Thông báo 244/TB-VPCP

Thông báo 244/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 244/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bạc Liêu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 244/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu; thăm Nhà máy điện gió và một số mô hình nông thôn mới. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, Quý II năm 2013 và một số kiến nghị của tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bạc Liêu và những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nền tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,6%; xuất khẩu đạt trên 330 triệu USD, tăng 11,6%; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 32 bậc (xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 11,6%, trong đó nông nghiệp tăng 9,1%, công nghiệp tăng 10,3%, dịch vụ tăng 15,9%; thu ngân sách tăng 9,39%. Tỉnh đã chỉ đạo tích cực thực hiện Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã phê duyệt quy hoạch 50/50 xã, 35/50 xã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới và xây dựng được một số mô hình nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân, các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2011 còn 12,44%; tạo việc làm mới cho trên 14.500 người lao động; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên Bạc Liêu vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, quy mô kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp; thu hút các nguồn vốn đầu tư chưa nhiều; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy có được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển trong thời gian tới Tỉnh đã đề ra. Bạc Liêu cần lưu ý một số việc sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ; các Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho doanh nghiệp nhất là về vốn và thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định đây là Chương trình có chiến lược, lâu dài, cần bền bỉ, thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch để đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch sản xuất để phát triển bền vững.

3. Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với phát triển văn hóa và du lịch; lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn; có giải pháp huy động, sử dụng tốt nguồn lực của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình, trước hết là các mô hình cánh đồng mẫu lớn, nuôi tôm công nghiệp gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sơ kết Trung ương.

4. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện; đồng thời tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với các hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

5. Tiếp tục quan tâm, chú trọng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; làm tốt công tác cải cách hành chính; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2010, số 183/TB-VPCP ngày 09 tháng 7 năm 2010. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cao Văn Lầu: Đây là công trình quan trọng của địa phương nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tỉnh hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất về quy mô và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ (kể cả vốn vay ODA) báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về vốn đầu tư các dự án đường giao thông đến trung tâm xã: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung (trong đó có đề nghị của tỉnh Bạc Liêu), đề xuất phương án xử lý báo cáo Chính phủ.

4. Đồng ý hỗ trợ vốn đầu tư Dự án khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ: Tỉnh khẩn trương rà soát quy mô, phân kỳ đầu tư và phê duyệt Dự án theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch 2014-2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.

Về đề nghị bố trí 100 tỷ đồng cho Tỉnh thực hiện Dự án nêu trên trong năm 2013: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp trong phương án ứng vốn kế hoạch 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp; dự án bờ kè sông Bạc Liêu: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2010.

6. Về việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử cấp quốc gia lần thứ nhất, năm 2014: Đây là sự kiện của cả các tỉnh Nam bộ và cả nước; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, bảo đảm tiết kiệm và đạt mục tiêu đề ra.

Về kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử: các tỉnh vùng Nam bộ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu kêu gọi nguồn lực của các nhà tài trợ để thực hiện. Trường hợp có khó khăn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề xuất, hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách Trung ương.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng khu di tích lưu niệm nghệ nhân Cao Văn Lầu: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tính toán quy mô, làm rõ cơ cấu nguồn vốn (ngân sách địa phương, phần hỗ trợ ngân sách Trung ương) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.

8. Về hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới: Tỉnh sử dụng số vốn đã được giao, huy động ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung nhu cầu các địa phương, đề xuất phương án xử lý từ năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về vốn vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ: Tỉnh có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

10. Về cơ chế đầu tư Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 16/TTg-KTN ngày 15 tháng 3 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, Vụ III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu244/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2013
Ngày hiệu lực15/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 244/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 244/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bạc Liêu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu244/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành15/07/2013
        Ngày hiệu lực15/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 244/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 244/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bạc Liêu

           • 15/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực