Thông báo 259/TB-VPCP

Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2009/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Ngày 09 tháng 7 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; các Phó Thủ tướng đã kết luận cuộc họp như sau:

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP được thực thi là căn cứ quan trọng để thực hiện quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bước đầu hình thành môi trường kinh doanh xăng dầu cạnh tranh, minh bạch hơn; Quỹ Bình ổn giá đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu ổn định giá xăng dầu và tạo lập tần suất điều chỉnh giá phù hợp với yêu cầu thực tế của quản lý giá cả, thị trường.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế trong nước và thế giới thời gian qua diễn biến phức tạp, giá xăng dầu thế giới tăng cao và biến động bất thường với biên độ lớn trong thời gian ngắn, mặt khác để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát theo chủ trương của Chính phủ nên một số nội dung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP chưa thể tổ chức triển khai thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện; một số quy định về yếu tố cấu thành giá cơ sở đã lạc hậu so với thực tế; công tác quản lý chất lượng, đo lường xăng dầu, chống đầu cơ, găm hàng đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; cơ chế phối hợp trong điều hành giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa hiệu quả; việc cung cấp thông tin về điều hành giá xăng dầu đến xã hội, nhân dân chưa kịp thời, đầy đủ, chưa tạo đồng thuận cao trong xã hội đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước; yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Kiên trì thực hiện nhất quán chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

2. Bộ Tài chính:

a) Căn cứ diễn biến tình hình thị trường, giá cả trong nước và thế giới để chủ động điều hành linh hoạt, kịp thời các mức thuế, phí theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành về Quỹ Bình ổn giá; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, cải tiến phương thức trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, kịp thời và bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

c) Điều chỉnh quy định về chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức, hoa hồng đại lý theo thẩm quyền cho phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về giá trong kinh doanh xăng dầu.

đ) Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét cụ thể tình hình, nguyên nhân lỗ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để xử lý theo quy định của pháp luật (công văn số 3573/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ).

3. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP trong đó cần phân tích rõ tính cạnh tranh, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu (số lượng thương nhân đầu mối, cạnh tranh về giá); cơ chế giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu …. Trên cơ sở thực tiễn vận hành đầy đủ các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và kết quả đánh giá trên, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2012.

b) Nghiên cứu việc xây dựng Quy hoạch thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu và công bằng, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu.

c) Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về dự trữ lưu thông xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu.

đ) Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2012.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia trong kinh doanh xăng dầu, bảo đảm chặt chẽ trong quản lý và phù hợp thực tế;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng xăng dầu trong từng khâu của hệ thống phân phối xăng dầu.

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

5. Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, diễn biến thị trường, giá cả xăng dầu, công tác điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu để định hướng đúng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, KHCN;
- Các thương nhân đầu mối KD xăng dầu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu259/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu259/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực19/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

             • 19/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực