Thông báo 2515/TB-BVHTTDL

Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận của lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng đầu năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2515/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TẠI GIAO BAN CÔNG TÁC SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Trong các ngày 07, 09 và 12 tháng 7 năm 2010, tại Hà Nội, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức giao ban công tác sáu tháng đầu năm 2010. Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2010, sơ bộ đánh giá kết quả 5 năm Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Lãnh đạo Bộ đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I) ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2010 nền kinh tế nước ta căn bản đã thoát khỏi sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới, bước vào năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Chương trình hành động toàn khoá của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011. Năm 2010 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Phát huy những điều kiện chính trị, kinh tế-xã hội thuận lợi trên, với quyết tâm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2010 đã được triển khai chủ động, hiệu quả. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng và xúc động, tạo được bầu không khí chính trị tích cực trong nhân dân. Trong sáu tháng đầu năm, toàn Ngành đã tổ chức 59 giải thể thao quốc gia, tham dự 56 giải thể thao quốc tế và đăng cai tổ chức 5 giải thể thao quốc tế; giành 188 huy chương tại các giải thi đấu quốc tế (78 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 50 huy chương đồng); 58/63 tỉnh-thành đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, 14 môn trong chương trình thi đấu của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI đã được tổ chức. Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của bạn” và nhiều hoạt động xúc tiến du lịch gắn với các ngày lễ lớn của đất nước mang lại hiệu quả rõ rệt. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2.510.521 lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009, thu nhập từ du lịch ước đạt 45 nghìn tỷ đồng, là một trong những chỉ tiêu kinh tế-xã hội có mức tăng trưởng cao nhất trong sáu tháng đầu năm 2010.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ trong sáu tháng đầu năm 2010 cũng đã cho thấy một số vấn đề hạn chế, bất cập trong tổ chức, quản lý lễ hội; tình trạng xâm hại di tích ở các địa phương; việc xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhìn chung còn chậm; công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương, đơn vị còn có những biểu hiện chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ...

II) NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2010

Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2010 và các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2006-2010, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai tại Hội nghị triển khai công tác năm 2010, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung sau:

1) Tập trung thực hiện, hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển năm 2010 của Ngành, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

2) Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các ngày Lễ lớn trong năm 2010 và các sự kiện trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

3) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị các văn bản, đề án đã đăng ký đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về nghệ thuật, xử lý kịp thời các vi phạm, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản trong quản lý, hạn chế những tiêu cực trong hoạt động của Ngành, bài trừ sản phẩm văn hóa độc hại, các hoạt động mê tín dị đoan để môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh và văn minh.

5) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung hoàn thiện thể chế, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, có hình thức khen thưởng, có chế tài xử phạt nghiêm minh.

6) Tiến hành tổng kết 5 năm Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X của Đảng, các chương trình hành động, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2006-2010 và xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển Ngành giai đoạn 2011-2015; tổng kết 10 năm thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

7) Tập trung triển khai Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009. Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao, Chiến lược phát triển du lịch đến 2015, định hướng đến 2020 và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

8) Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhân Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010); Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào ngày 10/10/2010 và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

9) Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010; tham gia thi đấu đạt thành tích tốt Đại hội thể thao Olimpic trẻ thế giới lần thứ nhất tại Singapore và ASIAD lần thứ 16 năm 2010 tại Quảng Đông, Trung Quốc.

10) Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam 2010 “Việt Nam - Điểm đến của bạn”, Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội.

III) MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1) Cục Văn hoá cơ sở:

- Tích cực chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào cuối năm 2010; nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chí xây dựng con người mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Di sản văn hoá hướng dẫn việc đặt, quản lý hòm công đức tại các di tích theo hướng mỗi điểm di tích chỉ đặt tối đa 03 hòm công đức và quy định rõ chất liệu, kích thước cụ thể của hòm công đức, nghiêm cấm việc đặt tiền ở những nơi khác; cấm đốt đồ mã tại các di tích…;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quản lý và sử dụng tiền công đức tại các di tích;

- Dự thảo văn bản của Bộ yêu cầu các địa phương thống kế kinh phí tổ chức các lễ hội trên địa bàn, trong đó nêu rõ phần kinh phí xã hội hoá, phần kinh phí từ ngân sách nhà nước;

- Phối hợp với các địa phương, các nhà khoa học tổ chức hội thảo khoa học về lễ phát ấn tại Đền Trần tỉnh Nam Định;

- Tiếp thu ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương hoàn thiện dự thảo Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tiếp tục làm việc với các địa phương nhằm thống nhất phương thức tổ chức và quản lý lễ hội theo hướng các lễ hội do nhân dân tổ chức, cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

- Dự thảo văn bản của Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở VHTTDL các địa phương tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và tính gương mẫu về ý thức văn hoá của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành khi tham gia lễ hội;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản, đề án của Bộ triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới.

2) Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ; tiếp tục rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phối hợp giữa Bộ với các địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ;

- Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức Tổng kết 5 năm Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

3) Vụ Thi đua-Khen thưởng chuẩn bị nội dung, kế hoạch, chủ trì tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 năm 2010.

4) Cục Di sản văn hoá:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý di tích để công tác bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di tích đạt hiệu quả cao nhất;

- Tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, các địa phương xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá.

5) Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2011; tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách năm 2011 của Bộ theo Chỉ thỉ số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6) Vụ Gia đình tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực gia đình nói chung, đặc biệt tình trạng bạo lực với người già, phụ nữ và trẻ em.

7) Vụ Pháp chế tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của địa phương, phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở để hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

8) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tên gọi của Phòng Văn hoá-Thông tin và mô hình Trung tâm Văn hoá-Thể thao cấp huyện.

9) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Chỉ đạo các Liên đoàn, hiệp hội thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, tinh thần thể thao cao thượng trong các thế hệ vận động viên, đặc biệt là các vận động viên bóng đá;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành các quy định trong việc xử lý hành vi bạo lực trong thi đấu thể thao.

IV) VỀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Tại Sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2010, các địa phương đã kiến nghị 40 nội dung (có phụ lục chi tiết kèm theo). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ nghiên cứu, giảI quyết, trả lời bằng văn bản các đề xuất, kiến nghị của từng địa phương và báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2010.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đao Bộ (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .300.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2515/TB-BVHTTDL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2515/TB-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2010
Ngày hiệu lực22/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2515/TB-BVHTTDL

Lược đồ Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2515/TB-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Tô Văn Động
        Ngày ban hành22/07/2010
        Ngày hiệu lực22/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng

           • 22/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực