Thông báo 2434/TB-BXD

Thông báo số 2434/TB-BXD về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Thông báo 2434/TB-BXD điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 161/QĐ-BXD phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2009.

Nội dung toàn văn Thông báo 2434/TB-BXD điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2434/TB-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 09/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 7344/VPCP-TCCV ngày 29/10/2008 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đồng chí GS.TSKH Nguyễn Văn Liên – Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng (do đến tuổi nghỉ hưu) kể từ ngày 01/11/2008 và tiếp tục làm Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, đồng thời là Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia.

Trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cán bộ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng, để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh tạm thời việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân:

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý ngành Xây dựng; định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên phạm vi cả nước;

- Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, các chương trình, dự án quốc gia về phát triển đô thị; việc phân công, phân cấp quản lý đô thị, đánh giá, phân loại đô thị;

- Công tác lập, thẩm định và chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia;

- Công tác cải cách hành chính ngành Xây dựng;

- Công tác khoa học công nghệ;

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị cho cán bộ chính quyền đô thị;

- Kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng và Chính phủ;

- Công tác kế hoạch và đầu tư; quản lý và phân bổ ngân sách nhà nước;

- Công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua – khen thưởng; công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng Cao Lại Quang:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về điều kiện, năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng;

- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;

- Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; công tác quản lý kinh tế xây dựng, tài chính kế toán tại các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư;

- Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao phụ trách;

- Công tác pháp chế, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách;

- Chỉ đạo lĩnh vực cơ khí xây dựng;

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường ngành xây dựng;

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ;

- Công tác tài chính, kế toán, lao động, tiền lương trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; công tác y tế ngành Xây dựng;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng;

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng;

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tại Dự án Thủy Điện Sơn La và Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Trần Ngọc Chính:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

- Quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật;

- Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị, bao gồm: các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ; các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị; quy chế khu đô thị mới; quản lý trật tự xây dựng đô thị; các dịch vụ trong khu đô thị;

- Công tác cấp giấy phép xây dựng công trình;

- Công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư;

- Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách;

- Công tác pháp chế, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách;

- Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về nhà ở và công sở;

- Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản;

- Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng;

- Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách;

- Công tác pháp chế, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách;

- Công tác văn phòng, quy chế, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ;

- Công tác hợp tác quốc tế;

- Công tác thông tin và truyền thông ngành Xây dựng;

- Công tác quốc phòng – an ninh, phòng chống bão lụt;

- Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ngành Xây dựng; đầu tư ra nước ngoài của ngành Xây dựng;

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Công tác thanh tra hành chính, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ huy quân sự, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Xây dựng; Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Việc điều chỉnh phân công công tác trên đây được thực hiện kể từ ngày 01/11/2008. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ xem xét và có thể tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác chung của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch – Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2434/TB-BXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2434/TB-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực08/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2434/TB-BXD

Lược đồ Thông báo 2434/TB-BXD điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2434/TB-BXD điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2434/TB-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực08/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 2434/TB-BXD điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 2434/TB-BXD điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Xây dựng