15.058

49

163

3

103

Sóc Sơn

Quang Tiến

11.219

60

267

3

104

Sóc Sơn

Tân Dân

12.064

51

211

3

105

Sóc Sơn

Tiên Dược

5.140

47

457

3

106

Sóc Sơn

Việt Long

9.750

43

221

3

107

Tây Hồ

Bưởi

25.838

150

290

3

108

Tây Hồ

Xuân La

28.972

150

259

3

109

Tây Hồ

Yên Phụ

23.942

93

194

3

110

Thanh Trì

Đại Áng

11.882

44

185

3

111

Thanh Trì

Hữu Hoà

12.470

56

225

3

112

Thanh Trì

Tam Hiệp

16.348

95

291

3

113

Thanh Trì

Tân Triều

38.923

206

265

3

114

Thanh Trì

Thanh Liệt

19.081

67

176

3

115

Thanh Trì

Tứ Hiệp

24.326

114

234

3

116

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh

27.748

141

254

3

117

Thanh Trì

Yên Mỹ

6.117

35

286

3

118

Thanh Xuân

Hạ Đình

18.580

85

229

3

119

Thanh Xuân

Khương Đình

31.695

247

390

3

120

Thanh Xuân

Kim Giang

13.494

63

233

3

121

Thanh Xuân

Nhân Chính

50.982

195

191

3

122

Thanh Xuân

Phương Liệt

25.817

80

155

3

123

Thanh Xuân

Thanh Xuân Bắc

21.225

102

240

3

124

Thanh Xuân

Thanh Xuân Trung

33.418

106

159

3

125

Thường Tín

Lê Lợi

8.970

35

195

3

126

Thường Tín

Nghiêm Xuyên

6.679

24

180

3

127

Thường Tín

Tân Minh

9.461

51

270

3

128

Thường Tín

Tô Hiệu

12.542

54

215

3

129

Thường Tín

Văn Phú

8.208

82

500

3

130

Ứng Hoà

Hoà Xá

4.380

14

160

3

131

Ứng Hoà

Liên Bạt

7.265

22

151

3

132

Ứng Hoà

Tảo Dương Văn

4.782

20

209

3

133

Ứng Hoà

Viên An

7.399

23

155

3

Bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 00.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 133.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 332.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 114.

Bảng 3: Phân cấp độ dịch trên quy mô xã, phường, thị trấn

STT

Quận, huyện

Xã, phường

Cấp độ

1

Ba Đình

Cống Vị

2

2

Ba Đình

Điện Biên

3

3

Ba Đình

Đội Cấn

3

4

Ba Đình

Giảng Võ

3

5

Ba Đình

Kim Mã

3

6

Ba Đình

Liễu Giai

3

7

Ba Đình

Ngọc Hà

3

8

Ba Đình

Ngọc Khánh

3

9

Ba Đình

Nguyễn Trung Trực

2

10

Ba Đình

Phúc Xá

3

11

Ba Đình

Quán Thánh

2

12

Ba Đình

Thành Công

3

13

Ba Đình

Trúc Bạch

3

14

Ba Đình

Vĩnh Phúc

2

15

Ba Vì

Ba Trại

1

16

Ba Vì

Ba Vì

1

17

Ba Vì

Cẩm Lĩnh

1

18

Ba Vì

Cam Thượng

2

19

Ba Vì

Châu Sơn

1

20

Ba Vì

Chu Minh

1

21

Ba Vì

Cổ Đô

1

22

Ba Vì

Đông Quang

2

23

Ba Vì

Đồng Thái

2

24

Ba Vì

Khánh Thượng

1

25

Ba Vì

Minh Châu

1

26

Ba Vì

Minh Quang

1

27

Ba Vì

Phong Vân

1

28

Ba Vì

Phú Châu

1

29

Ba Vì

Phú Cường

1

30

Ba Vì

Phú Đông

1

31

Ba Vì

Phú Phương

1

32

Ba Vì

Phú Sơn

2

33

Ba Vì

Sơn Đà

1

34

Ba Vì

Tản Hồng

1

35

Ba Vì

Tản Lĩnh

2

36

Ba Vì

Tây Đằng

1

37

Ba Vì

Thái Hòa

2

38

Ba Vì

Thuần Mỹ

1

39

Ba Vì

Thụy An

2

40

Ba Vì

Tiên Phong

2

41

Ba Vì

Tòng Bạt

1

42

Ba Vì

Vân Hòa

1

43

Ba Vì

Vạn Thắng

2

44

Ba Vì

Vật Lại

2

45

Ba Vì

Yên Bài

1

46

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 1

2

47

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

2

48

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

2

49

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

2

50

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

2

51

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

2

52

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

2

53

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

2

54

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

2

55

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

2

56

Bắc Từ Liêm

Thuỵ Phương

2

57

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

2

58

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

2

59

Cầu Giấy

Dịch Vọng

3

60

Cầu Giấy

Dịch Vọng Hậu

3

61

Cầu Giấy

Mai Dịch

3

62

Cầu Giấy

Nghĩa Đô

3

63

Cầu Giấy

Nghĩa Tân

2

64

Cầu Giấy

Quan Hoa

3

65

Cầu Giấy

Trung Hoà

3

66

Cầu Giấy

Yên Hoà

3

67

Chương Mỹ

Chúc Sơn

2

68

Chương Mỹ

Đại Yên

2

69

Chương Mỹ

Đồng Lạc

1

70

Chương Mỹ

Đồng Phú

1

71

Chương Mỹ

Đông Phương Yên

2

72

Chương Mỹ

Đông Sơn

2

73

Chương Mỹ

Hoà Chính

2

74

Chương Mỹ

Hoàng Diệu

1

75

Chương Mỹ

Hoàng Văn Thụ

1

76

Chương Mỹ

Hồng Phong

1

77

Chương Mỹ

Hợp Đồng

1

78

Chương Mỹ

Hữu Văn

3

79

Chương Mỹ

Lam Điền

2

80

Chương Mỹ

Mỹ Lương

2

81

Chương Mỹ

Nam Phương Tiến

2

82

Chương Mỹ

Ngọc Hoà

2

83

Chương Mỹ

Phú Nam An

1

84

Chương Mỹ

Phú Nghĩa

2

85

Chương Mỹ

Phụng Châu

2

86

Chương Mỹ

Quảng Bị

2

87

Chương Mỹ

Tân Tiến

2

88

Chương Mỹ

Thanh Bình

2

89

Chương Mỹ

Thượng Vực

2

90

Chương Mỹ

Thuỵ Hương

2

91

Chương Mỹ

Thủy Xuân Tiên

2

92

Chương Mỹ

Tiên Phương

1

93

Chương Mỹ

Tốt Động

2

94

Chương Mỹ

Trần Phú

1

95

Chương Mỹ

Trung Hoà

2

96

Chương Mỹ

Trường Yên

2

97

Chương Mỹ

Văn Võ

3

98

Chương Mỹ

Xuân Mai

2

99

Đan Phượng

Đan Phượng

3

100

Đan Phượng

Đồng Tháp

2

101

Đan Phượng

Hạ Mỗ

2

102

Đan Phượng

Hồng Hà

2

103

Đan Phượng

Liên Hà

2

104

Đan Phượng

Liên Hồng

2

105

Đan Phượng

Liên Trung

2

106

Đan Phượng

Phùng

2

107

Đan Phượng

Phương Đình

2

108

Đan Phượng

Song Phượng

2

109

Đan Phượng

Tân Hội

2

110

Đan Phượng

Tân Lập

2

111

Đan Phượng

Thọ An

2

112

Đan Phượng

Thọ Xuân

2

113

Đan Phượng

Thượng Mỗ

3

114

Đan Phượng

Trung Châu

2

115

Đông Anh

Bắc Hồng

2

116

Đông Anh

Cổ Loa

2

117

Đông Anh

Đại Mạch

2

118

Đông Anh

TT Đông Anh

2

119

Đông Anh

Đông Hội

2

120

Đông Anh

Dục Tú

2

121

Đông Anh

Hải Bối

3

122

Đông Anh

Kim Chung

2

123

Đông Anh

Kim Nỗ

2

124

Đông Anh

Liên Hà

2

125

Đông Anh

Mai Lâm

3

126

Đông Anh

Nam Hồng

2

127

Đông Anh

Nguyên Khê

2

128

Đông Anh

Tàm Xá

2

129

Đông Anh

Thuỵ Lâm

2

130

Đông Anh

Tiên Dương

3

131

Đông Anh

Uy Nỗ

2

132

Đông Anh

Van Hà

2

133

Đông Anh

Vân Nội

3

134

Đông Anh

Việt Hùng

2

135

Đông Anh

Vĩnh Ngọc

2

136

Đông Anh

Võng La

3

137

Đông Anh

Xuân Canh

2

138

Đông Anh

Xuân Nộn

2

139

Đống Đa

Cát Linh

2

140

Đống Đa

Hàng Bột

2

141

Đống Đa

Khâm Thiên

3

142

Đống Đa

Khương Thượng

2

143

Đống Đa

Kim Liên

3

144

Đống Đa

Láng Hạ

2

145

Đống Đa

Láng Thượng

2

146

Đống Đa

Nam Đồng

2

147

Đống Đa

Ngã Tư Sở

2

148

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

2

149

Đống Đa

Phương Liên

3

150

Đống Đa

Phương Mai

2

151

Đống Đa

Quang Trung

2

152

Đng Đa

Quốc Tử Giám

3

153

Đống Đa

Thịnh Quang

2

154

Đống Đa

Thổ Quan

3

155

Đống Đa

Trung Liệt

2

156

Đống Đa

Trung Phụng

3

157

Đống Đa

Trung Tự

2

158

Đống Đa

Văn Chương

2

159

Đống Đa

Văn Miếu

3

160

Gia Lâm

Bát Tràng

2

161

Gia Lâm

Cổ Bi

3

162

Gia Lâm

Đa Tốn

2

163

Gia Lâm

Đặng Xá

3

164

Gia Lâm

Đình Xuyên

3

165

Gia Lâm

Đông Dư

3

166

Gia Lâm

Dương Hà

3

167

Gia Lâm

Dương Quang

3

168

Gia Lâm

Dương Xá

3

169

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

3

170

Gia Lâm

Kim Lan

2

171

Gia Lâm

Kim Sơn

2

172

Gia Lâm

Lệ Chi

2

173

Gia Lâm

Ninh Hiệp

3

174

Gia Lâm

Phù Đổng

2

175

Gia Lâm

Phú Thị

3

176

Gia Lâm

Trâu Quỳ

3

177

Gia Lâm

Trung Mầu

2

178

Gia Lâm

TT Yên Viên

3

179

Gia Lâm

Văn Đức

3

180

Gia Lâm

Xã Yên Viên

3

181

Gia Lâm

Yên Thường

3

182

Hà Đông

Biên Giang

2

183

Hà Đông

Đồng Mai

2

184

Hà Đông

Dương Nội

3

185

Hà Đông

Hà Cầu

2

186

Hà Đông

Kiến Hưng

2

187

Hà Đông

La Khê

2

188

Hà Đông

Mộ Lao

3

189

Hà Đông

Nguyễn Trãi

2

190

Hà Đông

Phú La

2

191

Hà Đông

Phú Lãm

2

192

Hà Đông

Phú Lương

2

193

Hà Đông

Phúc La

2

194

Hà Đông

Quang Trung

2

195

Hà Đông

Vạn Phúc

2

196

Hà Đông

Văn Quán

2

197

Hà Đông

Yên Nghĩa

3

198

Hà Đông

Yết Kiêu

2

199

Hai Bà Trưng

Bạch Đằng

3

200

Hai Bà Trưng

Bách Khoa

3

201

Hai Bà Trưng

Bạch Mai

2

202

Hai Bà Trưng

Cầu Dền

3

203

Hai Bà Trưng

Đống Mác

2

204

Hai Bà Trưng

Đồng Nhân

2

205

Hai Bà Trưng

Đồng Tâm

2

206

Hai Bà Trưng

Lê Đại Hành

2

207

Hai Bà Trưng

Minh Khai

2

208

Hai Bà Trưng

Nguyễn Du

3

209

Hai Bà Trưng

Phạm Đình Hổ

3

210

Hai Bà Trưng

Phố Huế

2

211

Hai Bà Trưng

Quỳnh Lôi

3

212

Hai Bà Trưng

Quỳnh Mai

2

213

Hai Bà Trưng

Thanh Lương

3

214

Hai Bà Trưng

Thanh Nhàn

3

215

Hai Bà Trưng

Trương Định

3

216

Hai Bà Trưng

Vĩnh Tuy

2

217

Hoài Đức

An Khánh

3

218

Hoài Đức

An Thượng

2

219

Hoài Đức

Cát Quế

2

220

Hoài Đức

Đắc Sở

2

221

Hoài Đức

Di Trạch

2

222

Hoài Đức

Đông La

2

223

Hoài Đức

Đức Giang

2

224

Hoài Đức

Đức Thượng

2

225

Hoài Đức

Dương Liễu

1

226

Hoài Đức

Kim Chung

2

227

Hoài Đức

La Phù

1

228

Hoài Đức

Lại Yên

2

229

Hoài Đức

Minh Khai

1

230

Hoài Đức

Sơn Đồng

1

231

Hoài Đức

Song Phương

2

232

Hoài Đức

Thị Trấn Trôi

2

233

Hoài Đức

Tiền Yên

2

234

Hoài Đức

Vân Canh

2

235

Hoài Đức

Vân Côn

2

236

Hoài Đức

Yên Sở

1

237

Hoàn Kiếm

Chương Dương

3

238

Hoàn Kiếm

Cửa Đông

3

239

Hoàn Kiếm

Cửa Nam

3

240

Hoàn Kiếm

Đồng Xuân

3

241

Hoàn Kiếm

Hàng Bạc

2

242

Hoàn Kiếm

Hàng Bài

3

243

Hoàn Kiếm

Hàng Bồ

3

244

Hoàn Kiếm

Hàng Bông

3

245

Hoàn Kiếm

Hàng Buồm

3

246

Hoàn Kiếm

Hàng Đào

3

247

Hoàn Kiếm

Hàng Gai

3

248

Hoàn Kiếm

Hàng Mã

3

249

Hoàn Kiếm

Hàng Trống

2

250

Hoàn Kiếm

Lý Thái Tổ

3

251

Hoàn Kiếm

Phan Chu Trinh

2

252

Hoàn Kiếm

Phúc Tân

3

253

Hoàn Kiếm

Trần Hưng Đạo

2

254

Hoàn Kiếm

Tràng Tiền

2

255

Hoàng Mai

Đại Kim

2

256

Hoàng Mai

Định Công

3

257

Hoàng Mai

Giáp Bát

3

258

Hoàng Mai

Hoàng Liệt

2

259

Hoàng Mai

Hoàng Văn Thụ

2

260

Hoàng Mai

Lĩnh Nam

3

261

Hoàng Mai

Mai Động

3

262

Hoàng Mai

Tân Mai

3

263

Hoàng Mai

Thanh Trì

3

264

Hoàng Mai

Thịnh Liệt

2

265

Hoàng Mai

Trần Phú

3

266

Hoàng Mai

Tương Mai

3

267

Hoàng Mai

Vĩnh Hưng

2

268

Hoàng Mai

Yên Sở

3

269

Long Biên

Bồ Đề

2

270

Long Biên

Cự Khối

2

271

Long Biên

Đức Giang

3

272

Long Biên

Gia Thuỵ

3

273

Long Biên

Giang Biên

2

274

Long Biên

Long Biên

3

275

Long Biên

Ngọc Lâm

3

276

Long Biên

Ngọc Thuỵ

3

277

Long Biên

Phúc Đồng

3

278

Long Biên

Phúc Lợi

2

279

Long Biên

Sài Đồng

2

280

Long Biên

Thạch Bàn

2

281

Long Biên

Thượng Thanh

2

282

Long Biên

Việt Hưng

3

283

Mê Linh

Chi Đông

2

284

Mê Linh

Chu Phan

2

285

Mê Linh

Đại Thịnh

2

286

Mê Linh

Hoàng Kim

2

287

Mê Linh

Kim Hoa

2

288

Mê Linh

Liên Mạc

2

289

Mê Linh

Mê Linh

2

290

Mê Linh

Quang Minh

2

291

Mê Linh

Tam Đồng

2

292

Mê Linh

Thạch Đà

1

293

Mê Linh

Thanh Lâm

2

294

Mê Linh

Tiền Phong

2

295

Mê Linh

Tiến Thắng

2

296

Mê Linh

Tiến Thịnh

1

297

Mê Linh

Tráng Việt

2

298

Mê Linh

Tự Lập

2

299

Mê Linh

Văn Khê

2

300

Mê Linh

Vạn Yên

1

301

Mỹ Đức

An Mỹ

1

302

Mỹ Đức

An Phú

1

303

Mỹ Đức

An Tiến

1

304

Mỹ Đức

Bột Xuyên

1

305

Mỹ Đức

Đại Hưng

2

306

Mỹ Đức

Đại Nghĩa

2

307

MĐức

Đốc Tín

2

308

Mỹ Đức

Đồng Tâm

2

309

Mỹ Đức

Hồng Sơn

1

310

Mỹ Đức

Hợp Thanh

2

311

Mỹ Đức

Hợp Tiến

2

312

Mỹ Đức

Hùng Tiến

2

313

Mỹ Đức

Hương Sơn

2

314

Mỹ Đức

Lê Thanh

1

315

Mỹ Đức

Mỹ Thành

1

316

Mỹ Đức

Phù Lưu Tế

2

317

Mỹ Đức

Phúc Lâm

2

318

Mỹ Đức

Phùng Xá

1

319

MĐức

Thượng Lâm

2

320

Mỹ Đức

Tuy Lai

2

321

Mỹ Đức

Vạn Kim

2

322

Mỹ Đức

Xuy Xá

2

323

Nam Từ Liêm

Cầu Diễn

2

324

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

3

325

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

3

326

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

3

327

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

3

328

Nam Từ Liêm

Phú Đô

3

329

Nam Từ Liêm

Phương Canh

2

330

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

3

331

Nam Từ Liêm

Trung Văn

3

332

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

3

333

Phú Xuyên

Bạch Hạ

1

334

Phú Xuyên

Châu Can

2

335

Phú Xuyên

Chuyên Mỹ

1

336

Phú Xuyên

Đại Thắng

1

.337

Phú Xuyên

Đại Xuyên

1

338

Phú Xuyên

Hoàng Long

1

339

Phú Xuyên

Hồng Minh

1

340

Phú Xuyên

Hồng Thái

1

341

Phú Xuyên

Khai Thái

1

342

Phú Xuyên

Minh Tân

1

343

Phú Xuyên

Nam Phong

1

344

Phú Xuyên

Nam Tiến

1

345

Phú Xuyên

Nam Triều

1

346

Phú Xuyên

Phú Minh

1

347

Phú Xuyên

Phú Túc

1

348

Phú Xuyên

Phú Xuyên

1

349

Phú Xuyên

Phú Yên

1

350

Phú Xuyên

Phúc Tiến

1

351

Phú Xuyên

Phượng Dực

1

352

Phú Xuyên

Quang Lãng

2

353

Phú Xuyên

Quang Trung

1

354

Phú Xuyên

Sơn Hà

1

355

Phú Xuyên

Tân Dân

1

356

Phú Xuyên

Tri Thủy

1

357

Phú Xuyên

Tri Trung

2

358

Phú Xuyên

Văn Hoàng

1

359

Phú Xuyên

Vân Từ

1

360

Phúc Thọ

Hát Môn

2

361

Phúc Thọ

Hiệp Thuận

1

362

Phúc Thọ

Liên Hiệp

1

363

Phúc Thọ

Long Xuyên

2

364

Phúc Thọ

Ngọc Tảo

2

365

Phúc Thọ

Phúc Hoà

1

366

Phúc Thọ

Thị Trấn Phúc Thọ

2

367

Phúc Thọ

Phụng Thượng

1

368

Phúc Thọ

Sen Phương

2

369

Phúc Thọ

Tam Hiệp

1

370

Phúc Thọ

Tam Thuấn

2

371

Phúc Thọ

Thanh Đa

2

372

Phúc Thọ

Thọ Lộc

1

373

Phúc Thọ

Thượng Cốc

1

374

Phúc Thọ

Tích Giang

2

375

Phúc Thọ

Trạch Mỹ Lộc

1

376

Phúc Thọ

Vân Hà

1

377

Phúc Thọ

Vân Nam

1

378

Phúc Thọ

Vân Phúc

1

379

Phúc Thọ

Võng Xuyên

1

380

Phúc Thọ

Xuân Đình

2

381

Quốc Oai

Cấn Hữu

2

382

Quốc Oai

Cộng Hoà

2

383

Quốc Oai

Đại Thành

3

384

Quốc Oai

Đồng Quang

2

385

Quốc Oai

Đông Xuân

2

386

Quốc Oai

Đông Yên

2

387

Quốc Oai

Hoà Thạch

2

388

Quốc Oai

Liệp Tuyết

1

389

Quốc Oai

Nghĩa Hương

2

390

Quốc Oai

Ngọc Liệp

2

391

Quốc Oai

Ngọc Mỹ

1

392

Quốc Oai

Phú Cát

2

393

Quốc Oai

Phú Mãn

1

394

Quốc Oai

Phượng Cách

2

395

Quốc Oai

Quốc Oai

2

396

Quốc Oai

Sài Sơn

2

397

Quốc Oai

Tân Hoà

2

398

Quốc Oai

Tân Phú

2

399

Quốc Oai

Thạch Thán

3

400

Quốc Oai

Tuyết Nghĩa

1

401

Quốc Oai

Yên Sơn

2

402

Sóc Sơn

Bắc Phú

2

403

Sóc Sơn

Bắc Sơn

1

404

Sóc Sơn

Đông Xuân

2

405

Sóc Sơn

Đức Hoà

2

406

Sóc Sơn

Hiền Ninh

3

407

Sóc Sơn

Hồng Kỳ

2

408

Sóc Sơn

Kim Lũ

1

409

Sóc Sơn

Mai Đình

2

410

Sóc Sơn

Minh Phú

2

411

Sóc Sơn

Minh Trí

2

412

Sóc Sơn

Nam Sơn

2

413

Sóc Sơn

Phú Cường

3

414

Sóc Sơn

Phù Linh

2

415

Sóc Sơn

Phù Lỗ

1

416

Sóc Sơn

Phú Minh

2

417

Sóc Sơn

Quang Tiến

3

418

Sóc Sơn

Sóc Sơn

2

419

Sóc Sơn

Tân Dân

3

420

Sóc Sơn

Tân Hưng

2

421

Sóc Sơn

Tân Minh

2

422

Sóc Sơn

Thanh Xuân

2

423

Sóc Sơn

Tiên Dược

3

424

Sóc Sơn

Trung Giã

2

425

Sóc Sơn

Việt Long

3

426

Sóc Sơn

Xuân Giang

2

427

Sóc Sơn

Xuân Thu

2

428

Sơn Tây

Cổ Đông

1

429

Sơn Tây

Đường Lâm

2

430

Sơn Tây

Kim Sơn

1

431

Sơn Tây

Lê Lợi

2

432

Sơn Tây

Ngô Quyền

2

433

Sơn Tây

Phú Thịnh

1

434

Sơn Tây

Quang Trung

2

435

Sơn Tây

Sơn Đông

2

436

Sơn Tây

Sơn Lộc

2

437

Sơn Tây

Thanh Mỹ

1

438

Sơn Tây

Trung Hưng

2

439

Sơn Tây

Trung Sơn Trầm

1

440

Sơn Tây

Viên Sơn

2

441

Sơn Tây

Xuân Khanh

1

442

Sơn Tây

Xuân Sơn

2

443

Tây Hồ

Bưởi

3

444

Tây Hồ

Nhật Tân

2

445

Tây Hồ

Phú Thượng

2

446

Tây Hồ

Quảng An

2

447

Tây Hồ

Thuỵ Khuê

2

448

Tây Hồ

Tứ Liên

2

449

Tây Hồ

Xuân La

3

450

Tây Hồ

Yên Phụ

3

451

Thạch Thất

Bình Phú

1

452

Thạch Thất

Bình Yên

2

453

Thạch Thất

Cẩm Yên

2

454

Thạch Thất

Cần Kiệm

2

455

Thạch Thất

Canh Nậu

1

456

Thạch Thất

Chàng Sơn

2

457

Thạch Thất

Đại Đồng

1

458

Thạch Thất

Di Nậu

2

459

Thạch Thất

Đồng Trúc

2

460

Thạch Thất

Hạ Bằng

2

461

Thạch Thất

Hương Ngải

2

462

Thạch Thất

Hữu Bằng

1

463

Thạch Thất

Kim Quan

2

464

Thạch Thất

Lại Thượng

1

465

Thạch Thất

Liên Quan

2

466

Thạch Thất

Phú Kim

2

467

Thạch Thất

Phùng Xá

2

468

Thạch Thất

Tân Xã

2

469

Thạch Thất

Thạch Hoà

2

470

Thạch Thất

Thạch Xá

1

471

Thạch Thất

Tiến Xuân

2

472

Thạch Tht

Yên Bình

2

473

Thạch Thất

Yên Trung

1

474

Thanh Oai

Bích Hoà

2

475

Thanh Oai

Bình Minh

2

476

Thanh Oai

Cao Dương

1

477

Thanh Oai

Cao Viên

2

478

Thanh Oai

Cự Khê

2

479

Thanh Oai

Dân Hoà

2

480

Thanh Oai

Đỗ Động

2

481

Thanh Oai

Hồng Dương

2

482

Thanh Oai

Kim An

1

483

Thanh Oai

Kim Bài

2

484

Thanh Oai

Kim Thư

2

485

Thanh Oai

Liên Châu

1

486

Thanh Oai

Mỹ Hưng

2

487

Thanh Oai

Phương Trung

2

488

Thanh Oai

Tam Hưng

2

489

Thanh Oai

Tân Ước

2

490

Thanh Oai

Thanh Cao

2

491

Thanh Oai

Thanh Mai

2

492

Thanh Oai

Thanh Thuỳ

2

493

Thanh Oai

Thanh Văn

2

494

Thanh Oai

Xuân Dương

2

495

Thanh Trì

Đại Áng

3

496

Thanh Trì

Đông Mỹ

2

497

Thanh Trì

Duyên Hà

2

498

Thanh Trì

Hữu Hoà

3

499

Thanh Trì

Liên Ninh

2

500

Thanh Trì

Ngọc Hồi

2

501

Thanh Trì

Ngũ Hiệp

2

502

Thanh Trì

Tả Thanh Oai

2

503

Thanh Trì

Tam Hiệp

3

504

Thanh Trì

Tân Triều

3

505

Thanh Trì

Thanh Liệt

3

506

Thanh Trì

Tứ Hiệp

3

507

Thanh Trì

Văn Điển

2

508

Thanh Trì

Vạn Phúc

2

509

Thanh Trì

Vĩnh Quỳnh

3

510

Thanh Trì

Yên Mỹ

3

511

Thanh Xuân

Hạ Đình

3

512

Thanh Xuân

Khương Đình

3

513

Thanh Xuân

Khương Mai

2

514

Thanh Xuân

Khương Trung

2

515

Thanh Xuân

Kim Giang

3

516

Thanh Xuân

Nhân Chính

3

517

Thanh Xuân

Phương Liệt

3

518

Thanh Xuân

Thanh Xuân Bắc

3

519

Thanh Xuân

Thanh Xuân Nam

2

520

Thanh Xuân

Thanh Xuân Trung

3

521

Thanh Xuân

Thượng Đình

2

522

Thường Tín

Chương Dương

2

523

Thường Tín

Dũng Tiến

2

524

Thường Tín

Duyên Thái

2

525

Thường Tín

Hà Hồi

2

526

Thường Tín

Hiền Giang

2

527

Thường Tín

Hòa Bình

2

528

Thường Tín

Hồng Vân

2

529

Thường Tín

Khánh Hà

2

530

Thường Tín

Lê Lợi

3

531

Thường Tín

Liên Phương

2

532

Thường Tín

Minh Cường

2

533

Thường Tín

Nghiêm Xuyên

3

534

Thường Tín

Nguyễn Trãi

2

535

Thường Tín

Nhị Khê

2

536

Thường Tín

Ninh Sở

2

537

Thường Tín

Quất Động

2

538

Thường Tín

Tân Minh

3

539

Thường Tín

Thắng Lợi

2

540

Thường Tín

Thống Nhất

2

541

Thường Tín

Thư Phú

2

542

Thường Tín

Thường Tín

2

543

Thường Tín

Tiền Phong

2

544

Thường Tín

Tô Hiệu

3

545

Thường Tín

Tự Nhiên

2

546

Thường Tín

Văn Bình

2

547

Thường Tín

Vạn Điểm

1

548

Thường Tín

Văn Phú

3

549

Thường Tín

Vân Tảo

2

550

Thường Tín

Văn Tự

2

551

Ứng Hoà

Cao Thành

1

552

Ứng Hoà

Đại Cường

2

553

Ứng Hoà

Đại Hùng

1

554

Ứng Hoà

Đội Bình

2

555

Ứng Hoà

Đông Lỗ

1

556

Ứng Hoà

Đồng Tân

2

557

Ứng Hoà

Đồng Tiến

2

558

Ứng Hoà

Hoà Lâm

2

559

Ứng Hoà

Hoà Nam

2

560

Ứng Hoà

Hoà Phú

2

561

Ứng Hoà

Hoa Sơn

2

562

Ứng Hoà

Hoà Xá

3

563

Ứng Hoà

Hồng Quang

2

564

Ứng Hoà

Kim Đường

1

565

Ứng Hoà

Liên Bạt

3

566

Ứng Hoà

Lưu Hoàng

2

567

Ứng Hoà

Minh Đức

2

568

Ứng Hoà

Phù Lưu

2

569

Ứng Hoà

Phương Tú

2

570

Ứng Hoà

Quảng Phú Cầu

1

571

Ứng Hoà

Sơn Công

2

572

Ứng Hoà

Tảo Dương Văn

3

573

Ứng Hoà

Trầm Lộng

2

574

Ứng Hoà

Trung Tú

2

575

Ứng Hoà

Trường Thịnh

1

576

Ứng Hoà

Vân Đình

2

577

Ứng Hoà

Vạn Thái

1

578

Ứng Hoà

Viên An

3

579

Ứng Hoà

Viên Nội

1

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu24/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2022
Ngày hiệu lực07/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(08/01/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 24/TB-UBND 2022 đánh giá cấp độ dịch phòng chống COVID19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 24/TB-UBND 2022 đánh giá cấp độ dịch phòng chống COVID19 Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu24/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChử Xuân Dũng
        Ngày ban hành07/01/2022
        Ngày hiệu lực07/01/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (08/01/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 24/TB-UBND 2022 đánh giá cấp độ dịch phòng chống COVID19 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 24/TB-UBND 2022 đánh giá cấp độ dịch phòng chống COVID19 Hà Nội

           • 07/01/2022

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2022

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực