Thông báo 256/TB-VPCP

Thông báo 256/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến khảo sát và làm việc tại tỉnh Hà Nam về ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và phát triển trồng nấm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 256/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TRONG CHUYẾN KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH HÀ NAM VỀ ỨNG DỤNG ĐỆM LÓT SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN TRỒNG NẤM

Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam; khảo sát cơ sở trồng nấm và một số mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn và chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đại diện các hộ nông dân chăn nuôi tiêu biểu của Tỉnh. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Hội nông dân Việt Nam, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và đại diện Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và 02 Đề án: Phát triển sản xuất nấm ăn và Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn trên địa bàn Tỉnh; ý kiến của các Bộ, cơ quan và các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Hoan nghênh tỉnh Hà Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2012; triển khai có hiệu quả một số tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; có những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho các hộ nông dân trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, đặc biệt đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm ăn và Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Để phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Hà Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, cần đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý tiếp giáp với Hà Nội là thị trường lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp và là nơi tập trung tiềm lực khoa học và công nghệ của cả nước.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đổi mới chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn và bền vững, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2012.

3. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan và các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xây dựng Đề tài khoa học cấp nhà nước về “Nghiên cứu phát triển, hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học” (trên cơ sở khảo sát, đánh giá mô hình thí điểm chăn nuôi lợn nông hộ ở Hà Nam và các địa phương tiêu biểu khác), trong đó tập trung làm rõ và khắc phục các vấn đề sau đây: (1) xử lý chống nóng đối với lợn vào mùa hè; (2) xác định mật độ nuôi lợn hợp lý trên diện tích đệm lót sinh học; (3) nguyên liệu và cách để thay thế mùn cưa trong đệm lót sinh học (ưu tiên nguyên liệu sẵn có của địa phương hoặc vùng); (4) hoạt động và tác động của các loại ký sinh trùng, ấu trùng giun sán, vi khuẩn, virus, nấm trong đệm lót sinh học đến vật nuôi (lợn và gà); (5) ảnh hưởng của đệm lót sinh học đối với nguồn nước tầng đất phía dưới và khu vực xung quanh; (6) hoàn thiện các men vi sinh của đệm lót sinh học để có hiệu quả chuyển hóa cao, phù hợp với các vùng khí hậu khác nhau. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện Đề tài này;

- Nghiên cứu, triển khai công nghệ nuôi lợn siêu nạc và công nghệ xử lý chất thải của trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn (từ 500 đầu lợn trở lên/trang trại) để sản xuất phân nhả chậm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hỗ trợ kinh phí để triển khai nhiệm vụ này hoặc phối hợp kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho triển khai nghiên cứu ứng dụng như một đặt hàng của Chính phủ;

- Đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, công nhận Trung tâm giống lợn chất lượng cao của Trường là thuộc hệ thống các cơ sở nghiên cứu giống quốc gia và chịu sự quản lý của Bộ để góp phần phục vụ có hiệu quả cho Chương trình giống cây trồng, vật nuôi của Nhà nước.

4. Tỉnh Hà Nam trong quý III năm 2012:

- Xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương góp ý trước khi phê duyệt Đề án thí điểm liên doanh, liên kết giữa bốn nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông) để bảo đảm chi phí sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm cao, không còn tình trạng tư thương ép giá nông dân đối với một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh (Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên diện rộng, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trước khi thu hoạch, tổ chức hợp tác tiêu thụ sản phẩm…);

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự án hợp tác phát triển sản xuất nấm ăn quy mô 500 – 1.000 hộ trồng nấm và tham gia thực hiện Đề án phát triển sản phẩm nấm ăn theo Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 (trường hợp cần thiết, có thể đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ kinh phí để thực hiện Dự án);

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm giống con nuôi vùng tại huyện Lý Nhân và đưa quy hoạch 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Bình Lục và Lý Nhân vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu nông nghiệp  ứng dụng công nghệ cao của cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các quy định khác có liên quan;

- Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia Chương trình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và phát triển trồng nấm đạt hiệu quả.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai Đề án phát triển sản phẩm nấm ăn theo danh mục sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012.

6. Bộ Công Thương hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng phương án tiêu thụ một số nông sản chủ yếu mà không còn tình trạng tư thương ép giá.

Trước ngày 15 tháng 8 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai các nhiệm vụ nói trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, CT, TN&MT, KH&CN;
- Hội Nông dân VN;
- Trường Đại học Nông nghiệp HN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (5) TĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu256/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 256/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 256/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu256/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực19/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 256/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 256/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

             • 19/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực