Thông báo 247/TB-VPCP

Thông báo 247/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 247/TB-VPCP 2015 kết luận của PTT tại cuộc họp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và cố vấn của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo một số nhiệm vụ được giao tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 8 tháng 7 năm 2015, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đồng ý tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 dự kiến vào cuối tháng 12 năm 2015, giao Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn các địa phương và lưu ý các nội dung:

- Việc tổng kết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, trên cơ sở đó cần rút ra bài học giúp cho giai đoạn tới (cơ chế chính sách, kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực…);

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành về việc tổng kết theo chuyên đề, lưu ý các tỉnh miền núi khó khăn, vùng lâm nghiệp, ngư nghiệp, bãi ngang ven biển ... cần có cơ chế chính sách đặc thù, giải pháp huy động nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các mô hình phát triển sản xuất;

- Bổ sung nội dung phong trào văn hóa về xây dựng nông thôn mới mang ý nghĩa quần chúng sâu rộng, có tác dụng thiết thực tới phong trào xây dựng nông thôn mới; bình chọn các tác phẩm nghệ thuật, bài hát, bài viết về quá trình xây dựng nông thôn mới;

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung khen thưởng vào kế hoạch nhằm hướng dẫn xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; khen thưởng cho các địa phương có thành tích đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xét thưởng công trình phúc lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới, mức thưởng thấp nhất đạt tối thiểu theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; trong quá trình xét thưởng lưu ý đến thực chất, không vì phong trào, chạy theo thành tích;

- Phối hợp với các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các địa phương trong vùng tiến hành tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới từng vùng trong thời gian tới.

5. Về phương án bổ sung và phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ trong năm 2015 và 2016, ứng vốn Chương trình khoa học xây dựng nông thôn mới:

- Giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phân bổ 4.500 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2015 cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng phương án phân bổ, lưu ý nguyên tắc: Tập trung cho các vùng khó khăn; đối với các xã cần ưu tiên để về đích đạt chuẩn nông thôn mới, xem xét phân bổ mức phù hợp đồng thời yêu cầu tỉnh huy động ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các xã; đối với các tỉnh đã phân bổ chưa đúng Nghị quyết số 65/2013/QH13 của Quốc hội và chưa phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng có văn bản nhắc nhở, hướng dẫn các địa phương phân bổ theo đúng quy định.

- Giao Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc phân bổ vốn, đối với các vùng, xã nghèo mức vốn của ngân sách nhà nước cần đảm bảo 100% hoặc ít nhất 95%, hạn chế huy động người dân đóng góp, không huy động quá sức dân, không bắt buộc phân bổ huy động cho người dân, không được huy động của người nghèo gia đình chính sách nghèo.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất nguồn khen thưởng nông thôn mới (ngoài số vốn dự phòng còn lại của Chương trình xây dựng nông thôn mới).

- Giao Bộ Tài chính hoàn thiện phương án huy động nguồn vốn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp để bổ sung vốn cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Về việc ứng vốn của Chương trình Khoa học xây dựng nông thôn mới, đồng ý giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư xử lý để sớm có nguồn thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Chương trình Khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới;

- Đối với 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn, giao Thường trực và các Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn và phối hợp với tỉnh chỉ đạo quyết liệt (tăng nguồn lực, tiêu chí, tuyên truyền, mô hình...) để tối thiểu có một xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

3. Về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:

- Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản, khảo sát, nắm tình hình, họp chuyên đề, chuyên sâu... nhằm sửa tiêu chí sao cho hợp lý, hài hòa, tránh đảo lộn giữa tiêu chí mới và cũ.

- Trước mắt các Bộ, ngành cần rà soát, những điểm chưa phù hợp để vận dụng sửa đổi, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo thực chất, không đối phó;

- Khẩn trương sớm ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới, đảm bảo nguyên tắc huyện nông thôn mới không thể là phép cộng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cần phải được quy hoạch và phải được gắn kết liên thông các xã với huyện và các huyện khác trong vùng, gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng và phát triển sản xuất.

Đối với các thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố Trung ương, có tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng ý giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định theo quy định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Về tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, đóng góp xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới vào ngày 25 tháng 7 năm 2015, đồng ý giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương rà soát danh sách doanh nghiệp, doanh nhân được khen thưởng đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng; tổ chức xây dựng chương trình, kịch bản cụ thể của buổi lễ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

5. Về dự thảo Chỉ thị nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sau khi tổng kết 5 năm giai đoạn I của Chương trình xây dựng nông thôn mới, trước mắt giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viên BCĐTW, VPĐP NTM, VP CT
KHCN NTM (Bộ NN&PTNT), các đ/c cố vấn
BCĐ Trung ương;
- Thường trực các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên,
Tây Nam Bộ;
- Các BCĐ NTM các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, V.III, TCCV, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Thịnh
12B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu247/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 247/TB-VPCP 2015 kết luận của PTT tại cuộc họp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 247/TB-VPCP 2015 kết luận của PTT tại cuộc họp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu247/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 247/TB-VPCP 2015 kết luận của PTT tại cuộc họp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 247/TB-VPCP 2015 kết luận của PTT tại cuộc họp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

           • 24/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực