Thông báo 245/TB-VPCP

Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 245/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, dự Lễ khởi công Nhà máy thức ăn chăn nuôi Japfa Comfeed tỉnh Hòa Bình. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Binh về những thành tích đã đạt được trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (GDP) đạt 10,42%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đạt trên 70%; các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 26,09%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định..

Tuy nhiên, Hòa Bình là Tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, thách thức; hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều bất cập; thu hút đầu tư còn rất hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số việc:

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012, số 13/2012/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Tỉnh cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn những dự án, công trình cấp thiết theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

- Phát huy lợi thế cửa ngõ phía tây là tỉnh trong vùng vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, có thế mạnh về đất đai, các dịch vụ hậu cần phục vụ cho Thủ đô, Tỉnh cần phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội rà soát điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng Thủ đô mới và các quy hoạch ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ...theo hướng hậu cần phục vụ Thủ đô để phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; chủ động công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh và giảm thiểu tai nạn giao thông; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển; tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về cơ chế, chính sách:

a) Về việc thành lập kế hoạch vốn đầu tư và cân đối cho các dự án khởi công mới: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tỉnh Hòa Bình và các địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

b) Về việc không triển khai Dự án xây dựng hồ chứa nước Hưng Thi, huyện Lạc Thủy: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 10 năm 2012 xem xét, quyết định.

c) Về điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà: Đồng ý việc điều chỉnh lại dự án cho phù hợp, thực hiện quy trình và trình duyệt theo quy định.

d) Về đề nghị cho tạm ứng 100 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2013 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung các dự án ứng vốn năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

đ) Về đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 55 tỷ đồng để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương năm 2011: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Tỉnh, đề xuất phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

e) Về điều chỉnh vườn Quốc gia Ba Vì thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình quản lý từ độ cao 100m lên độ cao 300m kết hợp với địa hình: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tỉnh kiểm tra, rà soát cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

g) Về phí dịch vụ môi trường rừng: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu mức hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về các dự án đầu tư

a) Về dự án Hệ thống dẫn nước cho huyện Yên Thủy: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ lập dự án để sớm triển khai, thực hiện; đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để tìm kiếm nguồn vốn cho dự án.

b) Về ứng trước vốn năm 2013 để triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp đường 12B, quốc lộ 21, quốc lộ 12B, nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - thành phố Hòa Bình: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải tổng hợp theo nguyên tắc về ứng vốn năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về vốn khắc phục 12 điểm cấp bách sát lở trên quốc lộ 6: Đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải cân đối bố trí vốn từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương năm 2012 để xử lý khẩn cấp 12 điểm có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa lũ năm 2012, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về vốn sửa chữa cấp bách hồ Vưng: Đồng ý, đây là dự án cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân vùng hạ du và cung cấp nước tưới cho 500 ha đất trồng lúa, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng 04 cụm công nghiệp (còn thiếu 08 tỷ đồng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về hỗ trợ vốn triển khai các dự án quan trọng:

- Dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình: Đây là dự án đầu tư theo hình thức BT, UBND tỉnh Hòa Bình chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bổ sung vốn cho dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án.

- Về các dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 434 nối tỉnh Hòa Bình - tỉnh Phú Thọ; đường 438A nối tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình: Đây là tuyến đường do Tỉnh quản lý, Tỉnh căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện bảo đảm các thủ tục đầu tư đúng theo các quy định hiện hành và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về nâng cấp đê bao kết hợp với đường giao thông đoạn từ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đến huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; nâng cấp đê bao, kè trái Sông Đà kết hợp đường giao thông đoạn từ thành phố Hòa Bình đến huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; xây dựng đê ngăn lũ kết hợp đường giao thông đường 455 huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội: Tỉnh làm việc với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải rà soát, thống nhất quy hoạch sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung đầu tư các dự án quan trọng, cấp bách làm trước; nhưng phải lập dự án, thẩm định nguồn và cơ cấu vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về xây dựng khu tái định cư do sạt lở bờ trái Sông Đà và khu xử lý rác thải thành phố Hòa Bình: Tỉnh lập, phê duyệt dự án theo đúng quy định, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

- Về dự án khu xử lý rác thải thành phố Hòa Bình: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

- Về đầu tư mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao
thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng,
Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5) Phg.39

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu245/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực10/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu245/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành10/07/2012
        Ngày hiệu lực10/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 245/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải

           • 10/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực