Thông báo 2539/TB-BNN-VP

Thông báo 2539/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2539/TB-BNN-VP quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản 4/2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 4 NĂM 2014

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản.

Trên cơ sở các báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4, kế hoạch trọng tâm tháng 5, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLTS tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong tháng 4 các đơn vị đã tích cực triển khai và cố gắng hoàn thiện những nhiệm vụ Bộ trưởng giao, một số việc lâu dài có tiến độ triển khai tốt, tuy nhiên hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đặc biệt là khâu xử lý sau kiểm tra, thanh tra đối với các trường hợp chưa đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản chưa được cải thiện, cần có các đề án, chương trình thí điểm đổi mới cách thức thực hiện. Trong tháng 5 đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành tập trung xây dựng và hoàn thành các Thông tư, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch được phân công; lưu ý hoàn thiện trình Bộ 08 Thông tư còn nợ trong tháng 4; khẩn trương xây dựng 02 Thông tư còn thiếu theo phân công trong Luật ATTP (Thông tư quy định chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Thông tư quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT); và Thông tư hướng dẫn Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

- Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng về việc ban hành Danh mục các văn bản QPPL, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 2014 - 2015 phù hợp với Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật nhằm tránh sự trùng lắp với Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 2014 - 2015 do Vụ KHCN&MT đang rà soát, tổng hợp với Vụ Pháp chế rà soát các văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo từng chuỗi sản phẩm, lĩnh vực được phân công quản lý.

- Cục Thú y tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh ATTP giao cho Bộ NN&PTNT, gồm:

+ Hướng dẫn cụ thể việc xử lý đối với trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, chưa rõ nguồn gốc, để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý việc cấp hai giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cho cùng một cơ sở giết mổ gia súc gia cầm.

- Cục BVTV trình ban hành 02 Đề án khung về quy hoạch vùng rau an toàn cho các đô thị lớn và Đề án tổ chức dịch vụ bảo vệ thực vật, Cục Thú y trình ban hành Đề an đảm bảo giết mổ gia súc gia cầm và tổ chức triển khai các Đề án trong thực tế.

2. Tiếp tục công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật: Các Tổng Cục, Cục tiếp tục phối hợp với các phương tiện thông tin truyền thông tuyên truyền phổ biến về sản phẩm đảm bảo chất lượng, ATTP, lưu ý ngoài kinh phí thường xuyên các đơn vị nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ các nguồn dự án nước ngoài (nếu có). Các Tổng Cục, Cục phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức phổ biến 05 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính cho các cán bộ công chức trong ngành.

3. Giám sát, thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Cục QLCL phối hợp với Cục Thú y trình Bộ ban hành chương trình giám sát ATTP đối với sản phẩm nguồn gốc động vật để các đơn vị triển khai. Cục QLCL họp với các địa phương đã đăng ký triển khai chương trình thí điểm công khai kết quả phân loại A/B/C, xác nhận sản phẩm kiểm soát ATTP theo chuỗi và có kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng tỉnh thí điểm.

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch được duyệt; đôn đốc, giám sát địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Các Tổng Cục Thủy sản, Cục Thú y phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức triển khai thanh tra diện rộng về thức ăn bổ sung và chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trong tháng 5/2014. Thanh tra Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

- Về thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT: Cục Quản lý CL NLTS hoàn thiện và gửi Bộ trưởng báo cáo đánh giá đợt đi kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 14 đã triển khai trong tháng 4/2014.

- Cục Quản lý CL NLTS hoàn thiện văn bản trình Bộ ký gửi Bộ Y tế đề nghị xem xét bổ sung mức giới hạn tối đa cho phép đối với 1 số hoạt chất tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm nông lâm thủy sản (hạn 30/5/2014).

- Giải quyết rào cản thị trường xuất khẩu: Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Cục QLCL, Tổng Cục Thủy sản thành lập tổ công tác và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tỷ lệ lô hàng thủy sản xuất khẩu nhiễm oxytetraxylin. Cục Chế biến NLTS&NM phối hợp với Cục QLCL tổ chức họp với Hiệp hội chè Việt Nam thống nhất lộ trình, phương thức quản lý đối với chè xuất khẩu cho phù hợp với Luật ATTP.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực:

- Cục QLCL NLTS chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB và các đơn vị rà soát, sửa đổi Quyết định 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 về phân công tổ chức thực hiện quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho phù hợp với Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thanh tra Bộ tiếp tục phối hợp với các Tổng cục, Cục tiếp tục phối hợp với các Trường QLCB NN&PTNT 1, 2 tổ chức, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Cục Quản lý CL NLTS tiếp tục triển khai Dự án "Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng NLS và muối giai đoạn 2011-2015" trong năm 2014.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH, QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2539/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2539/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2014
Ngày hiệu lực28/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2539/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 2539/TB-BNN-VP quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản 4/2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2539/TB-BNN-VP quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản 4/2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2539/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành28/05/2014
        Ngày hiệu lực28/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 2539/TB-BNN-VP quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản 4/2014

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 2539/TB-BNN-VP quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp ATTP nông lâm thủy sản 4/2014

           • 28/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực