Thông báo 246/TB-VPCP

Thông báo số 246/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 246/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 246/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI SAU KHI KIỂM TRA KHU VỰC CỬA KHẨU CÁC TỈNH LẠNG SƠN, QUẢNG NINH, AN GIANG, TÂY NINH

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 năm 2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 năm 2009 Phó Thủ tướng làm việc với các tỉnh An Giang, Tây Ninh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; hoạt động thương mại và việc thực hiện chính sách khu kinh tế cửa khẩu. Cùng tham gia với Phó Thủ tướng có đại diện các cơ quan: Ban Chỉ đạo 127/TW, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số cửa khẩu của các tỉnh trên và nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh về tình hình phát triển kinh tế, hoạt động biên mậu và công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Chính quyền các cấp ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại gắn với thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại thông qua buôn bán, trao đổi hàng hóa biên mậu. Việc triển khai các cơ chế chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện khá tốt đã góp phần vào việc cải thiện một bước đời sống nhân dân biên giới. Mặc dù công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại còn gặp nhiều khó khăn do tính chất vụ việc có nhiều diễn biến phức tạp nhưng chính quyền các cấp đã tập trung xác định được các điểm nóng trên địa bàn để có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời.

2. Đối với công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cùng các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các địa phương coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên; tích cực hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát và đôn đốc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại. Qua đó phát hiện được các vấn đề khó khăn, vướng mắc, những bất hợp lý để có những giải pháp xử lý kịp thời.

Trong chống buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ quan tâm đến việc giải quyết những vấn đề nổi cộm tại các biên giới, địa bàn trọng điểm, mà cần chú ý tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với thị trường nội địa để xử lý kịp thời các vị phạm về giá cả, chất lượng hàng hóa, tỷ giá, nhãn mác hàng hóa, gian lận thương mại trong đo lường, đóng gói bao bì.

Ban Chỉ đạo 127 ở các địa phương phải chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm chắc tình hình, phát hiện những hàng vi vi phạm pháp luật về thương mại, hàng giả để có biện pháp xử lý kịp thời. Những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương phải báo cáo cấp trên kịp thời để xử lý.

Để đẩy mạnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, các cơ quan Trung ương và địa phương phải làm tốt một số nội dung sau:

a) Ban Chỉ đạo 127 Trung ương

- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8107/VPCP-KNTN ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về nhu cầu bổ sung biên chế, cung cấp trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất xây dựng kho chuyên dụng cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kinh phí giám định mẫu hàng hóa có dấu hiệu vi phạm; kinh phí thiêu hủy hàng hóa; nghiên cứu đề xuất cơ chế xã hội hóa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... gắn trách nhiệm của các Hiệp hội, doanh nghiệp với việc bảo vệ thương hiệu, sản phẩm, thị phần của các doanh nghiệp (nhân rộng mô hình hỗ trợ của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất và kinh doanh thuốc lá giả).

b) Bộ Công Thương

- Chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 127 TW và các Bộ, ngành liên quan rà soát cơ chế chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại về hàng giả, kiểm tra tình hình thực tế việc thực hiện chính sách này gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xuất nhập khẩu, các khu kinh tế cửa khẩu của địa phương.

- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4854/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2009.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc đưa mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cấp cửa khẩu.

- Chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng mô hình cửa khẩu cho từng khu vực để kết hợp được các kênh lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến khu vực các cửa khẩu phù hợp với thực tiễn, vừa thúc đẩy xuất khẩu vừa đảm bảo an ninh biên giới gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Nghiên cứu cơ chế phối hợp, điều hành hoạt động thương mại biên giới để kết hợp được kênh lưu thông hàng hóa từ vùng sản xuất đến khu vực cửa khẩu.

- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình hành động quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ nay đến 2015, tầm nhìn đến 2020".

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an sớm ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BCA-BCT quy định về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường, đảm bảo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp và tạo khung pháp lý cho các lực lượng chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

d) Bộ Quốc phòng phối hợp với các tỉnh có đường biên giới nghiên cứu xây dựng Đề án quy hoạch đường tuần tra biên giới phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương và cả nước giai đoạn đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

đ) Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia về phương tiện vận tải quá cảnh tạm nhập cảnh giữa hai nước.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu; phát hiện kịp thời các đường dây, đối tượng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại để giúp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý; có chính sách khuyến khích các hiệp hội doanh nghiệp, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng giúp phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo 127/TW, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng,
Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo 127/TW;
- UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu246/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2009
Ngày hiệu lực12/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 246/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 246/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu246/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành12/08/2009
        Ngày hiệu lực12/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 246/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 246/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi kiểm tra khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh

           • 12/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực